Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập Sinh học lớp 11: Quang hợp ở thực vật

7243b1872adcf8315cae118e66c2f1a4
Gửi bởi: trung123 vào ngày 2016-08-28 08:54:25 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 249 | Lượt Download: 1 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

CÂU TR NGHI CH VI NAM 1954-1975Ỏ Câu 1. Bi pháp xem nh "x ng ng" "Chi tranh bi t" làệ ượ ươ ệA. ng chi thu "tr thăng n", "thi xa n". B. tăng nhanh ng quân Sài Gòn.ự ượ ộC. ti hành dân, " chi c". ượ D. tăng ng vi tr quân .ườ Câu 2. nghĩa nh chi ch Tây Nguyên làớ ịA. làm tinh th và kh năng chi quân ch.ấ ịB. đi ki ta chi ch Chí Minh.ạ ồC. chuy cu kháng chi ti công chi sang ng ti công chi ượ ếl c.ượD. th ng oanh li nh trong cu kháng chi ch ng Mĩ c.ắ ướ Câu 3. tiên hàng trong ho ch năm th nh (1961-1965) làƯ ấA. nông nghi p.ệ B. giao thông i.ậ C. công nghi p.ệD. th ng nghi qu doanh.ươ Câu 4. nghi gi phóng mi Nam, cách ng dân dân ch nhân dân mi Nam có vai tròở ềA. quy nh tr ti p.ế B. quy nh nh t.ế C. là ti tuy n.ề ớD. quy nh.ế Câu 5. Th ng ngh Pa ri là qu aắ ủA. th ng trên tr chính tr ngo giao.ắ B. th ng trên ặtr chính tr .ậ ịC. th ng trên tr ngo giao.ắ D. th ng trên tr quân .ắ Câu 6. Âm qu trong chi "Chi tranh " th ươ ểhi qua vi ng chi thu tệ ậA. "tìm di t" và " bình nh" vào vùng "đ thánh" Vi ng.ệ ộB. dân " chi c".ồ ượC. ti hành "bình nh" vùng chi m.ế ếD. "tr thăng n", "thi xa n".ự Câu 7. Sau Hi nh Pa ri 1973 Vi Nam, so sánh ng mi Nam thay ượ ổcó cho cách ng vìợ ạA. quân Mĩ và ng minh Mĩ rút kh mi Nam.ồ ềB. vùng gi phóng ng và phát tri t.ả ượ ặC. mi Nam có hai chính quy n, hai quân i, hai vùng ki soát…ở ểD. mi đã chi vi cho mi Nam kh ng nhân và c.ề ượ Câu 8. Sau khi Hi nh Gi nev 1954 Đông ng kí t, đã có hành ươ ượ ỹđ ng gì mi Nam?ộ ềA. Xây ng th ng " chi c", nh bình nh mi Nam.ự ượ ềB. quân các ng minh vào mi Nam.ư ướ ềC. ng lên chính quy Ngô Đình Di m, âm chia lâu dài ta.ự ướD. quân vi chinh vào mi Nam.ư Câu 9. nghĩa nh cu kháng chi ch ng nhân dân ta là ướ ủA. vũ phong trào gi phóng dân trên th gi i.ổ ớB. thúc cu tranh gi phóng dân c.ế ộC. ra nguyên p, th ng nh t, ti lên xây ng ch nghĩa xã i.ở ộD. ch vĩnh vi ách th ng tr ch nghĩa th dân qu c.ấ ốCâu 10. Âm chi "Vi Nam hoá chi tranh" và "Đông ng ượ ươhoá chi tranh" làếA. ra thuy Nich nề ơB. ng ng Đông ng vì đích th dân Mĩ.ậ ườ ươ ủC. rút quân Mĩ.ầD. dùng ng Vi đánh ng Vi t, dùng ng Đông ng đánh ng Đông ườ ườ ườ ươ ườD ng.ươ Câu 11. "Th c, táo o, ng ch th ng" là tinh th và khí th ta trong ủChi ch nào?ế ịA. Chi ch Tây nguyên.ế ịB. Chi ch Chí Minh.ế ồC. Chi ch Hu Đà ng và chi dich Chí Minh.ế ồD. Chi ch Hu Đà ng.ế Câu 12. nào sau đây không ch ng cu ng ti công và Xuân ậThân nhân dân ta đã làm lung lay chí xâm quân Mĩ?ủ ượ ủA. Mĩ bàn ngh Pari đàm phán ta.ế ớB. Ta đã đánh th ng vào các sào huy quân Mĩ Sài Gòn, Hu Đà ng.ẳ ẵC. Mĩ ch không đi ki chi tranh phá ho mi c.ấ ắD. Mĩ tuyên "phi Mĩ hóa" chi tranh.ố Câu 13. Th ng quân nào quân dân mi Nam có nghĩa kh ng ta có kh ảnăng đánh trong "Chi tranh bi t"?ạ ệA. Ph Long (1-1975).ướ B. Bình Giã (12-1964). C. ạT ng (8-1965).ườ D. (1-1963).Ấ Câu 14. nghĩa nh chi th ng Đi Biên Ph trên không làớ ủA. bu Mĩ ng ng ném bom mi c.ộ B. bu Mĩ ph ký Hi nh Pa ri.ộ ịC. ngh Pa ri.ở D. Mĩ ph rút quân kh mi c.ả Câu 15. Thái quân Sài Gòn sau khi Ph Long (6/1/1975) làộ ướA. ph ng và c.ả B. ph ng nh.ả ạC. không ph ng gì.ả D. ph ng mang tính ch thăm dò.ả Câu 16. ngh cao Đông ng tri ngày 24, 25/4/1970 ướ ươ ượ ừnh mằA. xây ng căn kháng chi nhân dân Đông ngự ươB. phó âm Mĩ và bi th quy tâm đoàn chi nhân ủdân Đông ngươC. ch tr âm "Đông ng hoá chi tranh" Mĩạ ươ ủD. tay nhau cùng kháng chi ch ng Mĩắ Câu 17. gây chi tranh phá ho ra mi th nh t, Mĩ đã làm gì?ể ấA. Tr đũa vi ta nh cáo tàu chi Mĩ xâm ph vùng bi Mi c.ả ắB. Tr đũa vi quân ta công công doanh tr quân Mĩ Plâyku.ả ởC. Ném bom đánh phá mi c.ộ ắD. ng lên "s ki nh "ự Câu 18. Đi khác nhau trong dung Hi nh Pa ri so Hi nh ịGi nev ?ơ ơA. Hai bên ng ng n, ch ho ng quân .ừ ựB. Công nh th ng nh và tòan lãnh th Vi Nam.ậ ệC. quy nh ng lai chính tr thông qua ng tuy do.ự ươ ựD. Th ng ng kinh .ươ ượ ếCâu 19. Vì sao Mĩ bu ph tuyên ng ng các ho ng ch ng phá mi c?ộ ắA. thi ng hai mi cu năm 1968.ị ốB. nhân dân Mĩ và nhân dân th gi lên án.ị ớC. thi ng trong chi tranh phá ho mi c.ị ắD. thi trong chi "Chi tranh " mi Nam.ị ượ Câu 20. Hình th tranh nhân dân mi Nam sau khi ký Hi nh Pari năm ị1973 khác th kỳ sau Hi nh Gi ne năm 1954 nh th nào?ớ ếA. Ch trung tranh chính tr .ỉ ịB. Ch ng hình th tranh quân .ỉ ựC. tranh chính tr tranh ngo giao.ấ ạD. tranh quân tranh chính tr và tranh ngo giao.ấ Câu 21. Nhi cách ng mi Nam sau năm 1954 làệ ềA. tăng ng đoàn hai mi Nam-B c, ng quan qu .ườ ếB. tranh đòi -Di thi hành Hi nh Gi nev .ấ ơC. ti hoàn thành cách ng dân dân ch nhân dân, gi phóng mi Nam. ềD. đoàn nhân dân Lào, Campuchia, ng quan qu .ế Câu 22. Th ng trong ch ng phá "bình nh" góp ph đánh "Chi tranhắ ếđ bi t" làặ ỹA. gi phóng nhi vùng nông thôn ng n.ả ớB. phong trào tranh chính tr đô th di ra nh.ấ ạC. gi phóng nhi vùng nông thôn ng n.ả ớD. làm ph th ng " chi c" ch.ụ ượ Câu 23. Bi pháp ch th hi "Chi tranh bi t" làệ ệA. dân " chi c".ồ ượ B. nh ng cu ti công quân ềs .ựC. tăng vi tr quân tăng .ệ D. "bình nh", "tìm di t".ị Câu 24. chính tr Trung ng ng ra ho ch gi phóng hoàn toàn mi Namộ ươ ềtrong đi ki ệA. ng cách ng mi Nam phát tri nh .ự ượ ẽB. ng cách ng phát tri theo chi ng có cho cách ng.ự ượ ướ ạC. ng cách ng phát tri ng và ch ng.ự ượ ượ ươD. ng mi Nam thay mau có cho cách ng.ự ượ Câu 25. chính tr nh nh thi vi th hi ho ch đánh nhanh,ộ ạth ng nhanh, ti gi phóng hoàn toàn mi Nam nh mắ ằA. gi gìn kinh cho nhân dân.ữ ếB. gi tàn phá do chi tranh gây ra.ả ếC. thi ng và cho nhân dân, gi gìn các kinh văn hoá, xãỡ ườ ếh i.ộD. thi tinh th cho nhân dân.ỡ Câu 26. nghĩa cách ru ng mi (1954-1956) làủ ắA. ph nông dân đã có ru ng t.ầ ấB. nông dân ph kh i, đi vào làm ăn th .ấ ểC. nông thôn mi thay i, liên minh công-nông tăng ng.ộ ượ ườD. giai ch suy u.ấ Câu 27. nghĩa nào đây không ph ánh đúng th ng cu Ti công ướ ếchi 1972?ế ượA. Bu Mĩ ng ng ném bom phá mi 12 ngày đêmộ ắB. Bu Mĩ ph tuyên "Mĩ hoá" tr chi tranh Vi Nam.ộ ệC. ra ngo cu kháng chi ch ng Mĩ.ở ướ ốD. Giáng đòn ng vào ngu quân và qu sách "bình nh"c "Vi Nam ệhoá chi tranh"ế Câu 28. Th hi chi "Chi tranh ", Mĩ nh chi tranh xâm ượ ếl Mi Nam vàượ ềA. ng chi tranh phá ho ra mi c.ở ắB. ng chi tranh xâm Lào và Campuchia.ở ượC. quân Mĩ và quân các ng minh vào mi Nam.ư ướ ềD. vũ khí và ph ng ti chi tranh hi vào Mi Nam.ư ươ Câu 29. Đi gi ng nhau gi chi "Chi tranh bi t" và chi ượ ếl "Chi tranh " làượ ộA. là lo hình chi tranh xâm th dân .ề ượ ỹB. ng chi tranh phá ho mi c.ề ắC. ti hành các cu hành quân "tìm di t" và "bình nh".ề ịD. ti hành ng quân .ề ượ Câu 30. "Chi tranh bi t" ti hành ngế ượ ằA. quân Sài Gòn do trang và ch huy.ộ ỉB. quân Sài Gòn kêt quân trong đó quân là chính.ộ ỹC. quân vi chinh .ễ ỹD. quân Sài Gòn quân trong đó quân Sài Gòn là chính.ộ Câu 31. Ngyên nhân sâu xa phong trào "Đ ng kh i" (1959-1960) làủ ởA. chính quy -Di đã suy u.ề ếB. ngh th 15 (1/1959) quy nh dùng cách ng đánh chính ổquy -Di m.ề ệC. ng cách ng mi Nam đã nh.ự ượ ạD. mâu thu gi nhân dân mi Nam -Di gay bao gi t.ẫ Câu 32. sao ta ch Tây Nguyên làm chi ch màn cho cu ng ti công ếvà Xuân 1975?ổ ậA. Vì ch mu quy chi ta Tây Nguyên.ị ạB. Vì Tây Nguyên là bàn chi quan tr ng nh ng ch phòng .ị ượ ởC. Vì Tây Nguyên ph ng ta.ầ ươ ủD. Vì ch ta đây nh.ộ Câu 33. Th đo Mĩ trong chi " Vi Nam hoá chi tranh" là gì?ủ ượ ếA. ng chi tranh phá ho mi c, ti hành xâm Lào, Campuchia.ở ượB. Cô cách ng Vi Nam.ậ ệC. Tăng ng quân nguố ượ ỵD. Rút quân Mĩ c.ầ ướ Câu 34. Chi th ng nào ta đã th và chuy sang ng ti công và ến trên toàn mi Nam?ổ ềA. Chi ch Hu Đà ng.ế B. Chi th ng Tây Nguyên.ế ắC. Chi ch Chí Minh.ế D. Chi th ng ắPh Long.ướ Câu 35. Tính đúng và sáng ng ta th hi nh th nào trong cu ượ ộkháng chi ch ng Mĩ (1954-1975)?ế ướA. ti hành cách ng xã ch nghĩa hai mi c.ế ướB. xây ng mi là ph ng và mi Nam là ti tuy ươ ản c.ướC. mi ti lên xã ch nghĩa đi ki gi phóng mi Nam.ư ềD. ti hành ng th cách ng xã ch nghĩa mi và cách ng dân ạt dân ch nhân dân mi Nam.ộ Câu 36. Sau chi th ng Ph Long, Chính tr đã sung và hoàn ch nh ho chế ướ ạgi phóng mi Nam nh th nào?ả ếA. th thì gi phóng toàn mi Nam trong hai năm 1975 1976.ế ềB. Ti hành ng ti công và gi phóng mi Nam trong năm 1976.ế ềC. th vào ho cu năm 1975 thì gi phóng mi Nam ềtrong năm 1975.D. Gi phóng hoàn toàn mi Nam vào năm 1975.ả Câu 37. "Chi tranh bi t" phá hoàn toàn, chi th ngế ắA. Bình Giã (12-1964). B. ng (8-ạ ườ1965).C. Ba Gia (5-1965), ng Xoài (6-1965).ồ D. (1-1963)Ấ Câu 38. Trong nh ng năm 1957-1959, cách ng mi Nam nhi khó khăn vìữ ềA. ng cách ng mi Nam ch nh.ự ượ ạB. -Di ra lu 10/59, nh "di ng", "t ng".ỹ ộC. mi ch chi vi cho mi Nam.ề ềD. tăng ng quân vào mi Nam.ỹ ườ Câu 39. Sau Hi nh Pa ri 1973 Vi Nam, so sánh ng mi Nam thay ượ ềđ có cho cách ng vìổ ạA. quân Mĩ và ng minh Mĩ rút kh mi Nam.ồ ềB. mi đã chi vi cho mi Nam kh ng nhân và c.ề ượ ựC. mi Nam có hai chính quy n, hai quân i, hai vùng ki soát…ở ểD. vùng gi phóng ng và phát tri t.ả ượ Câu 40. Sau năm 1954, âm mi Nam Vi Nam làư ệA. bi mi Nam Vi Nam thành th tr ng .ế ườ ỹB. bi mi Nam Vi Nam thành thu ki i.ế ớC. bi mi Nam Vi Nam thành thu ki và căn quân .ế ỹD. bi mi Nam Vi Nam thành " sân sau" .ế Câu 41. Cách ng mi Nam chuy gi gìn ng sang th ti công, ượ ắli th ng ủA. cu ng ti công và Xuân 1968.ộ B. phong trào "Đ ng ồkh i" (1959-1960).ởC. vi ký Hi nh Pari (1973).ệ D. cu Ti công chi năm 1972.ộ ượ Câu 42. Chi ch nào đã màn cho cu ng ti công và Xuân 1975?ế ậA. Chi ch Ph Longế ướ B. Chi ch Tây Nguyênế C. Chi chế ịHu Đà ngế D. Chi ch Chí Minh.ế Câu 43. Hình th tranh phong trào "Đ ng kh i" (1959-1960) làứ ởA. tranh chính tr .ấ ịB. tranh chính tr tranh vũ trang, kh nghĩa giành chính quy n.ế ềC. kh nghĩa ng ph ti lên ng kh nghĩa.ở ởD. tranh chính tr là ch tranh vũ trang.ấ Câu 44. Nguyên nhân có tính ch quy nh cu kháng chi ch ng ứn nhân dân Vi Nam đi th ng làướ ợA. nhân dân ta giàu lòng yêu c, đoàn t, sáng o.ướ ạB. đoàn nhân dân ba Đông ng.ự ướ ươC. ph ng pháp tranh linh ho t, tranh quân chính tr ngo ươ ạgiao.D. lãnh sáng su ng, ng là ch ch Chí Minh.ự Câu 45. nào sau đây không ph ánh đi "chi Vi Nam hoá ượ ượ ệchi tranh" so các chi tr đó?ế ượ ướA. ti hành ng ng quân Sài Gòn là ch có ph ượ ượ ớquân Mĩ.B. "Vi Nam hoá chi tranh" "Đông ng hoá chi tranh"ắ ươ ếC. Là hình th chi tranh xâm Mĩ mi Namứ ượ ềD. Tìm cách chia Vi Nam các Xã ch nghĩaẽ ướ Câu 46. Hi nh Pa ri ngày 27/1/1973 đi ki cho taệ ệA. gi phóng Hu Đà ng, Tây Nguyên.ả ẵB. gi phóng hoàn toàn gi phong mi Nam th ng nh c.ả ướC. gi phóng mi xây ng ch nghĩa xã i.ả ộD. gi phóng Ph Long, Tây Nguyên.ả ướ Câu 47. nào sau đây không ph ánh đi "chi Vi Nam hoá ượ ượ ệchi tranh" so các chi tr đó?ế ượ ướA. Là hình th chi tranh xâm Mĩ mi Namứ ượ ềB. "Vi Nam hoá chi tranh" "Đông ng hoá chi tranh"ắ ươ ếC. Tìm cách chia Vi Nam các Xã ch nghĩaẽ ướ ủD. ti hành ng ng quân Sài Gòn là ch có ph ượ ượ ớquân Mĩ Câu 48. Hi nh Gi nev 1954 Đông ng kí đãệ ươ ượ ếA. ch cu chi tranh xâm Pháp ba Đông ng.ấ ượ ướ ươB. bu ph ng ng vi tr cho Pháp trong chi tranh Đông ng.ộ ươC. bu ch can thi vào Đông ng.ộ ươD. làm th ng thu th dân Pháp.ụ Câu 49. Cu ti công chi 1972 có ng ti công ch làộ ượ ướ ếA. Đông Nam B. Qu ng Tr Tây Nguyên và Đông Nam ịB .ộC. Qu ng Trả D. Tây Nguyên. Câu 50. năm 19961 -1965, mi Nam, qu đã th hi chi cừ ượA. "Vi Nam hoá chi tranh".ệ B. "Chi tranh ".ế ộC. "Chi tranh bi t".ế D. "Chi tranh ộphía". Câu 51. Đi khác nhau gi "chi chi tranh bi t" và "chi Vi ượ ượ ệNam hoá chi tranh" là gì?ếA. ng ng ch là ngu quânử ượ ỵB. Hình th chi tranh xâm th dân Mĩ.ứ ượ ủC. ch huy th ng quân Mĩ.ướ ựD. Có ph đáng ng chi Mĩ.ự ượ Câu 52. Trong chi "Vi Nam hoá chi tranh", ng quân Mĩ có vai ượ ượ ộtròA. tham gia chi cùng quân Sài Gòn.ế B. và ch huyố ỉC. quân Mĩ là ch u.ộ D. ph ho c, ựkhông quân. Câu 53. Vi ra ho ch gi phóng mi Nam trong hai năm (1975-1976), nh ng ưnh nh "c năm 1975 là th " đã kh ng nhấ ịA. tính quy li t, hi ng.ế B. tính khoa c, linh ho ng.ọ ảC. tính đúng n, sáng và linh ho ng.ắ D. tính nh bén, sángạt ng.ạ Câu 54. Trong cu tranh chính tr ch ng "Vi Nam hoá chi tranh" Mĩ ởmi Nam ng đóng vai trò quan tr ng nh làề ượ ấA. công nhân, nông dân B. tăng ni, ph tậ C. sinh, sinh viên ọD. nông dân Câu 55. Thái quân Sài Gòn sau khi Ph Long (6/1/1975) làộ ướA. ph ng mang tính ch thăm dò.ả B. ph ng nh.ả ạC. không ph ng gì.ả D. ph ng và c.ả Câu 56. Cách ng xã ch nghĩa mi có vai tròạ ắA. quy nh nh nghi cách ng c. ướ B. quy nh ịđ nghi cách ng c.ố ướC. là ph ng cách mang c. ươ ướ D. quy nh ịtr ti nghi cách ng c.ự ướ Câu 57. ngh Pa ri di ra là th ng ta trên tr nộ ậA. ngo giao.ạ B. quân .ự C. văn hoá. D. chính tr .ị Câu 58. Nhi ch mi sau năm 1954 làệ ắA. hoàn thành cách ru ng t, khôi ph kinh B. phát tri kinh ếxã i, nh ng nhân dân.ộ ốC. mi lên ch nghĩa xã i. D. hàn ếth ng chi tranh, quan xu t.ươ Câu 59. Nhi cách ng ta sau năm 1954 làệ ướA. ti hoàn thành cách ng dân dân ch nhân dân trong c, ti ướ ớhoàn thành th ng nh nhà.ố ướB. nh kháng chi ch ng mi Nam.ẩ ềC. tranh th hi Hi nh Gi nev ng tuy th ng nh c.ấ ướD. ti hành xây ng ch nghĩa xã mi c.ế Câu 60. Hình th tranh ch cách ng mi Nam tr năm 1959 làứ ướA. kh nghĩa ng ph ti lên ng kh nghĩa.ở B. tranh chính tr .ấ ịC. tranh quân tranh chính tr .ấ D. tranh quân .ấ Câu 61. đi ta sau 1954 làặ ướA. chia thành hai mi n.ấ ướ B. Pháp đã rút kh ta.ỏ ướC. mi hoàn toàn gi phóng.ề ượ D. can thi vào mi Nam.ỹ Câu 62. Mĩ quy nh ti hành chi "Chi tranh " trong hoàn nhế ượ ảA. sau khi th trong "Chi tranh phía". B. sau khi th ấb trong "Chi tranh bi t".ạ ệC. sau khi th trong chi tranh phá ho mi c. D. sau khi th ấb phong trào "Đ ng kh i".ạ Câu 63. ng chính ti hành "Chi tranh bi t" làự ượ ệA. quân Sài Gòn quân trong đó quân Sài Gòn là chính.ộ ộB. quân Sài Gòn kêt quân trong đó quân là chính.ộ ỹC. quân vi chinh .ễ ỹD. quân Sài Gòn do trang và ch huyộ Câu 64. Hi nh Pa ri bàn ch quy aệ ủA. Vi Nam.ệ B. Lào, Campuchia C. Campuchia. D. Đông ng.ươ Câu 65. nào sau đây không ph là đích chính Mĩ khi đánh phá mi ắb ng không quân và quân?ằ ảA. Uy hi tinh th và làm lung lay chí ch ng Mĩ nhân dân ta.ế ủB. Phá ti kinh qu phòng và công cu xây ng CNXH mi c.ề ắC. Ngăn ch ngu chi vi bên ngoài vào mi và mi vào mi ềNam.D. Phá kinh nông nghi mi c.ề Câu 66. Đi khác nhau gi "chi chi tranh bi t" và "chi Vi ượ ượ ệNam hoá chi tranh" là gì?ếA. Hình th chi tranh xâm th dân Mĩứ ượ B. ng ngử ượch là ngu quânủ ỵC. Có ph đáng ng chi Mĩự ượ D. ch huy ướ ỉc th ng quân Mĩ.ủ Câu 67. "Chi tranh bi t" phá n, chi th ngế ắA. Ba Gia (5-1965), ng Xoài (6-1965).ồ B. (1-1963)Ấ ắC. Bình Giã (12-1964). D. ng (8-ạ ườ1965). Câu 68. Vào lúc ng mi Nam thay mau có cho cách ng, ượ ộchính tr Trung ng ng ra ho ch ươ ạA. gi phóng Hu Đà ng.ả B. gi phóng hoàn toàn mi Nam.ả ềC. gi phóng Buôn Ma Thu t.ả D. gi phóng Sài Gòn Gia nh.ả Câu 69. Xác nh nhi chính mi Nam sau Hi nh Pa ri:ị ịA. Xây ng ch nghĩa xã i.ự ộB. Xây ng ch nghĩa xã mi và ch ng Mĩ mi Nam.ự ềC. Kháng chi ch ng Mĩ.ế ốD. Th hi cu cách ng dân dân ch nhân dân.ự Câu 70. Chi tranh phá ho mi c, ngoài vi ngăn ch ngu chi vi mi ềB vào mi Nam, Mĩ còn mu ngăn ch ngu chi vi nào khác?ắ ệA. bên ngoài vào mi c.ừ B. mi sang Lào.ừ ắC. mi sang Lào và Campuchia.ừ D. Trung Qu vào mi c.ừ Câu 71. Hi nh Pa ri ngày 27/1/1973 có dung quan tr ng nh làệ ấA. ng ng ném bom mi Nam.ừ B. tôn tr ng ch quy Vi ệNam.C. công nh mi Nam có hai chính quy n.ậ D. công nh mi ềNam có ba ng chính tr .ự ượ Câu 72. Chi thu trong "Chi tranh bi t" làế ệA. dân " chi c".ồ ượB. th hi "v loang', đánh chi ng ph n.ư ầC. công ng quân chính tr phá ho mi c.ấ ắD. "tr thăng n", "thi xa n".ự Câu 73. Chi th ng có nghĩa kh ng nh quân dân ta đánh "Chi tranh ếđ bi t" làặ ệA. (1-1963).Ấ B. Bình Giã (12-1964).C. ng (8-1965).ạ ườ D. Ba Gia (5-1965), ng Xoài (6-1965).ồ Câu 74. Quy nh nhân dân mi Nam ng cách ng đánh chínhế ổquy -Di là dung quan tr ng aề ủA. ngh th 15 Ban Ch hành Trung ng ng (1-1959). ươ B. ngh th 24 Ban Ch hành Trung ng ng (9-1975).ộ ươ ảC. bi toàn qu ng th III (9-1960).ạ ứD. kì th Qu khoá (3-1955).ọ Câu 75. Cho các ki sau:ự ệ1. Chi "Vi Nam hoá chi tranh" và "Đông ng hoá chi tranh".ế ượ ươ ế2. Chi "Chi tranh bi t".ế ượ ệ3. Chi "Chi tranh ".ế ượ ộHãy các ki trên cho đúng trình th gian các chi chi tranh ượ ếmà Mĩ đã ti hành mi Nam Vi Nam (t 1954-1975)ế ừA. 2, 1, 3. B. 3, 2, 1. C. 2, 3, 1. D. 1, 2, 3. Câu 76. Trong kháng chi ch ng Mĩ c, ph ng mi có vai trò quan ướ ươ ắtr ng nào sau đây?ọA. Đáp ng th yêu nhân dân Mi Nam.ứ ềB. Đáp ng th các yêu cu kháng chi chi hai mi n.ứ ềC. Đáp ng yêu chi nhân dân Mi Nam.ứ ềD. Đáp ng yêu nhân dân Mi Nam.ứ Câu 77. Vì sao vào th đi năm 1959, ngoài con ng cách ng, nhân dânờ ườ ạmi Nam không có con ng nào khác?ề ườA. Vì chính quy Di đã suy u.ề ếB. Vì ch có cách ng đánh ph cách ng -ỉ ỹDi m.ệC. Vì đây là th kh nghĩa giành chính quy n.ờ ềD. Vì ng cách ng mi Nam đã nh.ự ượ Câu 78. Th ng trên tr chính tr trong chi " Vi Nam hoá chi tranh"ắ ượ ếA. Cu ng th hi di chúc ch ch Chí Minhộ ồB. tr dân gi phóng mi Nam Vi Nam thành pặ ượ ậC. Liên minh các ng dân c, dân ch và hoà bình thành pự ượ ượ ậD. ngh cao Đông ngộ ướ ươ Câu 79. Âm chi "Chi tranh bi t" làư ượ ệA. "dùng ng Vi đánh ng Vi t".ườ ườ B. dùng ng ti hành chi ườ ếtranh.C. ng chi tranh ra toàn Đông ng.ở ươ D. "dùng ng ĐôngườD ng đánh ng Đông ng".ươ ườ ươ Câu 80. dung nào đây th hi khác nhau gi chi "Chi ướ ượ ếtranh bi t" và chi "Chi tranh " ?ặ ượ ộA. bi mi Nam Vi Nam thành thu ki Mĩ. B. ng quân ượđ ti hành các chi chi tranh.ộ ượ ếC. lo hình chi tranh xâm th dân i. ươ D. chi toàn ược Mĩ.ầ Câu 81. Nguyên nhân tr ti phong trào "Đ ng kh i" (1959-1960) làự ởA. chính quy -Di đã suy u. B. ng cách ượm ng mi Nam đã nh.ạ ạC. mi đã th chi vi cho mi Nam. D. soi sáng ủNgh quy 15 BCH TW ng (tháng 1-1959).ị Câu 82. Tác ng to phong trào "Đ ng kh i"(1959-1960) làộ ởA. Tr Dân Gi phóng mi Nam Viêt Nam ra i.ặ ờB. th ng " chi c" nhi vùng nông thôn gi phóng.ệ ượ ươ ảC. làm chính quy Ngô Đình Di m.ụ ệD. giáng đòn ng vào chính sách th dân Mộ Câu 83. Nhi trung tâm hoach năm th nh (1961-1965) làệ ấA. phát tri kinh xã i, nh ng nhân dân.ể ốB. mi ti nhanh, ti manh, ti ng ch lên ch nghĩa xã i.ư ộC. phát tri ng công nông nghi p, văn hoá, giáo c, .ể ếD. xây ng ch thu ch nghĩa xã i, th hi ướ ộb công nghi hoá xã ch nghĩa.ướ Câu 84. Trong kháng chi ch ng Mĩ, tuy ng chuy chi Namế ườ ượ ắmang tên ng Chí Minh ch theoườ ọA. dãy núi Tr ng qua Lào và Campuchia.ườ B. dãy núi Tr ng ườS n.ơC. phía Tây dãy núi Tr ng n.ườ D. phía đông dãy núi Tr ng n.ườ Câu 85. Chi th ng nào quân dân mi Nam coi là " c" quân ượ ớMĩ, cao trào "tìm mĩ mà đánh, lùng ngu mà di t" trên kh mi Nam ?ở ềA. Chi th ng c.ế B. Chi th ng ng.ế ườ C. Chi ếth ng An Lão.ắ D. Chi th ng Bình Giã.ế Câu 86. Cu ng ti công và Xuân 1975, đã tr qua các chi ượ ếd chịA. Hu Đà ng, Tây Nguyên, Chí Minhế B. Tây Nguyên, ồChí Minh, Hu Đà ngế ẵC. Tây Nguyên, Hu Đà ng, Chí Minh.ế D. Chí Minh, Tây ồNguyên, Hu Đà ngế Câu 87. Âm trong xây ng " chi c" làư ượA. qu lý nhân dân. B. cô ựl ng cách ng, tiêu di t.ượ ệC. khi ti hành chi tranh, thi cho nhân dân. D. đi ềki n, nh ng nhân dân.ệ Câu 88. Mĩ ti hành chi tranh phá ho mi ng nh ng ng ch ượ ếnào?A. Không quan và quân.ả B. Không quân và quân.ụ C. Không quân và pháo binh. D. Không quân và binh.ộ Câu 89. Chi th ng nào ta trong năm 1975 đã chuy cu kháng chi ch ng Mĩế ốc ti công chi sang ng ti công chi trên toàn mi Nam?ứ ướ ượ ượ ềA. Chi ch Hu Đà ng.ế B. Chi ch Tây Nguyên.ế C. Chi ếth ng Ph Long.ắ ướ D. Chi ch Chí Minh.ế Câu 90. 'Thóc không thi cân, quân không thi ng i" là tinh th ườ ậph ng mi chi vi choươ ệA. chi ch Chí Minh mùa xuân năm 1975.ế ồB. chi ch Đi Biên Ph năm 1954.ế ủC. nhân dân mi Nam kháng chi ch ng Mĩ.ề ốD. nhân dân Nam và Nam trung kháng chi ch ng Pháp.