Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

bài tập tiếng anh lớp 4

ab79c5ec18a9ff3b812ea64d43eccb82
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2016-12-11 20:35:01 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 2572 | Lượt Download: 69 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 4Bài 1. Khoanh tròn một từ khác loại. (1 điểm)1. A. Speak B. Song C. Play D. Swim2. A. Countryside B. City C. Street D. Map3. A. Milk B. Chicken C. Bread D. Fish4. A. August B. November C. May D. Match5. A. Maths B. English C. Science D. VietnamBài 2. Chọn một đáp án thích hợp nhất. (2 điểm)1.Where are you today?A. I’m at home B. I’m from Vietnam C. I’m ten years old2. How many students are there in Mai’s class?A. There are 30 students B. There is teacher C. There are 30 students in his class3. Can your mother speak English ?A. Yes can B. No she can’t C. No he can’t4. Would you like ……………….. orange juice?A. some B. an C. a5. When is your birthday?A. It’s in September B. It’s in September 2nd C. Your birthday’s in SeptemberBài 3. Đặt câu hỏi cho các câu trả lời sau. (2 điểm)1. Yes, I’d like some milk. ____________________________________________2. He has Maths and Art on Monday. ____________________________________________3. Because like to sing songs. ____________________________________________4. There are four books on my desk. ____________________________________________5. My pen friend is from America. ____________________________________________Bài 4. Nối câu cột với câu cột sao cho phù hợp. (1 diểm)THƯ VIỆN SEN VÀNGA A-> B1. What sports do you like? A. am ten ->2. Can you draw picture? B. like football ->3. How old are you? C. have it on Tuesday ->4. When do you have Vietnamese? D. have ten ->5. How many pens do you have? E. No, can’t ->Bài 5. Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh. (2 điểm)1. doll for This/ you/ is. ____________________________________________2. is My classroom big. ____________________________________________3. subjects What like he/ does? ____________________________________________4. you do like Why/ English? ____________________________________________5. was in/ April born. ____________________________________________Bài 6. Điền từ còn thiếu vào chỗ trống. (2 điểm)1. What do you do ………. Science lessons? 4. He is …………… Australia.2. There …………. three maps on the wall. 5. can ……….. bike.3. She ………… like Maths because it’s difficult. The endTHƯ VIỆN SEN VÀNGTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.