Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập ôn thi môn toán đại số lớp 11

b1e674b221ca0b4fdccd37fff3e47efd
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-09-24 21:38:35 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 285 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GIÁO VÀ ĐÀO ỤT KI TRA TI TỀ ẾMÔN HÌNH 11Ọ ỚTh gian làm bài: 45 phút; ờ(20 câu tr nghi m)ắ ệMã thi 123ềMã Sinh:ố ................................ Đi m:ểCâu 1: Cho tam giác ABC vuông có ng trung tuy AM, bi AB AC 8. Phép hìnhạ ườ ờbi thành Aế bi thành Mế /. Khi đó dài đo Aộ /M ng:ằA. B. C. D. 8Câu 2: Phép tâm bi đi thành đi Mị và bi đi thành đi Hế /, ta cóA. Phép tâm là phép ng ng 2ị ốB. /2M MH=-uuuuuuruuuurC. /2M MH=-D. /2M HM=-uuuuuuruuuurCâu 3: Trong ph ng Oxy cho ng tròn ườ()()()2 2: 4C y+ và ng th ng ườ ẳ: 0d y- =c nhau hai đi và là trung đi AB. Phép tâm bi đi thànhắ ểđi ể/M có là ?ọ ộA. 3;2 2æ ö-ç ÷è B. ()9 3- C. ()9 3- D. 3;2 2æ ö-ç ÷è øCâu 4: Cho tam giác ABC có dài ba nh ng ng là 3, 4, 5. Phép hình bi tam giác ABCộ ươ ếthành tam giác gì ?A. Tam giác uề B. Tam giác vuông C. Tam giác vuông cân D. Tam giác cânCâu 5: Phép tâm bi đi thành đi Mị /. Ch nh đúng:ọ ềA. /2IM IM=-uuuuruuur B. /2IM IM=uuuuruuur C. /2IM IM= D. /2IM IM=uuuuruuurCâu 6: Cho tam giác ABC có AB AC và góc ABC 60 Phép quay tâm góc quay 090a= bi Aếthành bi thành N, bi thành H. Khi đó tam giác MNH là:ế ếA. Tam giác vuông cân B. Tam giác vuông C. Tam giác không uề D. Tam giác uềCâu 7: ế/ /( vT M= =r thì :A. /A AM=uuuuuruuuur B. /A MA=uuuuuruuur C. /2A AM=uuuuuruuuur D. /A AM=-uuuuuruuuurCâu 8: Trong ph ng Oxy cho N(1 2). nh đi qua phép nh ti theo ế()2; 1u= -r là đi mểnào ?A. ()3; 1M- B. ()3; 1M- C. ()3;1M D. ()3;1M-Câu 9: Cho tam giác ABC vuông A, bi AB 4, AC 7. Phép nh ti theo ếvr bi thành Bế ,bi thành Cế /. Khi đó dài đo Bộ /C ng:ằA. 33 B. 65 C. 65 D. 33Câu 10: Cho đo AB có AB 6. Phép nh ti theo ếvr bi thành Aế bi thành Bế /. Khi đó chu viđ ng tròn ng kính Aườ ườ /B ng:ằA. 9p B. 12p C. 36p D. 6pCâu 11: Phép quay tâm góc quay 0100a= bi thành B, ta có :ếA. IA IB= và ()0, 100IA IB= B. 2IA IB= và ()0, 100IA IB=C. IA IB= và ()0, 200IA IB= D. IA IB= và ()0, 100IA IB=-GV Hoàng Anh Tu 0946567969ấ Trang Mã thi 123ềCâu 12: Trong ph ng Oxy cho A(-2 1), B( 3). Phép nh ti theo ế()3; 0v=r bi thành Aế ,bi thành Bế /. Khi đó ph ng trình ng th ng Aươ ườ /B là:A. 2x B. 2y C. 2y D. 2y 0Câu 13: Trong ph ng Oxy cho ng tròn ườ()C có tâm (2 -1) và bán kính là 7R= Phép nhịti theoế()3; 2v= -r bi ng tròn thành ng tròn ườ ườ()1C Ph ng trình ng tròn ươ ườ()1Clà:A. ()()2 25 7x y+ B. ()()2 25 7x y- =C. ()()2 25 7x y- D. ()()2 25 7x y- =Câu 14: Cho đi thu đo th ng AB và AB 4AI. Ch nh đúng:ể ềA. Phép tâm bi đi thành đi Bị ểB. Phép tâm bi đi thành đi Bị ểC. Phép tâm bi đi thành đi Bị ểD. Phép tâm bi đi thành đi Bị ểCâu 15: Trong ph ng Oxy cho A(-2 1), B(4 -3). Phép tâm O(0 0) bi thànhặ ếM và bi thành Khi đó dài đo MN là:ế ạA. B. 13 C. 13 D. 13Câu 16: Trong ph ng Oxy cho A(-2 1), B(-4 -3), C(2 2). Phép nh ti theo ếvr bi thành Aế ,bi thành Bế /, bi thành Cế /. Khi đó di tích tam giác Aệ /B /C ng:ằA. B. 10 C. D. 8Câu 17: Kh ng nh nào sau đây là đúng:ẳ ịA. ()2aT AM a= =ruuuur B. ()aT MA a= =ruuur rC. ()aT AM a= =-ruuuur D. ()aT AM a= =ruuuur rCâu 18: Trong ph ng Oxy cho tam giác ABC bi B(-2 1), C(4 -3), và là trungặ ượđi AB và AC. Phép tâm I(1 2) bi thành Mể và bi thành Nế /. Khi đó đọ ộ/ /M Nuuuuuur là:A. ()18 ;12- B. ()9 6- C. ()18 12- D. ()9 6-Câu 19: Trong ph ng Oxy cho ng tròn ườ()C có tâm I(-2 1) và ()C qua B(1 5) Phép tị ựtâm bi ng trònỉ ườ()C thành ng tròn ườ()/C ng tròn ườ()/C có bán kính làA. 20 B. C. -20 D. -5Câu 20: Cho tam giác ABC có AB AC góc BAC là 60 Phép ng ng bi Aồ ếthành bi thành Bế /, bi thành Cế /. Khi đó di tích tam giác Aệ /B /C ng:ằA. 20 B. 20 C. 10 D. 10 3---------------------------------------------------------- ----------ẾGV Hoàng Anh Tu 0946567969ấ Trang Mã thi 123ề