Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Let\'s learn English 2 Unit 2

35383833383136646639393230616165333965353766623834626636363162353064643861396361663730663033356434636363326262366338666231333636
Gửi bởi: Tuyển sinh 247 vào 05:58 PM ngày 19-07-2016 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 708 | Lượt Download: 12 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Gi¸o viªn íng dÉn:NguyÔn ThÞ LoanSinh viªn thùc hiÖn Nhãm I. Kh¸i qu¸t vÒ v¨n b¶n nghÞ luËn .1. V¨n nghÞ luËn trong lÞch sö .* V¨n nhÞ luËn ra ®êi tõ rÊt sím.- Trung Hoa, v¨n nghÞ luËn cã tõ thêi Khæng Tö (551-479 TCN). Khæng Tö nãi víi Tö Lé vÒ ChÝnh danh: “Danh kh«ng chÝnh th× nãi kh«ng xu«i th× viÖc kh«ng thµnh, viÖc kh«ng thµnh th× lÔ nh¹c kh«ng ng thÞnh, lÔ nh¹c kh«ng ng thÞnh th× h×nh ph¹t kh«ng ®óng, h×nh ph¹t kh«ng ®óng th× d©n kh«ng biÕt xö trÝ ra sao Cho khái bÞ h×nh ph¹t. Cho nªn ng êi qu©n tö danh mµ chÝnh th× tÊt nãi îc, nãi îc th× lµm îc”=> Khæng Tö d¹y häc trß m×nh nh thÕ th× chÝnh «ng ®· dïng phÐp lËp luËn, ®· lµm v¨n nghÞ luËn.-ë íc ta v¨n nghÞ luËn còng lµ mét thÓ lo¹i cã truyÒn th«ng l©u ®êi, cã gi¸ trÞ vµ t¸c dông hÕt søc to lín trong tr êng kú lÞch sö, trong c«ng cuéc dùng íc vµ gi÷ íc. Cã thÓ kÓ tõ chiÕu dßi ®«( 1010) cña Lý C«ng UÈn, HÞch íng sÜ cña TrÇn Quèc TuÊn…+ §Æc biÖt tõ thÕ kû XX, v¨n nghÞ luËn cµng ph¸t triÓn, tiªu biÓu nhÊt lµ: Chñ TiÞch Hå ChÝ Minh víi b¶n Tuyªn ng«n ®éc lËp (1945)=> Cã thÓ nãi trong suèt tr êng kú lÞch sö d©n téc, v¨n nghÞ luËn lµ mét thÓ v¨n ph¶n ¸nh râ nhÊt ®êi sèng tinh thÇn, §ã lµ tinh thÇn tù hµo d©n téc, mét d©n téc cã truyÒn thèng lÞch sö- v¨n ho¸ l©u ®êi.+ §ã lµ chÝ quyÕt chiÕn, quyÕt th¾ng giÆc ngo¹i x©m.- Bªn c¹nh viÖc ph¶n ¸nh ëng cøu íc, chèng x©m l¨ng, v¨n nghÞ luËn cßn ph¶n ¸nh tinh thÇn vµ chÝ cña cha «ng ta trong c«ng cuéc dùng íc.- kh«ng chØ nãi lªn ëng, chÝ vµ kh¸t väng cña mét d©n téc v¨n nghÞ luËn cßn ph¶n ¸nh nhËn thøc thÈm mÜ cña d©n téc ta vÒ v¨n ch ¬ng, nghÖ thuËt, b»ng nh÷ng bµi nghÞ luËn v¨n häc ®Çy sóc tÝch, tµi hoa, uyªn b¸c.=> Nãi mét c¸ch kh¸i qu¸t v¨n nghÞ luËn lµ mét thÓ lo¹i nh»m ph¸t biÓu ëng, t×nh c¶m, th¸i ®é, quan ®iÓm ëng, chÝ, kh¸t väng cña mét d©n téc.+ §ã lµ lßng yªu íc nång nµn. Cña ng êi viÕt vÒ v¨n häc, chÝnh trÞ, ®¹o ®øc, lèi sèng…nh ng l¹i îc tr×nh bµy b»ng thø ng«n ng÷ trong s¸ng, hïng hån, nh÷ng lËp luËn chÆt chÏ, m¹ch l¹c vµ giµu søc thuyÕt phôc.* Néi dung cÊu tróc mét bµi nghÞ luËn îc h×nh thµnh tõ nh÷ng yÕu tè c¬ b¶n lµ: VÊn ®Ò nghÞ luËn (luËn ®Ò) LuËn ®iÓm LuËn cø LËp luËn luËn chøng)=> §Õn ®©y cã thÓ thÊy, nÕu quan niÖm v¨n ch ¬ng lµ nghÖ thuËt cña ng«n tõ th× nh÷ng ¸ng v¨n nghÞ luËn còng lµ t¸c phÈm v¨n häc tiªu biÓu, ®Ých thùc. V¨n b¶n nghÞ luËn vµ c¸c kiÓu v¨n b¶n kh¸c .- Kh¸c víi v¨n h×nh îng, v¨n nghÞ luËn tr×nh bµy ëng thuyÕt phôc ng êi ®äc chñ yÕu b»ng lý lÏ vµ lËp luËn. V¨n nghÞ luËn nh»m h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn kh¶ n¨ng lËp luËn chÆt chÏ, tr×nh bµy lý lÏ vµ dÉn chøng mét c¸ch s¸ng sña, giµu søc thuyÕt phôc.- V¨n nghÞ luËn lµ mét trong nh÷ng kiÓu v¨n b¶n quan träng trong ®êi sèng x· héi, cã vai trß rÌn n¨ng lùc duy vµ n¨ng lùc biÓu ®¹t nh÷ng vÊn ®Ò cã nghÜa trong cuéc sèng.- NÕu trong v¨n miªu t¶, kÓ truyÖn nh»m kÝch thÝch trÝ ëng îng th× v¨n nghÞ luËn nh»m h×nh thµnh kh¶ n¨ng lËp luËn chÆt chÏ, tr×nh bµy dÉn chøng mét c¸ch râ rµng, s¸ng sña, diÔn t¶ nh÷ng suy nghÜ vµ kiÕn cña riªng m×nh.- Linh hån cña bµi v¨n nghÞ luËn lµ luËn ®iÓm, tøc lµ ëng, Quan ®iÓm, ®¸nh gi¸ cña ng êi viÕt îc thÓ hiÖn íi h×nh thøc nh÷ng c©u v¨n cã tÝnh chÊt kh¼ng ®Þnh hay phñ ®Þnh.- §Ò bµi cã søc thuyÕt phôc cao, ng êi viÕt ph¶i ra nh÷ng lý lÏ, lËp luËn vµ c¸c b»ng chøng tiªu biÓu, x¸c ®¸ng, thuyÕt phôc ng êi ®äc.- Lý lÏ vµ lËp luËn trong bµi v¨n nghÞ luËn muèn chÆt chÏ, ph¶i xuÊt ph¸t tõ mét ch©n lý hiÓn nhiªn hoÆc mét kiÕn ®· îc nhiÒu ng êi thõa nhËn.+ Lý lÏ cña bµi v¨n nghÞ luËn thÓ hiÖn c¸c luËn ®iÓm cña bµi viÕt.+ LËp luËn lµ c¸ch thøc tr×nh bµy lý lÏ, dÉn chøng vµ c¸ch nªu vÊn ®Ò cña ng êi viÕt. Cã thÓ nãi v¨n nghÞ luËn tiªu biÓu cho c¸ch nãi chÆt chÏ, hïng hån vµ giµu søc thuyÕt phôc. V× vËy ng êi viÕt v¨n nghÞ luËn ph¶i cã duy, lËp tr êng, quan ®iÓm, cã chñ kiÕn râ rµng. §ång thêi ph¶i biÐt vËn dông c¸c thao t¸c ph©n tÝch, tæng hîp, quy n¹p, diÔn dÞch…§ã chÝnh lµ vÎ ®Ñp vµ còng lµ yªu cÇu cña lËp luËn trong v¨n nghÞ luËn.II. §Æc ®iÓm cña v¨n b¶n nghÞ luËn 1. C¸c thao t¸c lËp luËn vµ sù kÕt hîp cña chóng trong v¨n b¶n nghÞ luËn- Trong v¨n nghÞ luËn, ®Ó thuyÕt phôc ng êi ®äc, ng êi nghe ®ßi hái ng êi viÕt cÇn soi chiÕu vÊn ®Ò tõ nhiÒu gãc ®é, nãi c¸ch kh¸c lµ ph¶i ®Æt ra vµ tr¶ lêi rÊt nhiÒu c©u hái vÒ vÊn ®Ò ®ang bµn tíi nh Lµ g×? Nh thÕ nµo? T¹i sao? Cã nh÷ng khÝa c¹nh g×? Cã nghÜa gi¸ trÞ g×?... Víi mçi gãc ®é soi chiÕu ng êi viÕt ph¶i Thùc hiÖn nh÷ng thao t¸c cô thÓ: Gi¶i thÝch, chøng minh, ph©n tÝch, tæng hîp…+ Chøng minh m«t vÊn ®Ò lµ dïng nh÷ng lý lÏ vµ dÉn chøng ®· îc thõa nhËn lµm s¸ng tá vÊn ®Ò ra ®¸ng tin cËy.+ Gi¶i thÝch mét vÊn ®Ò lµ dïng lý lÏ ®Ó gi¶ng gi¶i, c¾t nghÜa gióp ng êi ®äc, ng êi nghe hiÓu râ mét hiÖn îng, mét sù viÖc nµo ®ã.+ Ph©n tÝch lµ phÐp lËp luËn ®em mét sù viÖc, hiÖn îng, kh¸i niÖm ph©n chia thµnh c¸c bé phËn t¹o thµnh råi t×m ra c¸c tÝnh chÊt, ®Æc ®iÓm cña b¶n chÊt chóng cã mèi quan hÖ qua l¹i víi nhau. 2. LuËn ®iÓm cña bµi v¨n nghÞ luËn.- LuËn ®iÓm thÓ hiÖn râ quan ®iÓm, ëng, chñ tr ¬ng ®¸nh gi¸ cña ng êi viÕt ®èi víi vÊn ®Ò cÇn thuyÕt phôc vµ lµm sang tá.- LuËn ®iÓm cña bµi v¨n nghÞ luËn th êng îc thÓ hiÖn íi h×nh thøc nh÷ng c©u v¨n ng¾n gän víi nh÷ng ph¸n ®o¸n cã tÝnh chÊt kh¼ng ®Þnh hay phñ ®Þnh.- Muèn cã luËn ®iÓm ®óng ®¾n, míi mÎ, s©u s¾c ng êi lµm v¨n ph¶i häc tËp ëng vµ g¾n liÒn víi ®êi sèng thùc tÕ.3 LËp luËn trong v¨n nghÞ luËn .- Lµm v¨n nghÞ luËn ph¶i biÕt lËp luËn, tøc lµ ph¶i biÕt tr×nh bµy, triÓn khai luËn ®iÓm, biÕt nªu vÊn ®Ò,