Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập tính toán nitơ-photpho

f5e211a03f403385828890e0f5b9be5f
Gửi bởi: Cẩm Vân Nguyễn Thị vào ngày 2018-09-04 21:55:22 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 262 | Lượt Download: 2 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

BTTN TÍNH TOÁN CHƯƠNG NITO - PHOTPHO

Câu 1: Thực hiện phản ứng

ng gi

giữa H 2 và N 2 (tỉ lệ mol

mol 44 :: 1),

1), trong

trong bình

bình kín

kín có

có xúc

xúc tác,

tác, thu

thu

được hỗn hợpp khí

khí có

có áp

áp su

suất giảm 9% so với ban đầu u(trong

(trongcùng

cùngđiđiều kiện). Hiệu suất

phản ứng là

A. 20%.

B. 22,5%.

C. 25%.

D. 27%.

Câu 2: Điều chế NH3 từ hỗn

n hợp

h gồm N2 và H2 (tỉ lệ mol 1:3). Tỉ khốii hỗn

h hợp trước so với

hỗn hợp sau phản ứng

ng làlà0,6.

0,6.Hiệu

Hi suất phản ứng là

A. 75%.

B. 60%.

C. 70%.

D. 80%.

Câu 3: Trộn 3 dung dịch

ch HCl 0,3M; H2SO4 0,2M; và H3PO4 0,1M vớ

ới những thể tích bằng

nhau thu được dung dịch

ch A.

A.Để

Đ trung hòa 300 ml dung dịch A cần vừa

a đủ

đ V ml dung dịch B

gồm NaOH 0,2M

0,2M và

và Ba(OH)

Ba(OH)2 0,1M. Giá trị của V là

A. 200.

B. 250.

C. 500.

D. 1000.

Câu 4: Chia m gam hỗn hợp

pA

A gồm

g hai kim loại Cu, Fe thành hai phần

n bằng

b nhau.

Phần 1: tác dụng

ng hoàn

hoàn toàn

toàn với

v HNO3 đặc nguội thu được

c 0,672

0,672 lít

lítkhí.

khí.

Phần 2: tác dụng

ng hoàn

hoàn toàn

toàn với

v dung dịch H2SO4 loãng dư

ư thu

thu được

đư 0,448 lít khí

Giá trị của m là (biết các thểtích khí được đo ở đktc)

A. 4,96 gam. B.

B. 8,80

8,80 gam.

gam C. 4,16 gam. D. 17,6 gam.

Câu 5: Hòa tan hoàn toàn m gam Al trong dung dịch

d HNO3, thấy tạoo ra 44,8 lít hỗn

h hợp

ba khí NO, N2, N2O (tỉ lệ mol:n NO :nN2 :nN2O = 1: 2 : 2). Thể tích dung ddịch HNO3 1M

cần dùng (lít) là

A. 1,92.

B. 19,2.

C. 19.

D. 1,931.

Câu 6: Cho 25,2 gam Fe tác dụng

d

với HNO3 loãng đun nóng thu được

c khí NO là sản

s phẩm

khử duy nhất và mộtt dung

dung ddịch Z, còn lại 1,4 gam kim loạiikhông

khôngtan.

tan.Kh

Khối lượng muối

trong dung dịch Z là

A. 76,5 gam.

B. 82,5 gam.

C. 126,2 gam.

D. 180,2 gam.

Câu 7: Hoà tan hoàn toàn 9,45 gam kim lo

loại X bằng HNO 3 loãng thu được 5,04 lít (đktc)

hỗn hợp khí N2O và NO (không có sản

s phẩm khử khác), trong đó số mol NO gấp 2 lần số

mol N2O. Kim loại X là

A. Zn.

B. Cu.

C. Al.

D. Fe.

Câu 8: Một hỗn hợp bộtt 22 kim

kim loại

lo Mg và R được

c chia thành 2 phần

ph bằng nhau.

+ Phần 1 : cho tác dụng với

i HNO

HNO

3 dư thu được 1,68 lít N

2O duy nhất.

+ Phầnn 2 : Hòa tan trong 400 ml HNO 3 loãng 0,7M, thu đượccVVlít

lítkhí

khíkhông

khôngmàu,

màu,hóa

hóa

nâu trong không khí. Giá trịị của V (biết các thể tích khí đều đo ở đktc) là

A. 2,24 lít.

B. 1,68 lít.

C. 1,568 lít.

D. 4,48 lít.

Câu 9: Hòa tan hoàn toàn m gam Fe3O4 vào dung dịch HNO3 loãng dư,

ư, tất

t cả lượng khí

NO thu đượcc đem oxi hóa thành NO2 rồi sục vào nước

c cùng dòng khí O2 để chuyển hết

thành HNO3. Cho biết thể tích khí O2 (đktc) đãã tham gia vào quá trình trên là 3,36 lít.

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!1Khối lượng m của Fe3O4 là

A. 139,2 gam.

B. 13,92 gam.

C. 1,392 gam.

D. 1392 gam.

Câu 10: Nung đến hoàn toàn 0,05 mol FeCO3 trong bình kín chứa 0,01 mol O2 thu được

chất rắn A. Để hòa tan hết A bằng dung dịch HNO

3 (đặc nóng) thì số mol HNO

3 tối thiểu

cần dùng là

A. 0,14 mol.

B. 0,15 mol.

C. 0,16 mol.

D. 0,18 mol.

Câu 11: Cho a gam hỗn hợp X gồm oxit FeO, CuO, Fe 2O3 có số mol bằng nhau tác dụng

hoàn toàn với lượng vừa đủ là 250 ml dung dịch HNO 3 khi đun nóng nhẹ, thu được dung

dịch Y và 3,136 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm NO2 và NO có tỉ khối so với hiđro là 20,143.

Tính a

A. 74,88 gam.

B. 52,35 gam.

C. 72,35 gam.

D. 61,79 gam.

Câu 12: Cho 24,0 gam Cu vào 400 ml dung dịch NaNO 3 0,5M, sau đó thêm 500 ml dung

dịch HCl 2M thu được dung dịch X và có khí NO thoát ra. Thể tích khí NO bay ra

(đktc) và thể tích dung dịch NaOH 0,5M tối thiểu cần dùng để kết tủa hết Cu2+ trong X lần

lượt là

A. 4,48 lít và 1,2 lít.

B. 5,60 lít và 1,2 lít.

C. 4,48 lít và 1,6 lít.

D. 5,60 lít và 1,6 lít.

Câu 13: Hòa tan 12,8 gam bột Cu trong 200 ml dung dịch hỗn hợp KNO

3 0,5M và H2SO4

1M. Thể tích khí NO (sản phẩm khử duy nhất) thoát ra ở đktc là

A. 2,24 lít.

B. 2,99 lít.

C. 4,48 lít.

D. 11,2 lít.

Câu 14: Hòa tan m gam bột Al vào lượng dư dung dịch hỗn hợp của NaOH và NaNO3 thấy

xuất hiện 6,72 lít (đkc) hỗn hợp khí NH3 và H2 với số mol bằng nhau. Khối lượng m bằng

A. 6,72 gam.

B. 7,59 gam.

C. 8,10 gam.

D. 13,50 gam.

Câu 15: Để điều chế 5 kg dung dịch HNO3 25,2% bằng phương pháp oxi hóa NH3, thể tích

khí NH3 (đktc) tối thiểu cần dùng là

A. 336 lít

B. 448 lít

C. 896 lít

D. 224 lít

Câu 16: Hòa tan 142 gam 2O

P 5 vào 500 gam dung dịch 3H

PO4 24,5%. Nồng độ % của

H3PO4 trong dung dịch thu được là

A. 49,61%.

B. 56,32%.

C. 48,86%.

D. 68,75%.

Câu 17: Đốt cháy hoàn toàn 6,2 gam photpho bằng oxi dư rồi cho sản phẩm tạo thành tác

dụng vừa đủ với m gam dung dịch NaOH 32%, thu được muối Na2HPO4. Giá trị của m là

A. 25.

B. 50.

C. 75.

D. 100.

Câu 18: Cho 14,2 gam P2O5 vào 200 gam dung dịch NaOH 8% thu được dung dịch A.

Muối thu được và nồng độ % tương ứng là

A. NaH2PO4 11,2%.

B. Na3PO4 và 7,66%.

C. Na2HPO4 và 13,26%.

D. Na2HPO4 và NaH2PO4 đều 7,66%.

Câu 19: Cho 150 ml dung dịch KOH 1M tác dụng với 200 ml dung dịch H3PO4 0,5M. Sau

phản ứng, trong dung dịch chứa các muối

A. KH2PO4 và K2HPO4.

B. KH2PO4 và K3PO4.

C. K2HPO4 và K3PO4.

D. KH2PO4, K2HPO4 và K3PO4

Câu 20: Cho 44 gam NaOH vào dung dịch chứa 39,2 gam H3PO4. Sau khi phản ứng xảy ra

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!2hoàn toàn, đem cô cạn dung dịch. Khối lượng từng muối khan thu được là

A. 50 gam Na3PO4.

B. 49,2 gam NaH2PO4 và 14,2 gam Na3PO4.

C. 15 gam NaH2PO4.

D. 14,2 gam Na2HPO4 và 49,2 gam Na3PO4.

Câu 21: Cho 14,2 gam P2O5 vào 100 ml dung dịch chứa NaOH 1M và KOH 2M, thu được

dung dịch X. Các anion có mặt trong dung dịch X là

A. PO43- và OH-.

B. H2PO4- và HPO42-.

C. HPO42- và PO43-.

D. H2PO4- và PO43-.

Câu 22: Cho 1,32 gam (NH4)2SO4 tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng thu được

một sản phẩm khí. Hấp thụ hoàn toàn lượng khí trên vào dung dịch chứa 3,92 gam H

3PO4.

Muối thu được là

A. NH4H2PO4.

B. (NH4)2HPO4.

C. (NH4)3PO4.

D. NH4H2PO4 và (NH4)2HPO4.

Câu 23: Thuỷ phân hoàn toàn 8,25 gam một photpho trihalogenua thu được dung dịch X.

Để trung hoà X cần 100 ml dung dịch NaOH 3M. Công thức của photpho trihalogenua là

A. PF3.

B. PCl3.

C. PBr3.

D. PI3.

Câu 24: Phân supephotphat kép thực tế sản xuất được thường chỉ có 40% 2PO5. Vậy % khối

lượng Ca(H2PO4)2 trong phân bón đó là

A. 78,56%.

B. 56,94%.

C. 65,92%.

D. 75,83%.

Câu 25: Một loại phân supephotphat kép có chứa 69,62% muối canxi đihiđrophotphat, còn

lại gồm các chất không chứa photpho. Độ dinh dưỡng của loại phân lân này là

A. 48,52%.

B. 42,25%.

C. 39,76%.

D. 45,75%.

Câu 26: Thực hiện phản ứng giữa H2 và N2 (tỉ lệ mol 4 : 1), trong bình kín có xúc tác, thu

được hỗn hợp khí có áp suất giảm 9% so với ban đầu (trong cùng điều kiện). Hiệu suất

phản ứng là

A. 20%.

B. 22,5%.

C. 25%.

D. 27%.

Câu 27: Điều chế NH3 từ hỗn hợp gồm N2 và H2 (tỉ lệ mol 1:3). Tỉ khối hỗn hợp trước so

với hỗn hợp sau phản ứng là 0,6. Hiệu suất phản ứng là

A. 75%.

B. 60%.

C. 70%.

D. 80%.

Câu 28: Trộn 3 dung dịch HCl 0,3M; H2SO4 0,2M; và H3PO4 0,1M với những thể tích

bằng nhau thu được dung dịch A. Để trung hòa 300 ml dung dịch A cần vừa đủ V ml dung

dịch B gồm NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,1M. Giá trị của V là

A. 200.

B. 250.

C. 500.

D. 1000.

Câu 29: Chia m gam hỗn hợp A gồm hai kim loại Cu, Fe thành hai phần bằng nhau.

Phần 1: tác dụng hoàn toàn với HNO3 đặc nguội thu được 0,672 lít khí.

Phần 2: tác dụng hoàn toàn với dung dịch H2SO4 loãng dư thu được 0,448 lít khí

Giá trị của m là (biết các thể tích khí được đo ở đktc)

A. 4,96 gam.

B. 8,80 gam.

C. 4,16 gam.

D. 17,6 gam.

Câu 30: Hòa tan hoàn toàn m gam Al trong dung dịch HNO3, thấy tạo ra 44,8 lít hỗn hợp

n : n : n 1 : 2 : 2

ba khí NO, N2, N2O (tỉ lệ mol: NO N N O

) Thể tích dung dịch HNO3 1M cần

dùng (lít) là:

22Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!3A. 1,92.

B. 19,2.

C. 19.

D. 1,931.

Câu 31: Cho 25,2 gam Fe tác dụng với HNO3 loãng đun nóng thu được khí NO là sản

phẩm khử duy nhất và một dung dịch Z, còn lại 1,4 gam kim loại không tan. Khối lượng

muối trong dung dịch Z là

A. 76,5 gam.

B. 82,5 gam.

C. 126,2 gam.

D. 180,2 gam.

Câu 32: Hoà tan hoàn toàn 9,45 gam kim loại X bằng HNO3 loãng thu được 5,04 lít (đktc)

hỗn hợp khí N2O và NO (không có sản phẩm khử khác), trong đó số mol NO gấp 2 lần số

mol N2O. Kim loại X là

A. Zn.

B. Cu.

C. Al.

D. Fe.

Câu 33: Một hỗn hợp bột 2 kim loại Mg và R được chia thành 2 phần bằng nhau.

+ Phần 1 : cho tác dụng với HNO3 dư thu được 1,68 lít N2O duy nhất.

+ Phần 2 : Hòa tan trong 400 ml HNO3 loãng 0,7M, thu được V lít khí không màu,

hóa nâu trong không khí. Giá trị của V (biết các thể tích khí đều đo ở đktc) là

A. 2,24 lít.

B. 1,68 lít.

C. 1,568 lít.

D. 4,48 lít.

Câu 34: Hòa tan hoàn toàn m gam Fe3O4 vào dung dịch HNO3 loãng dư, tất cả lượng khí

NO thu được đem oxi hóa thành NO2 rồi sục vào nước cùng dòng khí O2 để chuyển hết

thành HNO3. Cho biết thể tích khí O2 (đktc) đã tham gia vào quá trình trên là 3,36 lít. Khối

lượng m của Fe3O4 là

A. 139,2 gam.

B. 13,92 gam.

C. 1,392 gam.

D. 1392 gam.

Câu 35: Nung đến hoàn toàn 0,05 mol FeCO3 trong bình kín chứa 0,01 mol O2 thu được

chất rắn A. Để hòa tan hết A bằng dung dịch HNO3 (đặc nóng) thì số mol HNO3 tối thiểu

cần dùng là

A. 0,14 mol.

B. 0,15 mol.

C. 0,16 mol.

D. 0,18 mol.

Câu 36: Cho a gam hỗn hợp X gồm oxit FeO, CuO, Fe2O3 có số mol bằng nhau tác dụng

hoàn toàn với lượng vừa đủ là 250 ml dung dịch HNO3 khi đun nóng nhẹ, thu được dung

dịch Y và 3,136 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm NO2 và NO có tỉ khối so với hiđro là 20,143.

Tính a

A. 74,88 gam.

B. 52,35 gam.

C. 72,35 gam.

D. 61,79 gam.

Câu 37: Cho 24,0 gam Cu vào 400 ml dung dịch NaNO3 0,5M, sau đó thêm 500 ml dung

dịch HCl 2M thu được dung dịch X và có khí NO thoát ra. Thể tích khí NO bay ra (đktc)

2+

và thể tích dung dịch NaOH 0,5M tối thiểu cần dùng để kết tủa hết Cu

trong X lần lượt là

A. 4,48 lít và 1,2 lít.

B. 5,60 lít và 1,2 lít.

C. 4,48 lít và 1,6 lít.

D. 5,60 lít và 1,6 lít.

Câu 38: Hòa tan 12,8 gam bột Cu trong 200 ml dung dịch hỗn hợp KNO3 0,5M và H2SO4

1M. Thể tích khí NO (sản phẩm khử duy nhất) thoát ra ở đktc là

A. 2,24 lít.

B. 2,99 lít.

C. 4,48 lít.

D. 11,2 lít.

Câu 39: Hòa tan m gam bột Al vào lượng dư dung dịch hỗn hợp của NaOH và NaNO

3

thấy xuất hiện 6,72 lít (đkc) hỗn hợp khí NH3 và H2 với số mol bằng nhau. Khối lượng m

bằng

A. 6,72 gam.

B. 7,59 gam.

C. 8,10 gam.

D. 13,50 gam.

Câu 40: Để điều chế 5 kg dung dịch HNO3 25,2% bằng phương pháp oxi hóa NH3, thể

tích khí NH3 (đktc) tối thiểu cần dùng là

A. 336 lít

B. 448 lít

C. 896 lít

D. 224 lít

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!4Câu 41: Hòa tan 142 gam P2O5 vào 500 gam dung dịch H3PO4 24,5%. Nồng độ % của

H3PO4 trong dung dịch thu được là

A. 49,61%.

B. 56,32%.

C. 48,86%.

D. 68,75%.

Câu 42: Đốt cháy hoàn toàn 6,2 gam photpho bằng oxi dư rồi cho sản phẩm tạo thành tác

dụng vừa đủ với m gam dung dịch NaOH 32%, thu được muối Na2HPO4. Giá trị của m là

A. 25.

B. 50.

C. 75.

D. 100.

Câu 43: Cho 14,2 gam P2O5 vào 200 gam dung dịch NaOH 8% thu được dung dịch A.

Muối thu được và nồng độ % tương ứng là

A. NaH2PO4 11,2%.

B. Na3PO4 và 7,66%.

C. Na2HPO4 và 13,26%.

D. Na2HPO4 và NaH2PO4 đều 7,66%.

Câu 44: Cho 150 ml dung dịch KOH 1M tác dụng với 200 ml dung dịch H3PO4 0,5M.

Sau phản ứng, trong dung dịch chứa các muối

A. KH2PO4 và K2HPO4.

B. KH2PO4 và K3PO4.

C. K2HPO4 và K3PO4.

D. KH2PO4, K2HPO4 và K3PO4.

Câu 45: Cho 44 gam NaOH vào dung dịch chứa 39,2 gam H3PO4. Sau khi phản ứng xảy ra

hoàn toàn, đem cô cạn dung dịch. Khối lượng từng muối khan thu được là

A. 50 gam Na3PO4.

B. 49,2 gam NaH2PO4 và 14,2 gam Na3PO4.

C. 15 gam NaH2PO4.

D. 14,2 gam Na2HPO4 và 49,2 gam Na3PO4.

Câu 46: Cho 14,2 gam P2O5 vào 100 ml dung dịch chứa NaOH 1M và KOH 2M, thu được

dung dịch X. Các anion có mặt trong dung dịch X là

A. PO43- và OHB. H2PO4- và HPO42C. HPO42- và PO43D. H2PO4- và PO43Câu 47: Cho 1,32 gam (NH4)2SO4 tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng thu được

một sản phẩm khí. Hấp thụ hoàn toàn lượng khí trên vào dung dịch chứa 3,92 gam H

3PO4.

Muối thu được là

A. NH4H2PO4.

B. (NH4)2HPO4.

C. (NH4)3PO4.

D. NH4H2PO4 và (NH4)2HPO4.

Câu 48: Thuỷ phân hoàn toàn 8,25 gam một photpho trihalogenua thu được dung dịch X.

Để trung hoà X cần 100 ml dung dịch NaOH 3M. Công thức của photpho trihalogenua là

A. PF3.

B. PCl3.

C. PBr3.

D. PI3.

Câu 49: Phân supephotphat kép thực tế sản xuất được thường chỉ có 40% P

2O5. Vậy %

khối lượng Ca(H2PO4)2 trong phân bón đó là

A. 78,56%.

B. 56,94%.

C. 65,92%.

D. 75,83%.

Câu 50: Một loại phân supephotphat kép có chứa 69,62% muối canxi đihiđrophotphat, còn

lại gồm các chất không chứa photpho. Độ dinh dưỡng của loại phân lân này là

A. 48,52%.

B. 42,25%.

C. 39,76%.

D. 45,75%.Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!5ĐÁP ÁN

1B11A21B31A41A2D12C22A32C42B3B13A23B33C43C4C14D24C34A44A5B15B25B35C45D6A16A26B36A46A7C17B27D37C47B8C18C28B38A48B9A19A29C39D49C10C20D30B40B50BTruy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!6