Bài tập nâng cao về chuyển động thẳng biến đổi đều

Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2018-11-04 20:58:25 || Kiểu file: DOCX

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

uậ ềB ốđ lầ ệv .ớ ếBài 2: ỏr ờ1v 2vl 22v v+ .B ờđ ờt :ằ ố2.s atD == .ằ ốB ầ0v ứ0 0(2 1)( 0, 5)2na ns v-D +. gộ ờ124s m= 264s m= iả ờg ơc ộ2 201( ); 2, 5( )v s= )B ầđ y. .ư ố( 1)2tt t= =B ếb ủx :ọ ộ22( )a s»)B yê ớt y. hố ờa ?ả ầb ?ả ố( 12ta= ()21t saD To ề( y. ờy ốc ()1t tD ềq ờ5 ờy ỏk ềc ộ20,16( )a s» )B 11 ộb ạc nậ ểđ .ộ ềa .ốb ộg ộh .ệ ụ( :ọ ộ2 21 30,185( ); 0; 0,185( )a s» -) b) 0,185 ); (0 120 )Iv s= 22, 2( ); (120 1080 )IIv s» £; 22, 0,185( 1080)( ); (1080 1200 )IIIv s» £v(m/s)22,2O t(s)12001080120