Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

BÀI TẬP NÂNG CAO TOÁN LỚP 7 (1)

8cd177a665418e4369e1d26762870ee7
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-08-03 17:13:11 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 594 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

NG ÔN TOÁN HKII- NĂM 2011-2012Ề ƯƠ ỌTI 1: PH NG TRÌNH NH N- PH NGẾ ƯƠ ƯƠTRÌNH TÍCHA. LÝ THUY ẾI Ph ươ ng trình nh n:ậ ẩ1. Ñònh nghóa Phöông trình baäc nhaát moät aån laø phöông trình coù daïng ax vôùi vaø laø hai soá ñaõ cho vaø ¹0 Ví duï 2x (a 2;b 1)2.Caùch giaûi phöông trình baäc nhaát moät aån:Böôùc 1: Chuyeån haïng töû töï do veà veá phaûi.Böôùc Chia hai veá cho heä soá cuûa aånII Ph ng trình ph ng trình nh nươ ươ Ca ́ch gia ̉i Böôùc Quy ñoàng khöû maãu hai veá ho ngo c( chú tr ngo ướ ặcó tr thì các ng trong ngo c)ấ ặBöôùc 3: Chuyeån veá: Chuyeån caùc haïng töû chöùa aån tề veá caùc haïng töû töï do sang veá kiaBöôùc4: Thu goïn baèng caùch coäng tröø caùc haïng töû ñoàng daïngBöôùc 5: Chia hai veá cho heä soá cuûa aån. III Ph ng trình tíchươ 1) Phöông trình tích: Coù daïng: A(x).B(x)C(x).D(x) 2). Cách gi iả A(x).B(x)C(x).D(x) 0( 0( 0( 0A xB xC xD x=éê=êÛê=ê=ë Gi ng phả ươ ng trình và lu nghi phế ươ ng trình choB. BÀI PẬBài Gi các ph ng trìnhả ươa. 3x 2x b. 2x +3 5x c. 2x 7d. 10x 5x 4x +12 e. 11x 42 2x 100 9x -22 f. 2x (3 5x) 4(x 3)g. )h. 2( 5x 5x Bài Gi các ph ng trìnhả ươa/ xxx235613223 c/ 36 4x xx- -- b/ 334x572x653x4 d/ 13 6x xx+- -Bài .Gi các ph ng trình sau:ả ươa) 2x(x 3) 5(x 3) d) 5x 0b) (x 4) (x 2)(3 2x) e) 2x 6x 3xc) (2x 5) (x 2) f) (2x +1)( x)(4- 2x)=0 1Đ NG ÔN TOÁN HKII- NĂM 2011-2012Ề ƯƠ ỌTI 2: PH NG TRÌNH CH UẾ ƯƠ ẪC¸ch gi¶i: ướ Tìm ÑKXÑ cuûa phöông trình Böôùc 2: Quy ñoàng maãu( .T NTPMTC roài khöû maãu hai veá =>).Böôùc 3: ph ng trìnhả ươBöôùc lu nế (Ñoái chieáu ÑKXÑ ñeå traû lôøi)BÀI PẬ ài a) 1x 1-=+ b) 2(2 3) 1)( 3)x xx x+ =- 3c/ x-1=+ d)1 332 2xx x-+ =- e)3 11 2xx-=+ g) 21 3xx-=- h)21 12 4xx x+=- Bài )2)(1(15251x1 )xxxa b)21 22 4x xx x- -- =+ c)22 82 1x xx x+ -- =- d) 20 13 1022 16 24x xx x- -+ =- e)26 12 151 4x xx x- -+ -- f) 25 205 25x xx x+ -- =- TI 3: GI BÀI TOÁN NG CÁCH PH NGẾ ƯƠTRÌNH 1: ph ng trình:ướ ươ Ch và đi ki thích cho .ọ ố Bi di các ng ch bi theo và các ng đã bi t.ể ượ ượ ế ph ng trình bi th quan gi các ng.ậ ươ ượ 2: Gi ph ng trình.ướ ươ 3: Tr i: Ki tra xem trong các nghi ph ng trình(bpt), ướ ươnghi nào th mãn đi ki n, nghi nào không th a, lu n.ệ ậ Chú ý: có hai, ch ký hi là ượ ệabGiá tr đó là: ốab 10a b; (Đk: và 9, a, N) có ba, ch ký hi là ượ ệabc 2Đ NG ÔN TOÁN HKII- NĂM 2011-2012Ề ƯƠ Ọabc 100a 10b c, (Đk: và 9, 9; a, b, N) Toán chuy ng: Quãng ng ườ Th gian (Hay t)ờ Khi xuôi dòng: th canô dòng c.ậ ướ Khi ng dòng: th canô dòng c.ượ ướ xuôi ng cậ ượ ướ BÀI PẬ :Baøi Maãu soá cuûa moät phaân soá lôùn hôn töû soá cuûa noù laø .Neáu taêng caû töû maø maãu cuûa noù theâm ñôn vò thì ñöôïc phaân soá môùi baèng phaân soá 23 .Tìm phaân soá ban ñaàu .Baøi Naêm nay tuoåi boá gaáp laàn tuoåi Hoaøng .Neáu naêm nöõa thì tuoåi boá gaáp laàn tuoåi Hoaøng ,Hoûi naêm nay Hoaøng bao nhieâu tuoåi ?Bài ngộ đi xe máy 25km/h.Lúc ngờ đó đi ố30km/h nên th gian ít hờ th gian đi là 20 phút.Tính quãng đờ ng AB?ờBài ca-no xuôi dòng 1h 20 phút và ngộ dòng 2h .Bi ốdòng là 3km/h Tính riêng ca-no?ớ ủBài Lúc 7h ngộ đi xe máy 40km/h ,đ 8h30 cùng ngày ộng khác đi xe máy 60km/h hai ngờ nhau lúc gi ờbi quãng ng AB dài 210 km.ế ườBài ca nô xuôi 30 km/h sau đó ng trộ ựơ ởv .Th gian xuôi ít th gian đi ng gi 20 phút Tính kho ng cách gi hai nề ượ ếA và bi ng dòng là km/h ướBài Lúc gi sáng, ng đi xe kh hành 10km/h. Sau đó lúc 8ờ ườ ốgi 40 phút, ng khác đi xe máy đu theo 30km/h. hai ng pờ ườ ườ ặnhau lúc gi .ấ ờBài nhiên có ch Ch hàng ch hàng ch c. uộ ếthêm ch xen vào gi ch thì ban là 370.Tìm sữ ượ ốban u.ầTI 4: PH NG TRÌNH NH NẾ ƯƠ ẨA.LÝ THUY TẾ1) Baát phöông trình daïng ax (hoaëc ax 0, ax 0, ax b³ 0) vôùi vaø laø hai soá ñaõ cho vaø ñöôïc goïi laøbaát phöôngtrình baäc nhaát moät aån .2) Caùch giaûi baát phöông trình baäc nhaát moät aån 3Đ NG ÔN TOÁN HKII- NĂM 2011-2012Ề ƯƠ ỌTöông töï nhö caùch giaûi phöông trình ñöa veà baäc nh bi di ậnghi trên tr sệ ố3) Chuù yù Khi chuyeån veá haïng töû thì phaûi ñoåi daáu soá haïng ñoù.Khi chia caû hai veà cuûa baát phöông trình cho soá aâm phaûi ñoåi chieàu baát phöông trìnhB .BÀI PẬBài 1: Gi các ph ng trình sau ươa) 5x+ b) 1x x= c) 8x x- d) 1x x- e) 5x x+ -Bài .Gi các ph ng trình sau bi di nghi trên tr :ả ươ ốa) (x 3) 5x f) 4x 0b) (x 3)(x 3) (x 2) g) 2x 3x 05735 -4x )xc 05 2x h4143533212x )xxd 03-x2x )i523241253-5x )xxe 13-x1-x )kBài a) Tìm sao cho giá tr bi th ứ3 24x- không nh hỏ giá tr bi th cị ứ3 36x+b) Tìm sao cho giá tr bi th (x 1) nh hỏ giá tr bi th (x 1)ị 2.c) Tìm sao cho giá tr bi th ứ3 24x- không hớ giá tr bi th cị ứ3 36x+TI 5,6: TAM GIÁC NG NGẾ ẠA.LÝ THUY TẾ1, Phát bi u, hình, ghi gi thi và lu nh lí Ta-let, nh lí Ta-let o, qu ảc nh lí Ta-let. ị2, Phát bi hình, ghi gi thi và lu nh lí tính ch ng phân giác trong ườc tam giác. ộ3, Phát bi u, hình, ghi gi thi và lu các nh lý tr ng ng ng ườ ủhai tam giác. 4, Phát bi nh lý hai ng cao, hai di tích hai tam giác ng ườ ồB.BÀI PẬBài 1: Cho tam giác vuông ABC 90 0) có AB 9cm,AC 12cm.Tia phân giác góc ắBC .T DE vuông góc AC (E thu AC) .ạ ộa) Tính dài các đo th ng BD,CD và DE.ộ ẳb) Tính di tích các tam giác ABD và ACD.ệ 4Đ NG ÔN TOÁN HKII- NĂM 2011-2012Ề ƯƠ ỌBài 2: Cho hình thang ABCD(AB //CD). Bi AB 2,5cm; AD 3,5cm; BD 5cm; và gócếDAB DBC.a) Ch ng minh hai tam giác ADB và BCD ng ng.ứ ạb) Tính dài các nh BC và CD.ộ ạBài Cho tam giác ABC vuông tai A, AB =15 cm; AC 20 cm đẻ ng cao AHườa/ Ch ng minh ABC HBA đó suy ra ABừ BC. BHb/ Tính BH và CH.Bài Cho tam giác ABC vuông tai A, đư ng cao AH ,bi AB 15 cm, AH 12cmờ ếa/ CM AHB CHAb/ Tính các đo BH, CH ACạBài Cho hình bình hành ABCD trên tia tia DA DM AB, trên tia tiaố ủBA BN AD. Ch ng minh :ứa) CBN và CDM cân.b) CBN MDC c) Ch ng minh M, C, th ng hàng. ẳBài Cho tam giác ABC (AB AC), hai ng cao BE và CF nhau H, các ngườ ườth ng song song CF và song song BE nhau D. Ch ng minhẳ ứa) ABE ACFb) AE CB AB EFc) là trung đi BC Ch ng minh H, I, th ng hàng. ẳBài 7: Cho tam giác ABC có các góc nh n. Các ng cao AD, BE, CF nhau H.ề ườ a) CMR AE AC AF AB b) CMR ΔAFE ΔACB c) CMR: ΔFHE ΔBHC CMR BF BA CE CA BC Bài Cho hình thang câ MNPQ (MN // PQ, MN PQ), NP 15 cm, ng cao NI 12 cm,ườQI 16 cma) Tính dài IP, MNộb) Ch ng minh ng QN NPc) Tính di tích hình thang MNPQệd) là trung đi PQ. ng th ng vuông góc EN ngọ ườ ườth ng PQ K. Ch ng minh ng KN KP. KQ Bài Cho hình bình hành ABCD trên tia tia DA DM AB, trên tia tiaố ủBA BN AD. Ch ng minh :ấ ứd) CBN và CDM cân.e) CBN MDC f) Ch ng minh M, C, th ng hàng. ẳBài 10 Cho tam giác ABC (AB AC), hai ng cao BE và CF nhau H, các ngườ ườth ng song song CF và song song BE nhau D. Ch ng minhẳ ứa) ABE ACFb) AE CB AB EF 5Đ NG ÔN TOÁN HKII- NĂM 2011-2012Ề ƯƠ Ọc) là trung đi BC Ch ng minh H, I, th ng hàng. ẳBài 11: Cho tam giác ABC có các góc nh n. Các ng cao AD, BE, CF nhau H.ề ườ a) CMR AE AC AF AB b) CMR ΔAFE ΔACB c) CMR: ΔFHE ΔBHC CMR BF BA CE CA BC Bài 12 Cho tam giác ABC cân và là trung đi BC. các đi D,E theo th ứt thu các nh AB, AC sao cho góc DME ng góc B.ự a)Ch ng minh ứ BDM ng ng ớ CME b)Ch ng minh BD.CE không i.ứ c) Ch ng minh DM là phân giác góc BDEứ ủM THAM KH OỘ ẢĐ 1ỀA. Lý Thuy tế đi m) ể1) Nêu cách gi ph ng trình ch u:ả ươ ẫÁp ngụ Gi ph ng trình :ả ươ22 32 31 1x xx x+ =- -2) Phát bi và vi công th tính di tích xung quanh hình lăng tr ng .ể ứB. Bài pậ đi )ểCâu đi )Gi ph ng trình sau:ể ươ5 310 30 15x x- ++ -Câu 2: 2đi Gi các ph ng trình sau:ể ươa) 3.(2x-3) 4.(2- x) +13b)6 14 12x x+ -- +Câu 2,5 đi ):Cho tam giác ABC vuông có AB 6cm AC 8cm. ng ườcao AH (H ÎBC)a) Tính dài nh BC .ộ ạb) Ch ng minh tam giác HBA ng ng tam giác ABCứ ớc) phân giác AD góc ((Dẽ ÎBC) Ch ng minh ng đi gi hai đi ểB và .Câu 1,5 đi )M hình ch nh có các kích th là 3cm và 4cm là đáy ướ ộhình lăng tr ng Bi th tích hình lăng tr ng này là 48cmụ Tính chi cao ủhình lăng tr ng đó .ụ ứĐ 2ỀCâu đi )ểCho Ph ng trình :ươ2 31x x=+a) Tìm đi ki xác nh ph ng trình trênề ươ 6Đ NG ÔN TOÁN HKII- NĂM 2011-2012Ề ƯƠ Ọb) Gi ph ng trình trên.ả ươCâu đi a)Bi di nghi ph ng trình sau trên tr :ể ươ ³-3 32b) Cho ch ng -4a +2 4b +2 ỏCâu Lúc gi sáng ca nô xuôi dòng ngay ếtr lúc 12 gi cùng ngày Tính kho ng cách bi ca nô ếđ lúc gi và dòng là 4km /h..ế ướCâu 3,5 đi m) Cho tam giác ABC vuông có AB 6cm AC 8cm BC =10cm ng cao AH (Hườ ÎBC);a) Ch ra các tam giác ng ng ,ỉ ạb) Cho AD là ng phân giác tam giác ABC (Dườ ÎBC) Tính dài DB và DC;ộc) Ch ng minh ng ABứ BH .HCd) ng th ng vuông góc AC ng phân giác AD E. Ch ng minh ườ ườ ứtam giác ABD ng ng tam giác ECDồ ạCâu (1,5 đi Cho hình ch nh ABCDA’B’C’D’ .ể ậa) Vi công th tính th tích hình ch nh ;ế ậb) Tính tính th tích hình ch nh ABCDA’B’C’D’, AB 5cm AA’= 10cm; ớD’A’= 4cm 3:ỀCâu đi Cho ph ng trình :ể ươ 33 1x x=+ (1)a) Tìm đi ki xác nh ph ng trình (1) .ề ươb) Gi ph ng trình (1) ươCâu 2. đi )ểBi di nghi ph ng trình sau trên tr :ể ươ ố. a) 2x b) 3x>-Câu đi Gi ph ng trình và ph ng trình sau ươ ươa) 3+ 2x –1= 2.( 3x- +1c) 14 12x x+ -- +Câu đi )Cho tam giác ABC vuông có AB 3cm AC 4cm. ng cao AHể ườ(H ÎBC)a) Tính dài BC .ộb) Ch ng minh tam giác HBA ng ng tam giác HACứ ớc) Ch ng minh ứ2.HA HB HC= d) ng phân giác AD (D ườ ÎBC tính các dài DB và DC ?ộĐ 4Ề :A. LÝ THUY TẾ HS ch trong sau: (2 đ)ọ ềĐ 1ề Nêu quy bi ph ng trình.ắ ươ 7Đ NG ÔN TOÁN HKII- NĂM 2011-2012Ề ƯƠ Áp ng gi ph ng trình:ụ ươ a) b)13x=-Đ 2ề Nêu qu nh lí taletệ Cho ABCV MN // BC ,M AB ACÎ AM =2 AB BC =6. Tính MN.B BÀI PẬ (8 đ) Bài (3 đ): Gi các ph ng trình sau: ươa) 2x =0 b) 535xx-=+ c) 5x x+ +Bài 1đ): Gi ph ng trình và bi di nghi lên tr sả ươ 2x x-2Bài (1.5đ) :M ng đi km/h. Lúc ng đó đi ườ ườ ật 10km/h nên th gian ít th gian đi là 30 phút. Tính quãng ng AB.ố ườBài 2.5đ): Cho tam giác ABC vuông bi AB =3 cm, AC 4cm. ng cao ườAH, ng phân giác AD.ườa) Ch ng minh ng tam giác ABC ng ng tam giác HBA.ứ ớb) Tính dài BD, CD.ộĐ 5Ề :A. LÝ THUY TẾ HS ch trong sau: (2 đ)ọ ềĐ 1ề :a) Phát bi nh lí tam giác ng ng tr ng c-g-c?ể ườ b) Cho tam giác MNP và tam giác HIK có ¶µM H= và MN HI. tam giác ểMNP ng ng tam giác HIKthì ph có: ………=…………ồ ảĐ 2ề a)Phát bi nh nghĩa ph ng trình nh n?ể ươ b) Hãy ch ra đâu là ph ng trình nh trong các ph ng trình sau ng ươ ươ ằcách khoanh tròn vào ch cái ng tr nh ng đáp án đúng:ữ ướ ữA. -2x =0 B. 3xy C. 32 72 4x x+ =- D. 2x =0 BÀI PẬ (8 đ) Bài (2 đ): Gi các ph ng trình sau: ươa) 4x =0 b) 221x xx x- -+ =+ Bài 1,5đ): Gi ph ng trình và bi di nghi lên tr 2x 4ả ươ ốBài (2 đ) :M ng đi xe máy 30 km/h.Đ ng đó làm ườ ườvi trong quay 24km/h Bi th gian ng ng 5h 30’. ếTính quãng ng AB.ườBài 2.5đ): Cho hình thang ABCD(AB // CD) có ··DAB DBC= và AD 3cm, AD cm, BC= cm.a) Ch ng minh tam giác DAB ng ng tam giác CBD.ứ ớb) câu tính dài DB, DC.ừ ộc)T ính di tích hình thang ABCD, bi di tích tam giác ABD ng cmệ 2.