Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập so sánh hơn trong tiếng Anh

0d6db542a57c9b8b44710e3aed8b8279
Gửi bởi: nhanthuat vào ngày 2016-10-27 17:42:43 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 261 | Lượt Download: 5 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

BÀI TẬP SO SÁNH HƠN TRONG TIẾNG ANHI. Viết lại những tính từ trong ngoặc đơn cho đúng 1. My sister is ………………….. (good- looking) than am. 2. book is ……………………. (wonderful) than comic. 3. Nina walks ……………… (slowly) than her father. 4. She is ………….. (happy) than am. 5. This bike is…………….. (cheap) than mine. 6. This house is much …………………… (comfortable) than that one. 7. dog is ………………….. heavy) than cat. 8. My pencil is…………. long) than yours. 9. New teacher is ……………… nice) than old one. 10. Ho Chi Minh is………………. large) than Bien Hoa.II. Chọn đáp án đúng 1. This exam was easier more easy than old one. 2. Vung Tau is boreder more bored than Nha Trang. 3. She is prettier more pretty than Nina. 4. She is lazier more lazy than am.A 5. The well is depper more deep than think. 6. love this bag because it is comfortabler more comfortable 7. This film is boringer more boring than expect. 8. He is taller more tall than am. BTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.