Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập hóa học 10 chương 1

9558da1bc2a352861a20a92f5319e242
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-08-29 14:15:26 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 234 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Th Hoàn 0937 958 351ầ Luy thi Bách Khoa Biên HòaệBÀI CH NG NGUYÊN (S 1) ƯƠ ỐTh gian: 30 phút ờCâu 1: nhân các nguyên do các lo sau nênạ ạA. electron, proton và tron B. electron và tronơC. proton và tron D. electron và protonCâu 2: nguyên tr ng ngộ ượ ằA. proton và đi tích nhânố B. proton và electronố ốC. kh và tron D. kh và đi tích nhânố ạCâu 3: Phát bi nào sau đây không đúng?ểA. Nguyên các là p, n, e.ử ượ ảB. Nguyên có trúc khít, nguyên và nhân nguyên .ử ửC. nhân nguyên các proton và tron.ạ ơD. nguyên các electron.ỏ ượ ạCâu 4: Nguyên nguyên có ng là 40 .T ng mang đi nhi ng tử ạkhông mang đi là 12 t. Nguyên có kh là ốA. 27 B. 26 C. 28 D. 23Câu 5: Trong nguyên nguyên có ng các lo là 58. Bi ít là 1ử ạh t. Kí hi làạ ủA. K3819 B. K3919 C. K3920 D. K3820Câu 6: ng các trong nguyên là 155 t. Trong đó mang đi nhi sổ ốh không mang đi là 33 t. kh nguyên đó làạ ửA. 119 B. 113 C. 112 D. 108Câu 7: Nguyên hóa bao các nguyên :ố ửA. Có cùng kh B. Có cùng protonốC. Có cùng tron D. Có cùng proton và tronố ơCâu 8: Cacbon ch ng 12C và 13C Nguyên kh trung bình là 12,011. Thành ph ph trămử ầs nguyên các ng 12C 13C là :ầ ượ A. 98,9 1,1 B. 1,1 98,9 C. 49,5 51,5 D. 25; 75 Câu 9: Trong nhiên có ng 1H, 2H, 3H. Oxi có ng 16O, 17O, 18O. có bao nhiêu lo iỏ ạphân Hử2 thành các lo ng trên:ượ A. B. 16 C. 18 D. 9Câu 10: Nit trong thiên nhiên là hai ng là ịN147 (99,63%) và N157 (0,37%). Nguyênt kh trung bình nit làử ơA. 14,7 B. 14,0 C. 14,4 D. 13,7Câu 11: Nh nh nào sau đây đúng khi nói nguyên ửXYZ262626135512,,A. và có cùng kh i. B. X, là ng cùng nguyên hoáồ ốh c. ọC. X, thu cùng nguyên hoá c. D. và có cùng tron.ố ơBài ch ng Iậ ươ Trang 1Th Hoàn 0937 958 351ầ Luy thi Bách Khoa Biên HòaệCâu 12: nguyên nguyên có ng p, n, là 52 và có kh là 35. hi nguyênộ ệt nguyên là :A. 18. B. 23. C. 17. D. 15.Câu 3: ng trong nhiên ng ị6329Cu và 6529Cu có ố63296529CuCu 105245 trung bình aủđ ng là.ồA. 64,4 B. 63,9 C, 64 D. qu khác.ế ảCâu 14: Nguyên kh trung bình là 10,82. Bo có ng là 10B và 11B. có 94 nguyên tế ử10B thì có bao nhiêu nguyên 11B?A. 405 B. 406 C. 403 D. 428Câu 15: ng nguyên trong 0,01 mol phân mu amoni nitrat ng ằA. 5,418.10 22B. 5,418.10 21. C. 6,02.10 22. D. 3,01.10 23.Câu 16 ng p, n, trong nguyên nguyên là 10. kh nguyên là::ổ ốA. 3. B. C. 6. D. 7.Câu 17 Nguyên khác nguyên là nguyên A. nguyên 13p B. nguyên 6eơ ửC. nguyên 6n D. nguyên 13eơ ửCâu 18 Cho 5,85 gam mu NaX tác ng dung ch AgNOố ị3 ta thu 14,35 gam aư ượ ủtr ng. Nguyên có hai ng 35X (x1%) và 37X (x2%). giá tr x1% và x2% là:ậ ượA. 25% 75% B. 75% 25% C. 65% 35% D. 35% 65%Câu 19: Đi kh ng nh nào sau đây là sai ?ề ịA. nhân nguyên nên các proton, electron, tron.ạ ượ ơB. Trong nguyên proton ng electron.ử ạC. kh là ng proton (Z) và ng tron (N).ố ơD. Nguyên nên các proton, electron, tron.ử ượ ơCâu 20: ch có công th MXợ ứ2 trong đó chi 25,25% kh ng. Trong nhân cóế ượ ạs tron nhi proton là t. Trong nhân tron proton là 3. ng protonạ ốtrong MX2 là 46.Xác nh CTPT MXị ủ2 .A. FeS2 B. MgCl2 C. CuCl2 D. BaCl2PH TR ĐÁP ÁNẦ ỜCâu Câu Câu 11 Câu 16Câu Câu Câu 12 Câu 17Câu Câu Câu 13 Câu 18Câu Câu Câu 14 Câu 19Câu Câu 10 Câu 15 Câu 20Bài ch ng Iậ ươ Trang