Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập lập phương trình hóa học_phần 2

8096cf13d5dc5d167755e7507d7d7e5c
Gửi bởi: Thành Đạt vào ngày 2020-09-30 05:57:09 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 127 | Lượt Download: 3 | File size: 0.416584 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Nguyeãn Thaønh Trí, Khoa Hoùa hoïc – Ñaïi hoïc Khoa hoïc Töï nhieân (ÑHQG TP.HCM)

Lập các phương trình hóa học dưới đây:
1.

Na2O

2.

K2O

3.

CaOH2O



Ca(OH)2

4.

BaOH2O



Ba(OH)2

5.

CO2H2O



H2CO3

6.

SO2H2O



H2SO3

7.

SO3H2O



H2SO4

8.

N2O5H2O



HNO3

9.

P2O5H2O



H3PO4

10.

NO2O2

11.

Cl2

12.

SO2

13.

Na2O

14.

BaOSO2



BaSO3

15.

K2OCO2



K2CO3

16.

BaOSO2



BaSO3

17.

Na2O

18.

K2O

19.

CaOP2O5



Ca3 (PO4 )2

20.

K2ON2O5



KNO3

H2O
H2O


KOH



H2ONaOH



H2OHCl



Br2
SO2

SO3

P2O5H2O




HNO3




HClO



H2SO4HBr

Na2SO3

Na2SO4

K3PO4

1

21.

BaO

22.

Na2O

23.

CaO

24.

Al2O3HCl

25.

K2OH2SO4



K2SO4

26.

BaOH2SO4



BaSO4

27.

Al2O3H2SO4



Al2 (SO4 )3

28.

K2OHNO3

29.

ZnOH2SO4



ZnSO4

30.

Fe2O3HNO3



Fe(NO3 )3H2O

31.

Na2OH3PO4



Na3PO4H2O

32.

MgOH3PO4



Mg3 (PO4 )2

33.

Al2O3H3PO4



AlPO4

34.

FeO

35.

Fe2O3HCl



36.

Fe3O4HCl



37.

FeO

38.

Fe2O3H2SO4



39.

Fe3O4H2SO4



40.

CO2NaOH

41.

CO2Ca(OH)2

42.

N2O5NaOH

43.

N2O5Ca(OH)2N2O5



Ba(NO3 )2

HCl



NaClH2O

CaCl2H2O

AlCl3H2O

HClHCl

H2SO4










H2OH2OH2O

H2OH2 O

FeCl3H2 O
FeCl3FeSO4

FeSO4Na2CO3CaCO3

Ca(NO3 )2

H2 O

H2 OFe2 (SO4 )3H2 O

H2O
H2OH2 OFe2 (SO4 )3

NaNO3

H2OFeCl2

FeCl2



H2OKNO3



H2OH2O


H2O

2

44.

P2O5NaOH

45.

P2O5Ba(OH)2

46.

NaOH

47.

Mg(OH)2

48.

Al(OH)3

49.

KOH

50.

Cu(OH)2HNO3



Cu(NO3 )2

51.

Fe(OH)3HNO3



Fe(NO3 )3

52.

KOH

53.

Ba(OH)2H2SO4



BaSO4

54.

Fe(OH)3H2SO4



Fe2 (SO4 )3

55.

NaOH

56.

Zn(OH)2

57.

NaOH

58.

KOH

59.

Ba(OH)2Na2CO3

60.

Ca(OH)2ZnSO4

61.

Ca(OH)2Fe(NO3 )2

62.

Ba(OH)2K3PO4

63.

HClAgNO3

64.

HClK2SO3

65.

HClCaCO3

66.

H2SO4HCl

HCl
HCl
H2O

AlCl3H2O



KNO3H2O

K2SO4



H3PO4H2OH2OMgCl2



H2SO4NaCl



H2OBa3 (PO4 )2



HNO3Na3PO4



H3PO4

H2O
H2OH2O


H2OZn3 (PO4 )2



H2O

Na3PO4



H2OH2OCuSO4



Cu(OH)2Na2SO4

Al(NO3 )3



Al(OH)3KNO3



Ba3 (PO3 )2

AgCl
KCl

Fe(OH)2

KOH

HNO3SO2CaCl2



Zn(OH)2Ca(NO3 )2





NaOHCaSO4





Ba(NO3 )2

BaCO3

BaSO4

H2OCO2

HNO3

H2O

3

67.

H2SO4Na2CO3

68.

H2SO4CaCl2

69.

HNO3MgCO3



Mg(NO3 )2

70.

H3PO4K2CO3



K3PO4

71.

Na3PO4

72.

Mg(NO3 )2

73.

AlCl3AgNO3



Al(NO3 )3

74.

BaCl2K3PO4



Ba3 (PO4 )2

75.

Ba(NO3 )2

76.

AgNO3

77.

Pb(NO3 )2

78.

K3PO4

79.

Al2 (SO4 )3

80.

K2SCu(NO3 )2



KNO3

81.

BaSPb(NO3 )2



Ba(NO3 )2

82.

Mg(OH)2

83.

Al(OH)3

t



84.

Fe(OH)285.

NaHCO3

86.

Ba(HCO3 )2

87.

KNO3

88.

Ba(NO3 )2

t



89.

Mg(NO3 )2

t



Na2SO3MgCl2CO2CO2NaNO3

AgCl

Cu(NO3 )2
AgCl

KCl


BaSO4

Mg(NO3 )2PbCl2NaNO3

MgSO4



K2SO4Mg3 (PO4 )2

Ba(NO3 )2

o

MgO

t


o

Al2O3

oH2O

Fe2O3

Na2CO3

o

t


o

H2O

t



t

BaSO4

CuS

PbS

CO2

 H2O
 H2O

O2o

Ba(NO2 )2o

MgO

O2

H2O


CO2BaCO3

KNO2

t

o

O2

Al(NO3 )3



H2O

H2O

MgSO3



NaCl

NaCl

HCl




H2OCa3 (PO4 )2



CuSO4CO2CaSO4



CaCl2Na2SO4

O2


NO2

4

o

90.

Fe(NO3 )3

91.

AgNO3

t



92.

KMnO4

t



93.

KClO3

94.

NaH2O 

NaOH

95.

CaH2O 

Ca(OH)2

96.

K

97.

Na

98.

Al99.

FeCl2

100.

NaO2



Na2O

101.

CuO2

t



o

CuO

102.

S

103.

SO2

104.

Fe

105.

CO2

t



106.

CO2

t



107.

COO2

108.

H2SO2

t



109.

H2SO2

t



110.

NH3O2

t



111.

NH3O2

t , Pt

O2

o

K2MnO4KCl

o

o

oO2

H2H2Al2S3

o

t



o

t



O2MnO2

Na2S

t
S 


O2

NO2

O2t
S 


O2

NO2KH

t

H2O2

Ag

o

o

t

Fe2O3

t



FeCl3

SO2

to , V O

2 5





o

t



SO3

Fe3O4

o

CO

o

CO2

o

t



CO2

o

SO2

o

S

o

oH2OH2ON2

NO

H2O

H2O

5

o

112.

FeS

113.

FeS2

114.

CH4

115.

C2H4O2

116.

C12H22O11

117.

C6H12O6

118.

C4H8N2O3

119.

C2H7N

120.

CH3NH2

121.

CxHy

122.

CxHyO z123.

Mg

HCl 

124.

AlHCl 

125.

AlH2SO4

126.

CuH2SO4

127.

CuHCl

128.

CuAgNO3

129.

Al

130.

CuFeCl3

131.

CuFe2 (SO4 )3

132.

CuFe(NO3 )3

133.

FeFeCl3

134.

FeFe2 (SO4 )3O2o

O2o

oo

o

O2

o

o

O2

MgCl2O2
O2

CuCl2

Al(NO3 )3

CuCl2







CuSO4

Cu(NO3 )2



H2





H2
H2

N2H2OAl2 (SO4 )3



N2H2OCO 2

N2H2Ot


AlCl3H2OCO 2

t


H2OCO2

t



O2

AgNO3

CO2

t



H2OCO2

t



H2OCO2

o

O2

H2OCO2

t



O2o

t



O2H2OCO2

t



O2o

O2SO2CO2

t



SO2Fe2O3

t



O2Fe2O3

t



Ag
AgCuSO4

Cu(NO3 )2

H2O

H2O

FeCl2
FeSO4

Fe(NO3 )2

FeCl2



FeSO4

6

135.

Fe2O3C 

Fe3O4

136.

Fe3O4C 

FeO

137.

FeO

138.

Fe2O3C 

FeO

139.

Fe2O3C 

FeCO2

140.

Fe3O4C 

FeCO2

141.

Fe2O3CO 

FeCO2

142.

Fe3O4CO 

FeCO2

143.

Ca(OH)2

144.

NaOHAl(OH)3

145.

NaOHAl2O3

146.

NaOHAl

147.

NaOHZn(OH)2

148.

NaOHZnO 

149.

NaOHZn

150.

Ba(OH)2Al(OH)3

151.

Ba(OH)2Al2O3

152.

Ba(OH)2Al

153.

Ba(OH)2Zn(OH)2

154.

Ba(OH)2ZnO

155.

Ba(OH)2Zn

156.

H3PO4

157.

Na3PO4C FeCaCl2NaAlO2H2O Na2ZnO2

H3PO4





H2O
H2OH2Ba(AlO2 )2

H2O 



H2Ba(AlO2 )2





H2ONa2ZnO2

H2OBaZnO2

BaZnO2

Na3PO4
Na2HPO4

H2OBa(AlO2 )2

BaZnO2

H2OH2O

NaAlO2




NH3Na2ZnO2



CO2NaAlO2



NaOH CO2

CO2NH4Cl CO2H2H2OH2OH2H2O
H2O

7

158.

Na2HPO4

159.

Na3PO4

160.

H3PO4NaOH 

Na2HPO4H2O

161.

H3PO4NaOH 

NaH2PO4H2O

162.

Na2HPO4H3PO4

163.

NaH2PO4NaOH 

Na2HPO4

164.

NaH2PO4NaOH 

Na3PO4

165.

HI

166.

NaCl

167.

FexO yC

168.

FexO yH2



FeH2O

169.

FexO yAl



FeAl2O 3

170.

FexO yC



FeO

171.

FexO yH2



FeOH2O

172.

FexO yAl



FeOAl2O 3

173.

NH3

(ñaëc )

174.

NH3

(khí )

175.

MnO 2

176.

KMnO 4HCl

177.

K2Cr2O 7HCl

178.

KClO 3

179.

Br2

180.

NO2H3PO4H3PO4H2ON2Cl2



NH4Cl

HCl

P(ñaëc )

(ñaëc )

Cl2H2O

MnCl2Cl2H2O



KClCrCl3Cl2H2O




N2KCl

H2O

NaOH

H2



(ñaëc )

Cl2HClMnCl2



(ñaëc )

H2OCO 2

HCl

H2OCO 2Cl2

Fe

H2ONaOH

ñieän phaân dung dòch


coù maøng ngaên



H2OH2S

I2

t



H2ONa3PO4



H2ONaH2PO4



o

H2SO4NaH2PO4



KCl



Cl2HBr

NaNO3H2O

H3PO3

NaNO2H2O

8

181.

FexOy

HClFeCl2y



H2Ox

182.

Fe

183.

CnH2n2

184.

CnH2n

185.

CnH2n2O2



CO2H2O

186.

CnH2n6O2



CO2H2O

187.

CH3COOH

188.

C2H5OH

189.

CH3COONa

190.

C2H5ONa

HCl



O2O2O2O2O2

O2



CO2

CO2

H2OH2OCO2

CO2

H2O
H2OCO2





H2 (n là hóa trị của sắt)

CO2





FeCln

H2O

H2O

Na2CO3

Na2CO3

9