Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập cuối tuần lớp 4: Từ tuần 1 đến tuần 5

b024dc1a03982fd8656be17cdc0e5001
Gửi bởi: đề thi thử vào ngày 2017-06-27 12:52:16 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 1560 | Lượt Download: 59 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

BÀI CU TU 1Ậ ẦPH ĐO SINHỤ ỌMÔN TOÁN 4BỚH và tên ...............................................................ọ*********************************************** Đi Toánể.............Đi TVể............... Bµi §Æt tÝnh råi tÝnh. 3598 543975 49852 9865 45029 27959 215860 8. Bµi Tính giá tr bi th có ch ch sau:ị a, ­2510 74582 ớ. b, 180972ớ. Doc24.vn NG HÒA HÀ IỨ ỘBµi Đc các sau và nêu giá tr ch trong đó theo uọ 258342 Hai trăm năm tám nghìn ba trăm hai.ẫ ươ ươ ­­ Ch có giá tr là: 50000ữ 458303, 526987, 897526, 982365 ****Doc24.vnTiÕng ViÖtI­ Luy đc:ệ Đc hai bài đc (ọ Mèn bênh và bài mế bài vã trỗ ảl các câu trong bài đc đó.ờ ọII­Luy vi t:ệ Vi hai kh th đu trong bài m:ế (yêu vi nót và đúng ch )ầ ữ****III­ Bài p: 1­ậ Trong gi ra ch em nhìn th em bé đang ch thì ngãờ ịem đã giúp em bé đó nh th nào. Em hãy vi do câu chuy đó.ỡ ****Doc24.vn2­ Đi vào ng theo u:ề ẫTruy Ki trên đu nayệ ấTi ngế Âm đuầ nầ ThanhTruy nệtr uyên ngặKi uềg pấl iạtrênđuầb yấnay Câu th trên có ti ngơ .............................…BÀI CU TU 2Ậ ẦPH ĐO SINH ỌMÔN TOÁN 4BỚH và tên ...............................................................ọ*********************************************** Đi Toánể.............Đi TVể...............Bµi Khoanh vào tr câu tr đúngướ ờCâu 1: qu phép chia 90597 làế .Doc24.vn NG HÒA HÀ IỨ A­ 1066 B­ 10665(d 3) C­ 10665 1665ưCâu 2: Giá tr ch trong 158962 là:ị A­ 5000 B­ 500 C­ 50000 D­ 500000Câu bi th 75­ 60 =?ể A­ B­ 63 C­ D­ 27Câu 4: 70kg8g A­ 708g B­ 7800g C­ 7008g D­ 7080g Câu Chu vi hình ch nh có chi ng là 7cm, chi dài là 2dmủ A­ 14cm B­ 18cm C­ 54cm D­ 27cmBµi ViÕt c¸c sè 3587 4030 4037 4013 3578 a/ Theo chi tăng ................................................................... b/ Theo chi gi nề ..................................................................Bµi Đt tính tính;ặ 402896 754231 851963 415698 Bµi §äc vµ viÕt theo mÉu §äc sè ViÕt sèS¸u ngh×n ba tr¨m hai ¬i b¶y. 6327a) .................................................................................................................................................................................................................................... 2005486b) ............................................................................................................... 120223254Doc24.vn.....................................................................................................................c) ..................................................................................................................................................................................................................................... 5005523d) ................................................................................................................................................................................................................................... 200401300®) Hai ngh×n ba tr¨m bèn ¬i l¨m. ................e) Mét ri hai trăm năm lăm nghìn trămệ ươ ................g) êi hai ngh×n kh«ng tr¨m linh n¨m ................h) N¨m lăm tri ba trăm nghìn ba trăm linh lămươ n. ................TiÕng ViÖt******** I- Luy đc:ệ Đcọ bài Mèn bênh sgk trang 15 và bài Truy mình và tr ướ ảl các câu trong bàiờ II­ Luy vi t:ệ Vi dòng đu trong bài (ế năm cõng đi c)ườ Doc24.vnIII­ Bài p:ậ Bài các Nhân u, nhân dân, nhân ái, công nhân, nhân lo i, nhân đc, ứnhân nhân tài vào ng sau cho phù pả :(Theo u)ẫTi ng nhân có nghĩa là ng i)ườ Ti ng nhân có nghĩa là( lòng th ng ng i)ươ ườNhân dân ......................................................................................................................... nhân uậ .........................................................................................................................Bài 2:Đi thích vào ợa) Th hái Con đã thích đi ch aọ ưb) ThÇy hiÖu tr ëng nãi Chóc con vào cớ ch¨m ngoan, häc giái.”Bài 3. ViÕt đo văn ng ngo hình emộ .Doc24.vnDoc24.vnDoc24.vnTI NG VI TẾ ỆBµi Nèi nh÷ng tõ ng÷ miªu t¶ ngoai h×nh víi tªn nh©n vËt cã tªn trongbµi häc cho phï hîp Chép đo văn sau:ạ ạNăm tôi 2, vì ch nên th ng tr c. Ch ng bi do đâu chú bi tọ ườ ếđc tôi đang tr sau ngôi nh tr ng, chú lôi tôi vào p, tôi ng tượ ườ ệxu ng, chú vác tôi lên vai. Tôi gào thét và đp chi liên vào đùi chú làmố ồm và loang tung toé kh bên chi qu pho chú.ự ủDoc24.vn A, Vá biªng biÐc xanh,¸nh lªnnh÷ng tia s¸ng long lanhB, bÐ nhá, gÇy yÕu, ng êi bù nh÷ng phÊn.D, BÐo móp bÐo mÝpC, Khu«n m¹t trßn, tr¾ng hång, m¹c chiÕc ¸o dµi, ®i l¹iE, gÇy gß, mÆc ¸o n©u r¸ch. 1. Bän nhÖn3. èc2. Bµ l·o4. Nµng tiªn èc5. Nhµ trß