Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập ôn thi môn toán lớp 10

90fead4a36438faa9b5307be972d742b
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-09-23 09:44:56 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 259 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

CHUYÊN 1Ề NH ĐỆ Ề1. Trong các câu sau, câu nào là nh ?ệ ềA. 15 là nguyên .ố B. c. C. =0. D. 2n chia cho 3.ế2. nh ph nh nh “14 là nguyên là nh :ệ ềA. 14 không là nguyên .ố B. 14 không ph nguyên.ả ốC. 14 không là .ợ D. 14 là nhiên.ố ự3. Câu nào sau đây sai ?A. 20 chia cho 5.ế B. chia cho 20.ếC. 20 là 5.ộ D. là 20.ướ ủ4. nh ph nh nh “5 10” là nh :ệ ềA. 10. B. 10. C. 10. D. 10.5. Trong các nh sau, nh nào có nh đúng ?ệ ảA. và chia cho thì chia cho c.ế ếB. hai tam giác ng nhau thì có di tích ng nhau.ế ằC. chia cho thì bình ph ng chia cho 9.ế ươ ếD. cùng ng thì đó chia cho 5.ế ế6. Trong các nh ng ng sau đây, nh nào sai ?ệ ươ ươ ềA. là nguyên là ;ố ẻB. chia cho ng các ch chia cho 3;ổ ếC. ABCD là hình ch nh AC BD;D. ABC là tam giác AB AC và 060Aˆ .7. Trong các nh sau, tìm nh sai ?ệ ềA. –2 4. B. 16.C. 23 23 10< D. 23 2) 23 10< <- .8. Câu nào sau đây không ph nh :ả ềA. 2-3 1. B. 2. C. 3.0 0. D. 0.9. Câu nào sau đây là nh đúng:ệ ềA. 69 là chính ph ng.ố ươ B. 15 là 3.ướ ủC. 25 là nguyên .ố D. 84 là 4.ộ ủ10. nh ph nh nh đệ "2, 0x x" " là :A. 2, 0x x" B. 2, 0x x$ .C. 2, 0x x" D. 2, 0x x$ .11. Câu nào sau đây là nh đệ :A. đi mạ ượ B. Ông là aiấ ?C. Tôi là sinh.ộ D. Cô th ngấ ươ !12. Trong các nh sau, nh nào saiệ ?A. Hình thoi có hai ng chéo vuông góc.ườB. ng chéo hình ch nh luôn dài nh.ườ ạC. ng chéo hình bình hành luôn dài nh.ườ ạD. Hình vuông có hai ng chéo ng nhau.ườ ằ13. nh đệ "M có ngh ch là " vi ng kí hi làọ ượ :A. ,1x R" B. 1,x xx" C. 1,x Qx" D. 2, 0x x" .14. Trong các câu sau, câu nào là nh ?ệ ềA. 15 là nguyên ;ố B. c;C. =0; D. 2n chia cho 3;ếBiên so n: Th Nguy Thành Ti nạ Trang -15. Cho nh ch bi P(x)ệ 2x x= Trong các nh sau, nh nào đúngệ ?A. P(-1) B. P(1) C. P(-2) D. P(2)16. Cho nh ch bi P(x,y)ệ 22 5x y+ nh nào sau đây đúng?ệ ềA. P(1,1) B. P(3,-1) C. P(1,2) D. P(-2,1) 17. Ch ph ng án tr đúng? Cho nh ươ ề2, 0x x" thì nh ph nhệ ịc nh trên làủ :A. 2, 0x x" B. 2, 0x x" C. 2, 0x x$ D. 2, 0x x$ .18. Trong các câu sau, câu nào không ph là nh ?ả ềA. +2 =8. B. 0. C. 17 0- D. 2.19. Trong các nh sau nh nào sai ?ệ ềA. “5 3” thì “7 2”.ế B. “5 3” thì “2 7”.ếC. “ế 3” thì 4”. D. “(a B.ế 2ab 2” thì “x >0”.20. Trong các nh sau nh nào đúng ?ệ ềA. “33 là thì “15 chia cho 25”.ế ếB. “7 là nguyên thì “8 là 3”.ế ủC. “20 là thì “6 chia cho 24”.ế ếD. “3 +9 =12” thì “4 7”.ế21. Xét câu P(n) “n chia cho 12”. giá tr nào sau đây thì P(n) là nh đế ềđúng ?A. 48 B. C. D. 88 .22. giá tr th nào bi sau đây thì nh ch bi ếP(x) “x 3x 0” tr thành nh đúng ?ở ềA. B. C. –1 D. –2 .23. nh ch bi “xệ 3x +2x 0” đúng giá tr là?ớ ủA. 0, 2. B. 0, 3.C. 0, 2, 3. D. 0, 1, 2.24. Cho hai nh “ệ R: 0”, Z: 2”. Xét tính đúng, saic hai nh và ?ủ ềA. đúng, sai. B. sai, đúng.C. ,B đúng.ề D. A, sai.ề25. th kỳ, nh nào sau đây đúng ?ớ ềA. x, 16 4. B. x, 16 4.C. x, 16 4, 4. D. x, 16 4.26. Cho là th c, nh nào sau đây đúng ềA. x, >5 ho ặ5 B. x, –5 .C. x, 5 D. x, 5 ho .27. Trong các nh sau nh nào đúng ?ệ ềA. R, B. R, 3x3x .C. N, không chia cho 3.ế D. 2.28. Trong các câu sau đây câu nào sai ?A. Ph nh nh “ủ N*, +1 là nguyên là nh “ố N*,n +1 là ”.ợ ốB. Ph nh nh “ủ R, +1” là nh “ệ R, +1”.C. Ph nh nh “ủ Q, là nh “ệ Q, 3”.D. Ph nh nh “ủ Z, 311mm2 là nh “ệ Z, 311mm2 ”.Biên so n: Th Nguy Thành Ti nạ Trang -29. Trong các câu sau đây câu nào sai ?A. Ph nh nh “ủ Q, 4x là nh “ệ Q, 4x 0”.B. Ph nh nh “ủ N, +1 chia cho 4” là nh “ế N, +1không chia cho 4”.ếC. Ph nh nh “ủ R, (x 1) –1 là nh ề“ R, (x 1) (x –1)”. D. Ph nh nh “ủ N, là nh “ệ N, n”.30. Trong các nh sau, nh nào không ph là nh lí ?ệ ịA. N, chia cho chia cho ;ếB. N, chia cho chia cho ;ếC. N, chia cho chia cho ;ếD. N, chia cho và chia cho 12 ;ế31. Trong các nh sau, nh nào ph là nh lí ?ệ ịA. R, –2 4; B. R, 4;C. R, 2; D. chia cho thì a, chia choế ế3;32. Trong các nh sau, nh nào không ph là nh lí ?ệ ịA. Đi ki trong ph ng, hai ng th ng song song nhau là haiề ườ ớđ ng th ng cùng vuông góc ng th ng th ba.ườ ườ ứB. Đi ki di tích tam giác ng nhau là hai tam giác ng nhau.ề ằC. Đi ki hai ng chéo giác vuông góc nhau là giác yề ườ ấlà hình thoi.D. Đi ki nguyên ng có cùng ng là đó chia choề ươ ế5.33. Trong các nh sau, nh nào không ph là nh lí ?ệ ịA. Đi ki hai tam giác ng nhau là chúng có ít nh nh ng nhau.ề ằB. Đi ki hai tam giác ng nhau là chúng có các góc ng ng ngề ươ ằnhau.C. Đi ki nhiên chia cho là nó chia cho 6.ề ếD. Đi ki là aề 2. 34. Trong các nh sau, nh nào đúng ?ệ ềA. giác là hình vuông, đi ki và là nó có nh ngể ằnhau.B. ng hai nhiên chia cho 7, là đó chia cho 7.ể ếC. ab 0, đi ki là hai và ng.ể ươD. nguyên ng chia cho 3, đi ki là nó chia cho 9.ể ươ ế35. và là hai thì ng chúng là ”. nh nào sau đâyế ềlà nh ng ng nh đó ?ệ ươ ươ ềA. Đi ki ng là là hai và là ỉB. Đi ki ng là là hai và là ỉC. Đi ki và là hai thì ng là .ề ỉD. các câu trên sai.ấ ề36. Cho nh “N thì trong hai và nh 1”ệ ơM nh nào sau đây ng ng nh đã cho ?ệ ươ ươ ềA. Đi ki hai và nh nh là .ề ơB. Đi ki hai và nh nh là .ề ơC. Đi ki là trong hai và nh nh 1.ề ơBiên so n: Th Nguy Thành Ti nạ Trang -D. và c.ả37. Cho nh “N giác là hình thoi là trong giác đó ti ngệ ượ ườtròn”. nh nào sau đây ng ng mênh đã cho ?ệ ươ ươ ềA. Đi ki giác là hình thoi là trong giác đó ti ngề ượ ườtròn.B. Đi ki giác đó ti ng tròn làt giác đó là hình thoi. ườ ứC. Đi ki giác là hình thoi là trong giác đó ti ngề ượ ườtròn.D. b, ng ng nh đã cho.ả ươ ươ ề38. Cho nh “N giác là hình thang cân thì giác đó có hai ng chéoệ ườb ng nhau”. nh nào sau đây ng ng nh đã cho ?ằ ươ ươ ềA. Đi ki giác là hình thang cân là giác đó có hai ng chéo ngề ườ ằnhau.B. Đi ki giác có hai ng chéo ng nhau là giác đó là hình thangề ườ ứcân .C. Đi ki giác là hình thang cân là giác đó có hai ng chéo ngề ườ ằnhau.D. a, đúng.ả ề39. Cho nh “N là nguyên thì nệ 20 là (t là cóộ ức khác và khác chính nó)”.ướM nh nào sau đây ng ng nh đã cho ?ệ ươ ươ ềA. Đi ki nề 20 là là là nguyên 3.ộ ơB. Đi ki nề 20 là là là nguyên 3.ộ ơC. Đi ki nguyên và là nguyên là nề 20 là pộ ợs .ốD. b, đúng.ả ề40. Trong các nh sau, nh nào có nh đúng ?ệ ảA. giác là hình thang cân thì giác đó có hai ng chéo ng nhau.ế ườ ằB. hai tam giác ng nhau là chúng có các góc ng ng ng nhau.ế ươ ằC. tam giác không ph là tam gác thí nó có ít nh góc (trong) nh nế ơ60 0.D. nhiên a, chia cho 11 thì ng hai và chia cho 11.ế ế41. Trong các nh sau, nh nào đúng ?ệ ềA. giác là hình vuông, đi kiên và là nó có nh ng nhau.ể ằB. hai nhiên chia cho 7, đi ki và là chia cho 7.ể ếC. ab 0, đi ki và là hai và ng.ể ươD. ng chia cho 3, đi ki là nó chia cho 9.ể ươ ế42. Trong các nh sau, nh nào có nh là nh lý ?ệ ịA. tam giác là tam giác vuông thì ng trung tuy nh huy nế ườ ềb ng nh y.ằ ấB. nhiên cùng ng thì đó chia cho 5.ế ếC. giác là hình thoi thì giác đó có hai ng chéo vuông góc nhau.ế ườ ớD. giác là hình ch nh thì giác có hai ng chéo ng nhau.ế ườ ằ43. Trong các nh sau, nh nào sai ?ệ ềA. Đi ki và hai nguyên a, chia cho là ng bình ph ng aề ươ ủchúng chia cho 7.ếBiên so n: Th Nguy Thành Ti nạ Trang -B. Đi ki và giác ti ng tròn là ng hai góc iề ườ ốdi nó ng 180ệ 0.C. Đi ki và giác là hình ch nh là hai ng chéo ng nhau.ề ườ ằD. Đi ki và tam giác là tam giác là tam giác có ba ngề ườphân giác ng nhau.ằ44. Trong các nh sau, nh nào sai ?ệ ềA. Hai tam giác ng nhau khi và ch khi chúng ng nh và có nh ngằ ằnhau.B. tam giác là tam giác vuông khi và ch khi tam giác đó có góc (trong) ngộ ằt ng hai góc còn i.ổ ạC. tam giác là tam giác khi và ch khi tam giác đó có hai trung tuy ngộ ằnhau và có góc ng 60ộ .D. tam giác là tam giác cân khi và ch khi tam giác đó có hai phân giác ng nhau.ộ ằ45. Trong các nh sau, nh nào đúng ?ệ ềA. R, .B. R, (x 1) (x .C. N, và là các nguyên .ố ốD. N, +1 là nguyên .ố ố46. Trong các nh sau đây, nh nào có nh sai ?ệ ảA. Tam giác ABC cân Tam giác ABC có hai nh ng nhau.ạ ằB. chia cho chia cho và 3.ếC. ABCD là hình bình hành AB // CD.D. ABCD là hình ch nh µµ090A B= .47. Cho nh “ệ R: x”. Trong các nh sau, nh nào là ph nhệ ịc nh ?ủ ềA. R: x” B. R: x” .C. R: x” D. R: x” .48. Cho nh “ệ R: 41 ”. nh ph nh nh vàậ ềxét tính đúng sai nó .ủA. R: 41 Đây là nh đúng. ềB. R: 41 Đây là nh đúng.ệ ềC. R: <41 Đây là nh đúng.ệ ềD. R: <41 Đây là nh sai.ệ ề49. Cho nh “ph ng trình xệ ươ 4x có nghi m”. nh ph nh aệ ủm nh đã cho và tính đúng, sai nó là :ệ ủA. Ph ng trình xươ 4x có nghi m. Đây là nh đúng.ệ ềB. Ph ng trình xươ 4x có nghi m. Đây là nh sai.ệ ềC. Ph ng trình xươ 4x vô nghi m. Đây là nh đúng.ệ ềD. Ph ng trình xươ 4x vô nghi m. Đây là nh sai.ệ ề50. Cho nh “ệ 3n là ”, nh ph nh nh vàố ềtính đúng, sai nó là:ủA. 3n là ch n”. Đây là mênh đúng.ố ềB. 3n là ch n”. Đây là mênh sai.ềBiên so n: Th Nguy Thành Ti nạ Trang -C. 3n là ch n”. Đây là mênh sai.ềD. 3n là ch n”. Đây là mênh đúng.ố ề51. Trong các nh sau, nh nào sai ?ệ ềA. giác ABCD là hình bình hành, đi ki và là hai nh song songể ốvà ng nhau.ằB. xể 25 đi ki là .ề ủC. ng hai nguyên a, chia cho 13, đi ki và là iể ỗs đó chia cho 13. ếD. có ít nhât trong hai a, là ng đi ki là .ể ươ ủ52. Trong các nh sau, nh nào có nh đúng ?ệ ảA. ng hai thì có ít nh 1.ế ơB. Trong tam giác cân hai ng cao ng nhau .ộ ườ ằC. giác là hình vuông thì hai ng chéo vuông góc nhau.ế ườ ớD. nhiên chia cho thì nó chia cho .ế ế53. Cho nh ề2" 0"x x" nh ph nh nh trên là:ệ ềA. 2, 0x x" -65. nh nào sau đây là ph nh nh “M ng ph đi làm”?ệ ườ ảA. ng không đi làmọ ườ B.Có ng đi làm.ộ ườC. ph đi làm.ấ D. Có ít nh ng không đi làm.ấ ườ66. Trong các nh sau, nh nào đúng?ệ ềBiên so n: Th Nguy Thành Ti nạ Trang -A. N, không chia cho 3.ế B. R, 3.C. R, 21 0x D. N, chia cho 5. ế67. nh nào sau đây là nh sai?ệ ềA. Hai tam giác ng nhau khi và ch khi chúng ng ng và có góc ng nhau.ằ B. giác là hình ch nh khi và ch khi chúng có góc vuông.ộ C. tam giác là vuông khi và ch khi nó có nh bình ph ng ng ng bìnhộ ươ ổph ng hai nh còn i. ươ D. tam giác là khi và ch khi chúng có hai ng trung tuy ng nhau vàộ ườ ằcó góc ng 60ộ 0.68. Trong các câu sau, có bao nhiêu câu là nh ?ệ ề(1) tr nghi Toán thôi mà !ề (2) ốx là ch n.ố ẵ(3) Đà ng là thành ph Vi Nam.ẵ (4) 20 chia cho 6.ố ếA. B. C. D. 69. Trong các nh sau, nh nào là nh đúng:ệ A. “p là ”ộ B. “21 là nguyên ”ố C. “N giác ABCD là hình bình hành thì ứAC BD= D. “S 2007 chia cho 9”.ố ế70. Bi ếP QÞ là nh đúng. Ta có:ệ ềA. là đi ki có Qề B. là đi ki có Qề C. là đi ki và có Pề D. là đi ki có Pề ể71. Cho các nh sau, nh nào là nh sai :ệ ềA. 2x 4x 0$ =¤ B. 2x 0$ =¡ .C. 2n 1" +¥ khoâng chia heát cho D. 2n n" ³¥ .72. nh nào sau là nh sai ?A.n N" thì 2n n£ B. 2: 0x x" C. 2:n n$ D. 2:x x$ >73. Trong các nh sau đây nh nào sai A. Hai tam giác ng nhau khi và ch khi chúng ng ng và có góc ngằ ằnhau.B. giác là hình ch nh khi và ch khi chúng có góc vuông.ộ ỉC. tam giác là tam giác vuông khi và ch khi nó có góc ng ng hai gócộ ổcòn i.ạD. tam giác khi và ch khi chúng có hai ng trung tuy ng nhau và cóộ ườ ằm góc ng 60ộ 0.74. nh nào sau là nh đúng A. 0,2xRx B. Q2,4x 0$ C. n2," D. 2, 0" >75. Cho: là các hình giác, là các hình bình hành, là các hình vuông, Dlà các hình ch nh t.ậ ậTrong các nh sau đây nh nào đúng A. ABDC B. ABCD C. BADC D. CDBABiên so n: Th Nguy Thành Ti nạ Trang