Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập điện năng công suất điện

e763adbfc2d5492fde95609fe725bd4d
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2017-12-03 00:02:13 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 297 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Bài đi năng công su đi ệCâu 1. Dòng đi không đi đc tính ng công th nào? ượ ứA.2qIt B. qt. C. 2t. D. qIt .Câu 2. Đo ng dòng điên ng đn nào sau đây ?ườ ịA. Niut (N). B. Ampe (A). C. Jun (J). D. Oát (W).ơCâu 3. Trong 4s có đi ng 1,5C di chuy qua ti di th ng dây tóc bóng đèn.ộ ượ ộC ng dòng đi qua đèn làườ ệA. 0,375 (A) B. 2,66(A) C. 6(A) D. 3,75 (A)Câu 4. Dòng đi ch qua dây trong kim lo có ng I(A) thì electron ch qua ti di ườ ệth ng dây trong th gian (s) làẳ ờA. t|e| B. n=I|e| C. n=I|e| D. I| e| t.Câu 5. Dòng di ch qua dây kim lo có ng 2A. electron ch chuy qua ti tệ ườ ếdi th ng dây này trong kho ng th gian 2s làệ ờA. 2,5.10 18 (e/s) B. 2,5.10 19(e/s) C. 0,4.10 ­19(e/s) D. 4.10 ­19 (e/s)Câu 6. Đi năng tiêu th đo ch đc tính ngệ ượ ằA. A=UI. B. A=Ut. C. A=UIt. D. A=It.Câu 7. Đi năng tiêu th đc đo ngệ ượ ằA. vôn B. công đi n. C. ampe D. tĩnh đi .ế ếCâu 8. Ch công th sai khi nói liên quan gi công su P, ng dòng đi I, hi đi nề ườ ệth và đi tr đo chế ạA. U.I B. R.I C. RU2 D. 2ICâu 9. bóng đèn có ghi 3V 3W. Đi tr bóng đèn là:ộ ủA. ). B. ). C. ). D. 12 ).Câu 10. bóng đèn có ghi: 6V 6W, khi bóng đèn trên vào hi đi th 6V thì ng độ ườ ộdòng đi qua bóng là ệA. 36A B. 6A C. 1A D. 12ACâu 11. Bi th đnh lu Jun Len­xể ơA. Q=RI 2. B. Q=RIt. C. Q=RI 2t. D. Q=R 2It.Câu 12. Đo ch đi tr Rạ ở1 300( ), song song đi tr Rắ ở2 600( ), hi đi th ếgi hai đu đo ch là 24 V. ng dòng đi qua đi tr là:ữ ườ ởA. I1 0,08 A; I2 0,04 A. B. I1 0,04 A; I2 0,08 A. C. I1 I2 0,027 A; D. I1 I2 0,08 A.Câu 13. Đo ch đi tr Rạ ở1 100( ), ti đi tr Rắ ở2 500( ),hi đi th ếgi hai đu đo ch là 24 V. ng dòng đi qua đi tr là:ữ ườ ởA. I1 0,24 A; I2 0,048 A. B. I1 0,048 A; I2 0,24 A. C. I1 I2 0,04A; D. I1 I2 1,44 A.Câu 14. bóng đèn lo 120V 60W sáng bình th ng ng đi có hi đi th là 220V, ng iể ườ ườta ph ti bóng đèn đi tr có giá tr :ả ịA. 100 ). B. 150 ). C. 200 ). D. 250 ).Câu 15. Đo ch đi tr Rạ ở1 10( ), ti đi tr Rắ ở2 50( ),hi đi th gi aệ ữhai đu đo ch là 24 V. Nhi ng ra trên đi tr trong phút là:ầ ượ ởA. Q1 96 J; Q2 48 J. B. Q1 480 J; Q2 96 J. C. Q1 Q2 96 J; D. Q1 96 J: Q2 480 J.