Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập 9.19 trang 67 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Lý thuyết

Câu hỏi

Người ta có thể điều chế axit axetic xuất phát từ một trong các hiđrocacbon dưới đây (cùng với các chất vô cơ cần thiết) :

1. metan ;

2. etilen ;

3. axetilen ;

4. butan.

Hãy viết phương trình hoá học của phản ứng xảy ra trong các quá trình đó, có ghi rõ điểu kiện phản ứng.

Hướng dẫn giải

1. Từ \(C{H_4}\)

\(2C{H_4}\)   + \(3{H_2}\)

 + \({H_2}O\)  

\(2C{H_3} - CHO + {O_2}\)  \(2C{H_3}COOH\)

2. Từ \({C_2}{H_4}\)

\({C_2}{H_4} + HOH\)  \(C{H_3} - C{H_2} - OH\)

\({C_2}{H_5}OH + {O_2}\)  \(C{H_3}COOH + {H_2}O\)

3. Từ \({C_2}{H_2}\) : Hai phản ứng cuối ở phần 1.

4. Từ \({C_4}{H_{10}}\) :

\(2C{H_3} - C{H_2} - C{H_2} - C{H_3} + 5{O_2}\)  \(4C{H_3}COOH + 2{H_2}O\)

Các câu hỏi cùng bài học