Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bai tap chon loc hoa 8

31353764646535323033626461356334303332666262303736343363343165303864303731346337613238326135353839323763646536666661336366653734
Gửi bởi: Cù Văn Thái vào 05:58 PM ngày 25-08-2019 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 338 | Lượt Download: 1 | File size: 0.234496 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Bµi 1
1. H·y chØ ra ®©u lµ vËt thÓ , ®©u lµ chÊt trong c¸c c©u
sau
a. H¬i níc ngng tô thµnh c¸c ®¸m m©y dÇy ®Æc
b. §äc bê biÓn Qu¶ng B×nh cã nh÷ng b·i c¸t tr¾ng.
c. B×nh nµy ®ùng níc, cßn b×nh kia ®ùng rîu.
d. S«ng cÇu níc ch¶y l¬ th¬.
e. C¸i lä hoa lµm b»ng lä hoa trong suèt
2. H·y kÓ 20 lo¹i ®å vËt (vËt thÓ) kh¸c nhau ®îc lµm tõ 1
chÊt vµ 1 lo¹i ®å vËt ®îc lµm tõ 5 chÊt kh¸c nhau.
Bµi 2:
1. H·y ph©n biÖt c¸c kh¸i niÖm sau ®©y, cho thÝ dô
minh ho¹
a- §¬n chÊt vµ hîp chÊt
b- Nguyªn chÊt vµ hçn hîp
c- T¹p ch¸t vµ chÊt tinh khiÕt
2. H·y kÓ c¸c ph¬ng ph¸p vËt lý d¬n gi¶n ®Ó t¸ch c¸c
chÊt ra khái hçn hîp cña chóng.
3. Em hiÓu nh thÕ nµo khi ngêi ta nãi: “níc m¸y B¾c
Ninh rÊt s¹ch”, “®êng kÝnh nguyªn chÊt”, “muèi ¨n
tinh khiÕt”, “kh«ng khÝ trong lµnh”
Bµi 3:
1. C¨n cø vµo c¸c ®Æc ®iÓm g× ®Ó chia c¸c nguyªn tè ho¸
häc thµnh kim lo¹i vµ phi kim?
2. ThÕ nµo lµ d¹ng thï h×nh? H·y kÓ c¸c d¹ng thï h×nh cña:
Cacbon, Photpho, Oxi.
3. KÓ 3 lo¹i hîp chÊt kh¸c nhau, mçi hîp chÊt gåm 4 nguyªn tè
phi kim.
Bµi 4:
1. Ho¸ trÞ lµ g×? ho¸ trÞ cña 1 nguyªn tè ®îc quy ®Þnh nh
thÕ nµo?
2. Ph¸t biÓu quy t¾c ho¸ trÞ? ¸p dông ®Ó tÝnh ho¸ trÞ cña
c¸c nguyªn tè trong c¸c hîp chÊt nh thÕ nµo?
3. H·y kÓ c¸c kim lo¹i(theo thø tù d·y ho¹t ®éng), phi kim vµ
ho¸ trÞ thêng gÆp cña nã.
Bµi 5
1. Gèc axit lµ g×? H·y kÓ tªn tÊt c¶ c¸c gèc axit quen thuéc
vµ ho¸ trÞ cña chóng. T¹i sao nhãm –OH cã hãa trÞ I?
2. TÝnh ho¸ trÞ cña c¸c nguyªn tè trong c¸c hîp chÊt sau:
Na2SO4; BaCO3; NaHSO3; Ca(H2PO4)2; Mg(ClO4)2; Fe3O4
3. ViÕt c«ng thøc ph©n tö cña c¸c chÊt sau: Lu huúnh (IV)
oxit; B¹c Sunfua; S¾t (II) hidrocacbonat; Magie photphat;
nh«m nitrat; KÏm Clorua.
Bµi 6:

Nh÷ng hiÖn tîng díi ®©y lµ hiÖn tîng vËt lý hay hiÖn tîng ho¸
häc
1. VÒ mïa hÌ vµnh xe ®¹p b»ng s¾t bÞ han gØ nhanh h¬n
mïa ®«ng
2. MÆt trêi mäc, s¬ng b¾t ®Çu tan dÇn
3. Ch¸y rõng ë In®«nexia g©y « nhiÔm rÊt lín cho m«i trêng.
4. HiÖu øng nhµ kÝnh (do CO2 tÝch tô trong khÝ quyÓn) lµm
cho tr¸i ®Êt Êm lªn
5. “Ma tr¬i” lµ ¸nh s¸ng xanh (ban ®ªm) do photphin (PH 3)
ch¸y trong kh«ng khÝ.
6. §Ìn tÝn hiÖu chuyÓn tõ mµu xanh sang vµng råi ®á, cÇn
ph¶i dõng l¹i gÊp.
7. GiÊy quú tÝm khi nhóng vµo dung dÞch axit bÞ chuyÓn
thµnh mµu ®á.
8. Khi ®èt ch¸y than, cñi sinh ra nhiÒu khÝ ®éc: CO, SO 2
g©y « nhiÔm m«i trêng.
9. C¸c qu¶ bãng bay lªn trêi råi næ tung
10.
Khi ®ung nãng, lóc ®Çu ®êng ch¶y láng, sau ®ã
ch¸y khÐt.
Bµi 7:
1. Lµm thÕ nµo ®Ó biÕt ®îc 1 hîp chÊt cã chøa c¸c nguyªn
tè C, H.
2. Khi ®èt ch¸y chÊt X chØ thu ®îc CO2 vµ SO2. Hái X cã thÓ
chøa c¸c nguyªn tè g×?
3. Khi nung chÊt Y ta thu ®îc amoniac (NH3), khÝ cacbonic vµ
h¬i níc. VËy Y gåm nh÷ng nguyªn tè nµo?
Bµi 8:
1. Nnguyªn tö, ph©n tö lµ g×? T¹i sao nãi nguyªn tö, ph©n tö
lµ c¸c h¹t vi m«?
2. §¬n vÞ Cacbon lµ g×? Nã cã trÞ sè lµ bao nhiªu gam?
Bµi 9:
1. Sè Avogadro lµ g×? Nã cã trÞ sè lµ bao nhiªu?
2. Mol lµ g×? Khèi lîng mol lµ g×? Khèi lîng mol nguyªn tö,
ph©n tö lµ g×?
Bµi 10:
1. H·y nªu c«ng thøc liªn hÖ gi÷a sè mol (n), khèi lîng (m) vµ
khèi lîng mol (M)
2. TÝnh sè mol S cã trong 16 gam lu huúnh, sè mol níc cã
trong 5,4 gam níc; sè mol Fe3O4 cã trong 6,96 gam s¾t tõ
oxit.
Bµi 11:
1. TÝnh khèi lîng cña 0,15 mol O2; 0,4 mol NaOH
2. CÇn lÊy bao nhiªu mol HCl ®Ó cã ®îc 7,3 gam HCl

3. TÝnh khèi lîng mol nguyªn tö cña kim lo¹i M biÕt 0,5 mol
cña M cã khèi lîng 11,5 gam
Bµi 12:
1. Cho biÕt ë ®ktc (O0C hay 273K; 1 atm hay 760 mmHg
hoÆc 101325 Pa) 1 mol bÊt kú chÊt khÝ nµo còng chiÕm
22,414 lit (lÊy trßn lµ 22,4 lit) h·y tÝnh:
a) Sè mol CO2 cã trong 3,36 lit khÝ cacbonic (®ktc); sè
mol N2 cã trong 44,8 lit Nit¬ (®ktc)
b) ThÓ tÝch (®ktc) cña 2,2 g CO2; cña 4,8 g O2
2. TÝnh khèi lîng cña 1,68 lit CO2
3. TÝnh sè nguyªn tö hoÆc ph©n tö cã trong 1 cm 3 oxi
(®ktc); 1 cm3 H2O (ë 40C; d = 1g/cm3); 1 cm3 Al (d=2,7
g/cm3)
Bµi 13:
TÝnh % khèi lîng cña c¸c nguyªn tè trong c¸c hîp chÊt sau: H 2O;
H2SO4; C2H5OH; CH3COOH; CnH2n+2; FexOy
Bµi 14:
1. S¾t t¹o ®îc 3 oxit: FeO; Fe2O3; Fe3O4. NÕu hµm lîng cña
s¾t trong oxit lµ 70% th× ®ã lµ oxit nµo?
2. NÕu hµm lîng % cña 1 kim lo¹i trong muèi cacbonat lµ 40%
th× hµm lîng % cña kim lo¹i ®ã trong muèi photphat lµ
bao nhiªu?
Bµi 15:
1. A lµ mét lo¹i quÆng chøa 60% Fe 2O3;B lµ mét lo¹i quÆng
kh¸c chøa 69,6% Fe3O4. Hái trong 1 tÊn quÆng nµo chøa
nhiÒu s¾t h¬n? Lµ bao nhiªu kg?
2. Trén quÆng A víi quÆng B theo tØ lÖ khèi lîng lµ mA: mB =
2:5 ta ®îc quÆng C. Hái trong 1 tÊn quÆng C cã bao nhiªu
kg s¾t?
Bµi 16:
1. Ph¸t biÓu ®Þnh luËt b¶o toµn khèi lîng?
2. §Ó ®èt ch¸y m gam chÊt r¾n A cÇn dïng 4,48 lit Oxi
(®ktc), thu ®îc 2,24 lit CO2 (®ktc) vµ 3,6 g H2O. TÝnh m
3. §èt ch¸y 16 gam chÊt X cÇn dïng 44,8 lit oxi (®ktc), thu ®îc khÝ cacbonic vµ h¬i níc theo tØ lÖ sè mol lµ 1:2. TÝnh
khèi lîng khÝ CO2 vµ H2O t¹o thµnh.
Bµi 17:
Hoµ tan 20 gam hçn hîp 2 muèi cacbonat kim lo¹i ho¸ trÞ I
vµ II b»ng dung dÞch HCl d thu ®îc dung dÞch A vµ 4,48 lit CO2
(®ktc). TÝnh khèi lîng muèi t¹o thµnh trong dung dÞch A.
Bµi 18:
1. Ph¶n øng ho¸ häc lµ g×? Trong ph¶n øng ho¸ häc c¸c
nguyªn tè cã biÕn ®æi kh«ng?

2. H·y nªu ý nghÜa cña ph¬ng tr×nh ho¸ häc. LÊy vÝ dô ph¶n
øng hoµ tan CaCO3 bµng dung dÞch HCl ®Ó minh ho¹.
3. ViÕt ph¬ng tr×nh ph¶n øng hoµ tan kim lo¹i M ho¸ trÞ n
b»ng dung dÞch HCl
Bµi 19:
C©n b»ng c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng:
1. KMnO4  K2MnO4 + MnO2 + O2
2. KClO3  KCl + O2
3. Fe(OH)2 + O2 + H2O  Fe(OH)3
4. Fe3O4 + Al  Fe + Al2O3
5. Zn + HNO3 ®Æc  Zn(NO3)2 + NO2 + H2O
6. KMnO4 + HCl  KCl + Cl2 + H2O
Bµi 20:
Hoµn thµnh (viÕt s¶n phÈm vµ c©n b»ng) c¸c ph¬ng
tr×nh ph¶n øng:
1. MgCO3 + HNO3 
2. Al + H2SO4 lo·ng 
3. FexOy + HCl 
4. FexOy + CO  FeO +…
5. Fe + Cl2 
6. Cl2 + NaOH 
Bµi 21
Gi¶i thÝch c¸c hiÖn tîng x¶y ra; viÕt c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng
trong c¸c thÝ nghiÖm sau:
1. Sôc tõ tõ khÝ CO2 (hoÆc SO2) vµo níc v«i trong tíi d CO2
(hoÆc SO2)
2. Cho tõ tõ bét ®ång kim lo¹i vµo dung dÞch HNO 3 ®Æc. Lóc
®Çu khÝ mµu nau bay ra, su ®ã khÝ kh«ng mµu bÞ ho¸
n©u trong kh«ng khÝ, cuèi cïng thÊy khÝ ngõng tho¸t ra.
3. Cho vµi giät HCl ®Æc vµo cèc ®ùng thuèc tÝm
Bµi 22:
x¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tö cña c¸c chÊt A, B, C, biÕt thµnh
phÇn % khèi lîng nh sau:
1. ChÊt A chøa 85,71% Cacbon vµ 14,29% Hidro; 1 lit khÝ A ë
®ktc nÆng 1,25gam.
2. ChÊt B chøa 80% cacbon vµ 20% lµ oxi
3. ChÊt C chøa 40% Cacbon, 6,67% Hidro vµ cßn l¹i lµ Oxi,
biÕt C cã chøa 2 nguyªn tö oxi
Bµi 23:
1. §Ó ®èt ch¸y 1 mol chÊt X cÇn 6,5 mol oxi, thu ®îc 4 mol
CO2 vµ 5 mol H2O. H·y x¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tö cña X
2. §èt ch¸y hoµn toµn 3 gam chÊt Y chøa c¸c nguyªn tè C, H,
O thu ®îc 2,24 lit CO2 (®ktc) vµ 1,8 gam níc. BiÕt 1 gam
chÊt Y chiÕm thÓ tÝch 2,68 lit (®ktc). x¸c ®Þnh c«ng thøc

ph©n tö, viÕt c«ng thøc cÊu t¹o cña Y, biÕt r»ng Y lµ 1
este.
Bµi 24:
1. Cho 0,53 gam muèi cacbonat kim lo¹i ho¸ trÞ I t¸c dông
hÕt víi dung dÞch HCl thÊy tho¸t ra 112 ml khÝ cacbonic
(®ktc). Hái ®ã lµ kim lo¹i g×?
2. Nung 2,45 gam mét muèi v« c¬ thÊy th¸t ra 672 ml O 2
(®ktc). PhÇn chÊt r¾n cßn l¹i chøa 52,35%Kali vµ 47,65%
Clo. T×m c«ng thøc ph©n tö cña muèi?
Bµi 25:
1. Khi cho 6,5 gam mét muèi S¾t Clorua t¸c dông víi 1 lîng
võa ®ñ dung dÞch AgNO3 thÊy t¹o thµnh 17,22 gam kÕt
tña. T×m c«ng thøc ph©n tö cña muèi.
2. §Ó hoµ tan hoµn toµn 8g oxit kim lo¹i R cÇn dïng 300ml
dung dÞch HCl 1M. Hái R lµ kim lo¹i g×?
Bµi 26:
1. Môc ®Ých cña viÖc nhËn biÕt c¸c chÊt lµ g×?
2. H·y kÓ mét vµi vÝ dô vÒ viÖc sö dông ph¬ng ph¸p vËt lý
®Ó nhËn biÕt c¸c chÊt.
3. ThÕ nµo lµ nhËn biÕt riªng lÎ vµ nhËn biÕt hçn hîp. Cho vd
minh ho¹.
Bµi 27:
1. Thuèc thö lµ g×?
2. Tr×nh bµy nguyªn t¾c nhËn biÕt b»ng ph¬ng ph¸p ho¸
häc?
Bµi 28:
1. Cã 3 lä ®ùng 3 dung dÞch axit sau: HCl; HNO 3; H2SO4. H·y
tr×nh bµy ph¬ng ph¸p ho¸ häc ®Ó nhËn biÕt lä nµo ®ùng
axit g×?
2. Trong 1 dung dÞch chøa 3 axit sau: HCl; HNO 3; H2SO4. H·y
tr×nh bµy ph¬ng ph¸p ho¸ häc ®Ó nhËn biÕt tõng axit cã
trong dung dÞch.
Bµi 29:
1. Cã 5 dung dÞch: HCl, NaOH, Na2CO3, BaCl2, NaCl. Cho
phÐp dïng thªm quú tÝm ®Ó nhËn biÕt c¸c dung dÞch ®ã,
biÕt r»ng dung dÞch Na2CO3 còng lµm quú ho¸ xanh.
2. Cã 4 gãi bét oxit mµu ®en t¬ng tù nhau: CuO, MnO2,
Ag2O, FeO. ChØ dïng dung dÞch HCl cã thÓ nhËn biÕt ®îc
nh÷ng oxit nµo?
Bµi 30:
1. Cã 5 b×nh khÝ: N2, O2, CO2, H2, CH4. H·y tr×nh bµy ph¬ng
ph¸p ho¸ häc ®Ó nhËn biÕt tõng b×nh khÝ.
2. H·y tr×nh bµy ph¬ng ph¸p ho¸ häc ®Ó nhËn biÕt mçi khÝ
trong hçn hîp khÝ gåm: N2, CO2, SO2

Bµi 31:
1. NaCl bÞ lÉn 1 Ýt t¹p chÊt lµ Na2CO3. Lµm thÕ nµo ®Ó cã
NaCl nguyªn chÊt
2. Cu(NO3)2 bÞ lÉn Ýt t¹p chÊt AgNO3. H·y tr×nh bµy 2 ph¬ng
ph¸p ®Ó thu ®îc Cu(NO3)2 nguyªn chÊt.
Bµi 32
1. KhÝ Nit¬ bÞ lÉn c¸c t¹p chÊt CO, CO2, H2 vµ h¬i níc. Lµm
thÕ nµo thu ®îc Nit¬ tinh khiÕt.
2. Mét lo¹i thuû ng©n bÞ lÉn c¸c t¹p chÊt kim lo¹i Fe, Zn,
Ph©n biÖt vµ Sn. Cã thÓ dïng dung dÞch Hg(NO 3)2 ®Ó lÊy
®îc thuû ng©n tinh khiÕt hay kh«ng?
Bµi 33:
1. Cã hçn hîp Cu(NO3)2 vµ AgNO3. H·y tr×nh bµy ph¬ng ph¸p
ho¸ häc ®Ó lÊy riªng tõng muèi Nitrat nguyªn chÊt.
2. Cã hçn hîp 3 kim lo¹i Fe, Cu vµ Ag. H·y tr×nh bµy ph¬ng
ph¸p ho¸ häc ®Ó lÊy riªng tõng kim lo¹i.
Bµi 34:
1. Cã 2 dung dÞch KI vµ KBr. Cã thÓ dïng hå tinh bét ®Ó
ph©n biÖt hai dung dÞch ®ã hay kh«ng? NÕu ®îc th× lµm
nh thÕ nµo?
2. Cã 4 dung dÞch ®ùng trong 4 lä ®¸nh sè tõ 1 ®Õn 4: HCl,
Na2CO3, H2SO4 vµ BaCl2. NÕu kh«ng cã thuèc thö, th× nhËn
biÕt c¸c dung dÞch trªn nh thÕ nµo?
Bµi 35:
1. Cã hçn hîp c¸c oxit: SiO2, Fe2O3 vµ Al2O3. H·y tr×nh bµy ph¬ng ph¸p ho¸ häc ®Ó lÊy ®îc tõng oxit nguyªn chÊt.
2. Khi ®èt ch¸y than ta thu ®îc hçn hîp khÝ CO vµ CO2. Tr×nh
bµy ph¬ng ph¸p ho¸ häc ®Ó thu ®îc tõng khÝ nguyªn
chÊt.

dung dÞch vµ nång ®é dd

Bµi 36:
1. dung dÞch lµ g×? H·y kÓ vµi lo¹i dung m«i thêng gÆp cho
thÝ dô vÒ ch¸t tan lµ chÊt r¾n, chÊt láng, chÊt khÝ.
2. ®é tan cña mét chÊt lµ g×? ®é tan phô thuéc vµo nh÷ng
yÕu tè nµo? ThÕ nµo lµ dung dÞch b·o hoµ, cha b·o hoµ.
Bµi 37:
1. TÝnh ®é tan cña muèi ¨n (NaCl ) ë 20 oC biÕt r»ng ë nhiÖt
®é ®ã 50g níc hoµ tan ®îc tèi ®a ®îc 17,95g muèi ¨n.
2. Cã bao nhiªu gam muèi ¨n trong 5 kg dung dÞch b·o hoµ ë
200C, biÕt ®é tan cña muèi ¨n ë nhiÖt ®ã lµ 35,9g.
Bµi 38:
1. Cho biÕt ®é tan cña chÊt A trong níc ë 100C lµ 15g cßn ë
900C lµ 50g.Hái khi lµm l¹nh 600g dung dÞch b·o hoµ A ë

900C xuèng 10oC th× cã bao nhiªu gam chÊt A tho¸t ra(kÕt
tinh).
2. Còng c©u hái nh c©u 1 nhng tríc khi lµm l¹nh ta ®un
®uæi bít (cho bay h¬i) 200g níc.
Bµi 39:
1. Nh÷ng qu¸ tr×nh g× x¶y ra khi hoµ tan mét chÊt vµo níc?
NhiÖt hoµ tan lµ g×? T¹i sao khi hoµ tan KOH, H 2SO4 vµo níc th× níc bÞ nãng nªn rÊt nhiÒu, cßn khi hoµ tan NH 4Cl,
NH4NO3 vµo níc th× níc l¹i bÞ l¹nh ®i.
2. Tinh thÓ hi®rat lµ g×? Níc kÕt tinh lµ g×?
3. T¹i sao cã thÓ sö dông ®ång(II) sunfat khan ®Ó nhËn biÕt
vÕt nøc trong x¨ng dÇu hoÆc chÊt bÐo láng.
Bµi 40:
1. TÝnh % khèi lîng níc kÕt tinh trong xo®a Na2CO3.10H2O
trong CuSO4.5H2O.
2. §Ó x¸c ®Þnh sè ph©n tö H2O kÕt tinh ngêi ta lÊy 25g tinh
thÓ ®ång sunfat ngËm níc CuSO4.xH2O(mµu xanh), ®un
nãng tíi khèi lîng kh«ng ®æi ®îc 16g chÊt r¾n
tr¾ng(CuSO4 khan). TÝnh sè ph©n tö nø¬c x.
Bµi 41:
1. Hoµ tan hoµn toµn 6,66g tinh thÓ Al 2(SO4)3.nH2O vµo níc
thµnh dung dÞch A. LÊy 1/10 dung dÞch A cho t¸c dông víi
dung dÞch BaCl2 d th× thu ®îc 0,699g kÕt tña. X¸c ®Þnh
c«ng thøc cña tinh thÓ muèi sunfat cña nh«m.
2. Hoµ tan 24,4g BaCl2.xH2O vµo 175,6g níc th× thu ®îc
dung dÞch 10,4%. TÝnh x.
3. C« c¹n rÊt tõ tõ 200ml dung dÞch CuSO4 0,2M thu ®îc 10g
tinh thÓ CuSO4.pH2O. TÝnh P.
Bµi 42:
1. Nång ®é dung dÞch lµ g×? ThÕ nµo lµ nång ®ä phÇn
tr¨m (khèi lîng), nång ®é mol(mol/l)?
2. LËp biÓu thøc liªn hÖ gi÷a ®é tan vµ nång ®é phÇn tr¨m
cña chÊt tan trong dung dÞch b·o hoµ chÊt ®ã.
Bµi 43:
1. Khèi lîng riªng cña mét vËt lµ g×? §¬n vÞ cña khèi lîng
riªng nh thÐ nµo?
2. Khèi lîng riªng cña dung dÞch ®îc biÓu diÔn theo ®¬n vÞ
nµo?
3. Khi nãi khèi lîng riªng cña níc ë 40C lµ lín nhÊt, b»ng
1g/cm3, em hiÓu ®iÒu ®ã nh thÕ nµo? 1cm3 níc ®¸ hoÆc
1cm3 níc ë 500C nÆng h¬n hay nhÑ h¬n 1gam?
Bµi 44:
1. TÝnh sè mol NaOH cã trong 500ml dung dÞch NaOH 20%
(d=1,2g/ml)

2. H·y thiÕt lËp biÓu thøc tæng qu¸t tÝnh sè mol chÊt tan A
trong Vml dung dÞch a nång ®é C%, khèi lîng riªng d.
Bµi 45:
1. H·y biÓu diÔn dung dÞch H2SO4 ®Æc 98%(d= 1,84g/ml)
theo nång ®é mol.
2. H·y lËp biÓu thøc liªn hÖ giöa nång ®é phÇn tr¨m, khèi lîng riªng vµ nång ®é mol.
Bµi 46:
1. CÇn lÊy bao nhiªu gam NaCl ®Ó ®iÒu chÕ 500g dung
dÞch NaCl 10%.
2. CÇn lÊy bao nhiªu gam tinh thÓ CuSO 4.5H2O vµ bao nhiªu
gam níc ®Ó ®iÒu chÕ 500g dung dÞch CuSO4 8%.
Bµi 47:
1. CÇn thªm bao nhiªu gam NaCl vµo 500g dung dÞch NaCl
8% ®Ó cã dung dÞch NaCl 12%.
2. CÇn thªm bao nhiªu gam níc vµo 500g dung dÞch NaCl
12% ®Ó cã dung dÞch NaCl 8%.
Bµi 48:
1. C« c¹n cÈn thËn 600g dung dÞch CuSO 4 8% th× thu ®îc
bao nhiªu gam tinh thÓ CuSO4.5H2O.
2. CÇn lÊy bao nhiªu gam tinh thÓ CuSO 4.5H2O vµo bao
nhiªu gam dung dÞch CuSO4 4% ®Ó ®iÒu chÕ 500g dung
dÞch CuSO4 8%.
Bµi 49:
Cã hai dung dÞch NaOH 3% vµ 10%
1. Trén 500g dung dÞch NaOH 3% víi 300g dung dÞch NaOH
10% th× thu ®îc dung dÞch cã nång ®é bao nhiªu %?
2. CÇn trén 2 dung dÞch NaOH 3% vµ 10% theo tØ lÖ khèi lîng bao nhiªu ®Ó cã dung dÞch NaOH 8%.
Bµi 50:
1. Trén 300 g dung dÞch HCl 7,3% víi 200 g dung dÞch NaOH
4%. TÝnh nång ®é % cña c¸c chÊt tan trong dung dÞch thu
®îc.
2. Trén 100 ml dung dÞch H2SO4 20% (d=1,137g/ml) víi 400g
dung dÞch BaCl2 5,2% thu ®îc kÕt tña A vµ dung dÞch B.
TÝnh khèi lîng kÕt tña A vµ nång ®é % cña c¸c chÊt trong
dung dÞch B.
Bµi 51:
Trong 1 chiÕc cèc ®ùng 1 muèi cacbonat kim lo¹i ho¸ trÞ I.
Thªm tõ tõ dung dÞch H2SO4 10% vµo cèc cho tíi khi khÝ võa

tho¸t hÕt thu dîc muèi Sunfat nång ®é 13,63%. Hái ®ã lµ muèi
cacbonat kim lo¹i g×?
Bµi 52:
§èt ch¸y hoµn toµn 6,2 gam photpho thu ®îc chÊt A. Chia
A thµnh 2 phÇn b»ng nhau:
1. LÊy 1 phÇn hoµ tan vµo 500g níc thu ®îc dung dÞch B.
TÝnh nång ®é % cña dung dÞch B?
2. CÇn hoµ tan phÇn thø 2 vµo bao nhiªu gam níc ®Ó thu ®îc dung dÞch 24,5%
Bµi 53:
1. CÇn lÊy bao nhiªu ml H2SO4 98% (d=1,84g/ml) ®Ó ®iÒu
chÕ ®îc 4 lit dung dÞch H2SO4 4M
2. Hoµ tan 3,94 g BaCO3 b»ng 500 ml dung dÞch HCl 0,4M.
CÇn dïng bao nhiªu ml dung dÞch NaOH 0,5M ®Ó trung
hoµ lîng axit d ?
Bµi 54:
1. Hoµ tan V lit (®ktc) khÝ SO2 vµo 500g níc th× thu ®îc
dung dÞch H2SO3 0,82%. TÝnh V?
2. Hoµ tan m g SO3 vµo 500 ml dung dÞch H2SO4 24,5%
(d=1,2g/ml) thu ®îc dung dÞch H2SO4 49%. TÝnh m?
Bµi 55:
Trén 50ml dung dÞch HNO3 nång ®é x mol/l víi 150 ml
dung dÞch Ba(OH)2 0,2M thu ®îc dung dÞch A. Cho mét Ýt quú
tÝm vµo dung dÞch A thÊy cã mµu xanh. Thªm tõ tõ 100 ml
dung dÞch HCl 0,1M vµo dung dÞch A thÊy quú tÝm trë l¹i mµu
tÝm. TÝnh néng ®é x.

oxit

Bµi 56:
1. oxit lµ g×? Níc cã ph¶i lµ oxit kh«ng? ThÕ nµo lµ oxit baz¬,
oxit axit vµ oxit lìng tÝnh.
2. Tr×nh bµy c¸ch gäi tªn oxit, cho thÝ dô minh ho¹.
Bµi 57:
1. Cho c¸c oxit sau: CO2, SO2, SO3, N2O5, Mn2O7, tÝnh ho¸ trÞ
cña c¸c nguyªn tè S, C, N, Mn, O vµ viÕt c«ng thøc cña c¸c
axit t¬ng øng.
2. Cho c¸c axit sau: HNO2, HClO, HClO3, HClO4. TÝnh ho¸ trÞ
cña c¸c nguyªn tè H, O, N vµ Cl. ViÕt c«ng thøc cña c¸c
oxit axit t¬ng øng.
Bµi 58:
1. Trong c¸c oxit cho díi ®©y, oxit nµo lµ oxit axit, oxit nµo lµ
oxit baz¬, oxit nµo lµ oxit lìng tÝnh: Al2O3, CaO, Mn2O7,
P2O5, N2O5, FeO, SiO2, ZnO.

2. Cã 3 oxit mµu tr¾ng MgO, Al2O3, Na2O. ChØ dïng níc cã thÓ
nhËn biÕt ®îc c¸c oxit ®ã hay kh«ng?
Bµi 59:
1. T×m c«ng thøc cña 1 oxit S¾t trong ®ã s¾t chiÕm 70%
vÒ khèi lîng.
2. Khö hoµn toµn 2,4 gam hçn hîp CuO vµ Fe xOy cïng sè mol
nh nhau b»ng Hidro thu ®îc 1,76 gam kim lo¹i. Hoµ tan
kim lo¹i ®ã b»ng dung dÞch HCl d thÊy tho¸t ra 0,448 lit
Hidro (®ktc). x¸c ®Þnh c«ng thøc cña oxit s¾t.
Bµi 60:
1. Hoµ tan mét oxit cña Nit¬ vµo níc ta ®îc axit t¬ng øng
HNO3. ViÕt c«ng thøc cña oxit ®ã vµ gäi tªn oxit ®ã theo
ba c¸ch kh¸c nhau.
2. Cho P2O5 t¸c dông víi níc thu ®îc 2 lo¹i axit t¬ng øng:
H3PO4 vµ HPO3. ViÕt hai ph¶n øng t¹o thµnh 2 axit ®ã vµ
nhËn xÐt khi nµo th× t¹o thµnh axit g×?
Bµi 61:
1. Hoµ tan 6,2 gam Na2O vµo 200 gam níc thu ®îc dung dÞch
cã nång ®é bao nhiªu %?
2. CÇn thªm bao nhiªu gam Na2O vµo 500g dung dÞch NaOH
4% ®Ó cã dung dÞch NaOH 10%
Bµi 62:
1. A lµ mét oxit cña Nitèc khèi lîng ph©n tö lµ 92 vµ tØ lÖ sè
nguyªn tö N:O = 1:2; B lµ 1 oxit kh¸c cña Nit¬, ë ®ktc 1 lit
khÝ B nÆng b»ng 1 lit khÝ Cacbonic. T×m c«ng thøc ph©n
tö cña A, B?
2. Cho m1 gam Na t¸c dông víi p gam níc thu ®îc dung dÞch
NaOH nång ®é a%. Cho m2 gam Na2O t¸c dông víi p gam
níc còng thu ®îc dung dÞch NaOH nång ®é a%. LËp biÓu
thøc liªn hÖ gi÷a m1, m2 vµ p.
Bµi 63:
Trong 1 b×nh kÝn chøa 3 mol SO2, 2 mol O2 vµ mét Ýt bét
xóc t¸c V2O5. Nung b×nh mét thêi gian thu ®îc hçn hîp khÝ A.
1. NÕu hiÖu suÊt ph¶n øng lµ 75% th× cã bao nhiªu mol SO 3
®îc t¹o thµnh?
2. NÕu tæng sè mol c¸c khÝ trong A lµ 4,25 mol th× cã bao
nhiªu % SO2 bÞ oxi ho¸ thµnh SO3?
Bµi 64:
1. Nung 50 kg CaCO3 tíi ph¶n øng hoµn toµn thu ®îc bao
nhiªu m3 CO2 vµ bao nhiªu kg Canxi oxit.
2. Mét lo¹i ®¸ chøa 80% CaCO3, phÇn cßn l¹i lµ t¹p chÊt tr¬.
Nung ®¸ tíi ph¶n øng hoµn toµn. Hái khèi lîng cña chÊt
r¾n thu ®îc sau khi nung b»ng bao nhiªu % khèi lîng ®¸
tríc khi nung vµ tÝnh % CaO trong chÊt r¾n sau khi nung.