Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập 9.23 trang 67 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Lý thuyết

Câu hỏi

Chất A là một axit no, đơn chức, mạch hở. Để đốt cháy hoàn toàn 2,55 g A phải dùng vừa hết 3,64 lít 02 (đktc).

Hãy xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo và tên của chất A.

Hướng dẫn giải

\({C_n}{H_{2n}}{O_2} + \frac{{3n - 2}}{2}{O_2} \to nC{O_2} + n{H_2}O\)

Theo phương trình : (14n + 32)g axit tác dụng với \(\frac{{3n - 2}}{2}\) mol 02.

Theo đầu bài : 2,55 g axit tác dụng với \(\frac{{3,64}}{{22,4}}\) = 0,1625 mol 02.

\(\frac{{14n + 32}}{{2,55}} = \frac{{3n - 2}}{{2.0,1625}} \Rightarrow n = 5\)

CTPT của axit là C5H10O2. Các CTCT và tên của axit xem bài 9.18.

Các câu hỏi cùng bài học