Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập tiếng anh lớp 5 Unit 2

18fc8b0da3c9992512df03304a4c3679
Gửi bởi: Nguyễn Thùy Dương vào ngày 2016-07-14 10:47:21 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 2683 | Lượt Download: 39 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Doc24.vnBÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP UNIT 2I.Tìm từ có cách phát âm khác.1. Oct ber Br ther o2. te tod ay th ey t3. bruary veryone cember4. Ch na ngapore nine5. Canad Americ Vietn Chin aII. Complete the dialogues Teacher: Hi! My ……….. Huyen. What’s …………name?Student: Hello! My name’s Nga. …………. to meet you. Teacher:: Nice to ………… you, too. Where are you………….?Student: …………….…….from Vietnam. Teacher:: How ……….are you? Student: I’m ten…………...Teacher:: What animals ……….you like?Student: ……….monkeys.Teacher:: Why do you …………monkeys?Student: Because they ………….swing. III. Read and answer the question (Đọc lá thư sau và trả lời các câu hỏi):Dear Linda.My name’s Nga. I’m Vietnamese. live in Viet Tri, Phu Tho, Vietnam. I’m eleven years old. study at Quan Lao Primary School. My favourite subject is English. like reading book.Love, Nga1. What’s her name? ………………………………………2. How old is she? ................................................................Doc24.vn3. Where is she from? ................................................................4. What is her school’s name? ................................................................5. What’s her favourite subject? ................................................................IV. Chọn đáp án để hoàn thành các câu sau (Khoanh tròn đáp án đó)1. I’m from Vietnam. I’m ………………….. .A. Vietnam B.China C. Vietnamese D. Chinese2. She’s from ……………… .She’s Japanese.A. Japan B. America C. England D. English3. Mr. White is from …………………… He’s English.A. Vietnam B. England C. Australia D. China4. They’re from Australia. They are …………………… .A. France B. American C. America D. Australian5. We are from China. We are …………………. A. Chinese B. Japanese C. Vietnamese D. EnglishV. Xếp các câu sau thành các câu hoàn chỉnh1. date/is/today/what/the/? ……………………………………………2. August/is/It’s/26 th.. ……………………………………………3. Unit 2/Let’s/at/look. ……………………………………………4. am/I/student/a/Le Hong Phong /School/at/Primary. …………………………………………………………………….5. to/Happy/you/birthday. gift/you/for/this/is. ……………………………………………VI. Dịch sang tiếng Anh.1. Cố ấy đến từ nước Anh. Cô ấy là người Anh.……………………………………………………………………….2. Hôm nay là ngày bao nhiêu?……………………………………………………………………….Doc24.vn3. Kia là ai? Đó là bạn của tôi.……………………………………………………………………….4. Anh ấy đến từ đâu? Anh ấy đến từ Canada.……………………………………………………………………….5. Anh ấy bao nhiêu tuổi? Anh ấy 11 tuổi.……………………………………………………………………….Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.