Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

BÀI TẬP ĐỘI TUYỂN QUAN HỆ SONG SONG

f483c623cb948a44d6ceabb5ca7c0d8a
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-11-25 10:25:51 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 251 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

BÀI TUY QUAN SONG SONGẬ ỆChú nh lí Mêlêlaus có dung nh sau: " Trên các nh AB, BC, CA ủ ABC (ho ặtrên phân kéo dài chúng) các đi Củ ể1 A1 B1 thì C1 A1 B1 th ng hàng khi và ẳch khi: ỉA1BA1CB1CB1AC1AC1B ".Bài 1. Cho hình chóp SABCD đáy là hình bình hành tâm O. M, N, là trung ượđi SB, SD và OC.ểa. Tìm giao tuy ph ng (MNP) ph ng (SAC) và tìm giao đi ủSA (MNP).ớb. Tìm thi di hình chóp ph ng (MNP).ế ẳc. Tính ph ng (MNP) chia các nh SA, BC và CD.ỷ ạBài 2. Trong ph ng cho giác ABCD, là ộđi không thu I, là hai đi nh trên SA ịvà SC SI IA và SJ JCớ ph ngộ quay quanh IJ tắ SB iạ M, SD iạ N.a. Ch ng minh ng IJ, MN và SO ng quy (v là ớgiao đi AC và BD). Suy ra cách ng đi ểkhi bi đi M.ế ểb. AD BC E, IN MJ F. Ch ng minh S, E, ứth ng hàng. ẳc. IN AD P, MJ BC Q. Ch ng minh ng PQ luôn đi qua đi nh khi ị di ngộBài 3. Trong ph ngặ cho giácứ ABCD, AB và CD kéo dài nhau E, AD và BC kéo dài nhau iắ và AD DF. là đi không thu cộ iọ I, làầ ượtrung đi aể SA, SB. là ph ng di ng quaặ IJ. tắ SC, SD iầ ượ M, N.a. Ch ng minh ngứ IJ, MN, SE ng quyồ b. chuy ng trên ph nào nhể SC ?c. Tìm giao đi aậ IM và JN.d. Tìm giao đi aậ IN và JM. Bài 4. là tr ng tâm di ABCD.ọ ệa. Ch ng minh ng ng th ng đi qua đi mứ ườ và nh di đi qua ẽtr ng tâm di nh yọ .b. A' là tr ng tâm aọ BCD. Ch ng minh ngứ GA 3GA'.Bài 5. Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD là hình vuông nh ng a, bên SAB là ặtam giác u. Cho SC SD a√3 H, là trung đi SA, SB. là ượ ủm đi trên nh AD. ph ng (HKM) BC N.ộ ạa. Ch ng minh HKMN là hình thang cân.ứb. AM (0 a), tính di tích giác HKMN theo a, x. Tính di ệtích này nh nh t.ỏ ấc. Tìm giao đi HM và KN; HN và KM.ậ ủBài 6. Cho di ABCD. I, là hai đi di ng trên các nh AD, BC ượ ạsao cho luôn có IAID=JBJC.a. Ch ng minh ng IJ luôn song song ph ng nh.ứ ịb. Tìm đi chia đo IJ theo cho tr (t đi thoậ ướ ảIM→=k.MJ)→.Bài 7. Cho hình chóp S.ABC. và là trung đi SA và BC, là ượ ủđi gi và C.ể ữa. Ch ng minh ng ph ng đi qua K, song song AB và SC thì đi qua đi N.ứ ểb. Xác nh thi di hình chóp S.ABC khi ph ng (KMN). Ch ng ỏr ng KN chia thi di thành hai ph có di tích ng nhau.ằ ằBài 8. Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD là hình thang có đáy BC 2a, AD a, AB ớ= b. bên SAD là tam giác u. là ph ng qua đi trên nh AB và song ạsong SA và BC, CD, SC, N, P, Q.ắ ượ ạa. Ch ng minh MNPQ là hình thang cân.ứb. Tính di tíchệ thi di theoế a, và AM, (0 b).Tính giá tr nh di tíchị .Bài 9. Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD là hình bình hành tâm có AC a, BD b. Tam giác SBD là tam giác u. ph ng di ng song song (SBD) và qua ớđi trên đo AC.ể ạa. Xác nh thi di hình chóp ph ng .b. Tính di tích thi di theo a, và AI x.ệ ệBài 10. Cho lăng tr tam giác ABC. Aụ1 B1 C1 đáy là tam giác nh a. Các bên ặABB1A1, ACC1 A1 là hình vuông. I, là tâm các bên nói trên và là tâm ng ườtròn ngo ti ABC.a. Ch ng minh IJ song song ph ng (ABC).ứ ẳb. Xác nh thi di lăng tr ph ng (IJO). Ch ng minh thi di là ệthang cân. Tính di tích nó theo a.ệ