Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

BÀI TẬP TOÁN 6 CÓ ĐÁP ÁN

37663762363234653032663736393066373333326236663765393334623936666231323561346163393839663935666338343939323661653938613633383039
Gửi bởi: Võ Hoàng vào 03:47 PM ngày 5-08-2018 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 256 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

PHÒNG GIÁO ĐÀO NG HÒA KI TRA KÌ IỀ ỌTr ng THCS ĐÔNG PH NG TÚườ ƯƠ NĂM 2016 2017Ọ MÔN: TOÁN KH 6Ố TH GIAN 90’ PHÚT Ờ(Không th gian giao )ể ềI TIÊU KI TRA:Ụ Ể- Ki tra vi lĩnh ki th sinh khi xong ch ng trình toán kì ươ ọg và hình c.ồ ọ- Ki tra kh năng ng các ki th đã vào vi gi các bài toánể ậ- Rèn luy tính th n, chính xác khi gi bài p, suy lu các bài ướ ơgi nả II .MA TR KI TRAẬ ỂTên Ch đủ ề(n iộdung,ch ng…)ươ Nh bi tậ Thông hi uể ngậ ụC ngộC đấ ộth pấ caoấ ộ1. ng hai ốnguyên cùng u,ấkhác uấ ượquy ắc ng hai sộ ốnguyên cùng uấ Bi áp ngế ụquy ng haiắ ộs nguyên cùngốd u, Bi tìm x, ếv ng quyậ ụt ng hai ộs nguyên ốkhác uấS câu ốS đi m: ệ% 1(a)1 1(b)1đ 3(b) 1đ 33đ=30%2. Th th ựhi phép tínhệ Bi ậd ng các quyục th ướ ứt th hi ệphép tính.S câu ốS đi m: %ố 3(a) 1đ 11đ=10%3.B chung, ộchung nh nh tỏ Bi tìm ộchung thông qua BCNNS câu ốS đi m: %ố 2đ 12đ=20%4. Ba đi th ngể ẳhàng. ượkhái ni ệba đi ểth ng hàngẳ Bi ba di mế ểth ng hàng, nẳ ậd ng tính ượch ba ủđi th ng ẳhàngS câu:ốS đi m: %ố 2(a) 0,5đ 2(b) 0,5đ 21đ=10%5. dài đo ạth ng. Trung ẳđi đo ạth ngẳ nh ượ ịnghĩa trung ủđo th ngạ ng hậ ệth AM ứMB AB ểtính dài ộm đo ạth ngẳS câu 5(b) 5(a) 2S đi m: %ố 1đ 2đ 3đ=30%T ng câu ốT ng đi mổ ểT %ỉ 1,5đ =15% 32,5 đ= 25% 46 60% 10 III BÀI:Ề Bài :( đi )ể a/ Phát bi quy ng hai nguyên âm.ể b/ ng tính (-12) (-8)ậ Bài đi )ể a/ Th nào là ba đi th ng hàng?ế b/ Áp ng: ba đi A, ,C th ng hàng, cho bi đi nào gi hai đi còn ểl i?ạ Bài :( đi )ể a/ Th hi phép tính 20 30 (5-1)ự b/ Tìm ng các nguyên th mãn 5ổ Bài đi )ể Có sách thành ng bó 12 quy n, 16 quy n, 18 quy bó. ủTính sách đó bi ng sách trong kho ng 250 300 quy n.ố Bài đi m)ể Trên tia Ox ba đi A, B, sao cho OA cm OB cm OC cm.ẽ a/ Tính dài các đo th ng AB, BC.ộ b/ Đi có là trung đi đo th ng AC không Vì sao?ể ẳIV. ĐÁP ÁN VÀ NG CH MƯỚ ẤBÀI DUNGỘ ĐI MỂBài Quy cắ Mu ng hai nguyên âm ta ng hai giá trố ịtuy chúng tr qu .ệ ướ đi mểb ngậ (- 12) (- 8) (12 8) -20 đi mểBài Ba đi th ng hàng là ba đi cùng thu ng th ngể ườ 0,5 đi mểb /Trong ba đi thì đi gi hai đi còn iể 0,5 đi mểBài 20 30 (5 1) 20 30 20 30 16 20 14 đi mểb -5 -4 ;-3 ;-2 ;-1 ;1 ;1 ;2 ;3 ;4} -5 (-4+4) (-3+3) (-2+2) (-1+1) -5 đi mểBài Gi iảG sách tìm là thì là chung 12, 16, 18ọ ủvà 250 300Ta có BCNN (12, 16,1 8) 144BC (12, 16, 18) {0, 144, 288, 432 …}V 288ậ đi mểBài đi mể. ..A C.. AB C. xO4cm 8cm6cma Vì OA OB (4 cm 6cm) nên đi gi hai đi ểvà BTa có OA AB OB AB OB OA AB AB Vì OB OC (6cm 8cm) nên đi gi hai đi vàể ểC Ta có OB BC OC BC OC OB BC BC AB 2cm, BC 2cmậb/ Đi là trung đi đo th ng AC vì OA OB OC ẳvà AB BC 2cm đi mể ýư sinh làm cách khác đúng tính đi đa.ọ Đông ng A, ngày 21 tháng 11 năm 2012ư DUY BGH DUY CM GV RA ĐỆ Ph Th Nguy Văn Hi Hoàng Bá ng ườ