Thông báo: Doc24.vn vừa cập nhật lên phiên bản mới, dữ liệu người dùng được tích hợp với các trang olm.vn, hoc24.vn và bingbe.com
Bạn hãy dùng email để đăng nhập vào hệ thống. Nếu tài khoản chưa có thì đăng ký lại bằng email này.
Nếu gặp các lỗi phát sinh vui lòng liên hệ: 0986 557 525 hoặc email: haductho@gmail.com

Bài tập tích vô hướng của hai vectơ

Gửi bởi: quanghung vào ngày 2017-01-10 09:27:34
Nội dung
Doc24.vnBÀI TÍCH VÔ NG HAI VECTẬ ƯỚ ƠD ng 1: Tính tích vô ng hai vectạ ướ ơBàì Cho ABC đu, nh ng a, đng cao AH. Tính các tích vô ng sau:ề ườ ướa) (2 )(3 )AB AC AB HCuuur uuur uuur uuur ĐS: 23;2 2a a b) )(2 )AB AC AB BC uuur uuur uuur uuur ĐS: 0Bài 2: Cho ABC có BC a, CA= b, AB c.a) Tính AB ACuuur uuur theo a, b, c. đó suy ra: ừAB BC BCCA CA AB uuur uuur uuur uuur uuur uuur ĐS2 22b a ….b) là tr ng tâm ủABC tính dài AG và cosin góc nhon AG vàộ ởBC. Bài 3: Cho hình thang vuông ABCD, đng cao AB 2a, đáy BC 3a, đáy nh AD =ườ ỏ2a.a) Tính .AB CD BD BC AC BDuuur uuur uuur uuur uuur uuurb) là trung đi CD, tính ủ.AI BDuur uuur đó suy ra góc AI và BD.ừ ủBài 4: Cho hình vuông ABCD nh a. Tính các TVH sau:ạa) AB ACuuur uuur .AB BDuuur uuurb) )( ); )( )AB AD BD BC AB AC AB AD uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuurc) )( )AB AC AD DA DB DC uuur uuur uuur uuur uuur uuurd) .MA MB MC MDuuur uuur uuuur uuuur là đi kì trên đng tròn ti hình vuông.ể ườ ếBài Cho ABC có BC 4, CA= 3, AB =2. Tính a) AB ACuuur uuur Suy ra cosAb) là tr ng tâm ủABC tính .AG BCuuur uuurc) Tính .GA GB GB GC GC GA uuur uuur uuur uuur uuur uuurd) là chân đng phân giác trong góc A. Tính ườ ủADuuur theo ,AB ACuuur uuur dài ADộ ủBài 6: Cho ABC có BC 6, AB =5 và 24BC BAuuur uuur .a) Tính ;ABCS ACb) Tính dài trung tuy BM và cosin góc nh BM và đng cao AH.ộ ườBài 7: Cho MM’ là đng kính đng tròn tâm O, bán kính R. là đi cườ ườ ốđnh và OA d. AM (O) N. CMR ạ. '; .AM AM AM ANuuuur uuuuur có giá tr không ph thu vàoị ộM.Doc24.vnBài 8: Cho vect ơ,a tho mãn: ả1, 2, 15a b r .a) Tính .a rb) Xác đnh góc gi ữ( ), (2 )a b r ng 60ằ 0.Bài 9: Cho ABC vuông có nh huy BC aạ ề3 AM là trung tuy n, bi tọ ế21.2AM BC auuuur uuur. Tính dài AB và AC.ộBài 10: Cho hình thang vuông ABCD, đng cao AB. Bi tườ ế2 2. 6AC AB CA CB CB CD a uuur uuur uuur uuur uuur uuur.a) Tính các nh hình thang ủb) IJ là đng trung bình hình thang, tính dài hình chi IJ trên BD.ọ ườ ủc) là đi trên AC và ểAM ACuuuur uuur Tính BM ể CD.D ng 2: Ch ng minh đng th TVH hay tích dàiạ ộBài 1: Cho ABC là tr ng tâm. CMRọa) 0MA BC MB CA MC AB uuur uuur uuur uuur uuuur uuurb) 23MA MB MC MG GA GB GC Suy ra ỳ2 2MA MB MC đtạGTNNBài 2: Cho ABC là trung đi BC và là tr tâm. CMRể ựa) 21.4MH MA BCuuuur uuur B) 212MA MH AH BC Bài 3: Cho hình ch nh ABCD, tu ý. CMRữ ỳa) 2MA MC MB MD b) .MA MC MB MDuuur uuuur uuur uuuur c) 22 .MA MA MOuuur uuuur là tâm hcn vàM thu đng tròn ngo ti hcn.ộ ườ ếBài 4: CMR ABCD là hbh khi và ch khi ỉ. 0AB AD BA BC CB CD DC DA uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur .Bài 5: Cho giác ABCD có P, là trung đi đng chéo. CMRứ ườa) 21. )2AB CD AD BC AC DB uuur uuurb) 24AB BC CD DA AC BD PQ Bài 6: Cho hbh ABCD, tu ý. CMRỳa) 22MA MC MB MD DA DB b) di đng trên đng th ng d, xác đnh trí ườ ể2 2MA MC MB đt GTNNạBài 7: Cho ABC tu ý.ỳDoc24.vna) CMR 2m MA MB MC ur uuur uuur uuuur không ph thu vào trí M.ụ ủb) là tâm đng tròn ngo ti ườ ếABC CMR 22 .MA MB MC MO m uuuur urc) Tìm qu tích các đi tho mãn ả2 22MA MB MC d) di đng trên đng tròn ngo ti ườ ếABC tìm trí ể2 22MA MB MC đtạGTNN, GTLN.Bài 8: Cho ABC là trung đi trung tuy AM. CMRể ế2 22 2AM MB MC MI IA IB IC Bài 9: Cho ABC đu nh a, thu đng tròn ngo ti ườ ếABC Tìm GTLN, GTNN ủ2 2MA MB MC Bài 10: Cho ABC trung tuy AM, đng cao AH. CMRễ ườa) 22 21. )4 2BCAB AC AM AB AC BC uuur uuur b) 22 222ABAB AC AM c) 22 .AB AC AB MH d) 2. )ABCs AB AC AB AC uuur uuurD ng 3: Ch ng minh hai vect vuông gócạ Thi đi ki vuông gócế ệBài CMR trong tam giác ba đng cao đng quy.ườ ồBài 2: Cho ABC cân A, là tâm đng tròn ngo ti p. là trung đi ABạ ườ ủvà là tr ng tâm ọACD .CMR OE CD.Bài 3: Cho hình thang vuông ABCD, đng cao AD h, nh đáy AB a, CD b. Tìm hườ ệth gi a, b, sao cho: ữa) AC BD b) BD AM AM là trung tuy ủABCBài 4: Cho ABC vuông có AB c, AC b. Tìm đi trên AC sao cho ểBD AM, AM là trung tuy ủBài 5: Cho hình thang vuông ABCD, đng cao AB= h, nh đáy AD a, BC b. Tìm hườ ệth gi a, b, sao cho: ữa) ·090CID là trung đi AB. b) ủBD CI c) DI ACd) Trung tuy BM ủABC vuông góc trung tuy CN ủBCDBài 6: Cho ABC ti đng tròn tâm O. BH và CK là đng cao aộ ườ ượ ườ ủABC. CMR OA HKBài 7: Cho vect ơ,a ớa br Tìm góc gi chúng bi ng ằ2 4p b ur uur .Doc24.vnD ng 4: đi tho mãn đng th TVH hay tích dài.ạ ộBài 1: Cho ABC tìm nh ng đi tho mãn:ậ ảa) ,MA MB kuuur uuur là cho tr c.ố ướb) 2. 0MA MA MB uuur uuur c) 2.MB MA MB a uuur uuur BC a.ớBài 2: Cho ABC tìm nh ng đi tho mãn:ậ ảa) ,AM BC uuuur uuur là cho tr c. b) ướ2 20MA MB CA CB c) 2. .MC MB BC MA MB MA MC uuur uuur uuur uuuur d) 23 2MA MB MC Bài 3: Cho đo AB. Tìm đi tho mãn:ạ ảa) 22MA MB k cho tr b) ướ2 23MA MB AB c) 22 .MA MA MBBài 4: Cho ABC tìm nh ng đi tho mãn:ậ ảa) 2 0MA MB MB MC uuur uuur uuur uuuur b) 22 0MA MA MB MA MC uuur uuur uuur uuuurc) .MA MB AB MCuuur uuur uuur uuuur d) 2MA MB MC AB AC Bài 5: Cho hình vuông ABCD nh ng a, tìm nh ng đi tho mãn: ảa) 2. .MD MB MA MC a uuuur uuur uuur uuuur b) 2. 3MA MB MD MC a uuur uuur uuuur uuuur c) 0MA MB MC MA MD uuur uuur uuuur uuur uuuur d) 2MA MB MC a Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.