Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập 8 trang 119 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 11

Lý thuyết

Câu hỏi

Hãy hoàn thiện bảng dưới đây về phong trào đấu tranh vũ trang chống thực dân Pháp của nhân dân ta trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918).

Phong trào

Địa bàn

Hình thức

Thành phần chủ yếu

Kết quả

Việt Nam Quang phục hội

Dọc theo biên giới Việt-Trung

Bạo động

Công nhân, viên chức hoả xa

Thất bại

Vận động khởi nghĩa của Thái Phiên và Trần Cao Vân

 

 

 

 

Khởi nghĩa của binh lính Thái Nguyên

 

 

 

 

Phong trào Hội kín ở Nam Kì

 

 

 

 

Khởi nghĩa vũ trang của đổng bào các dân tộc thiểu số

 

 

 

 

Hướng dẫn giải

 

Phong trào

 

Địa bàn

 

Hìnhthức

 

Thành phần chủ yếu

 

Kết quả

Việt Nam Quang phục hội

Dọc theo

biên giới

Việt-Trung

Bạo động

Công nhân, viên chức hoả xa

 

Thất bại

Vận động khởi nghĩa của Thái Phiên và Trần Cao Vân

Chủ yếu ở miền Trung

Bạo động

Nhân dân và binh lính ở Trung Kì

Thất bại

Khởi nghĩa của binh lính Thái Nguyên

Thái Nguyên

Bạo động

Tù chính trị và binh lính người Việt

Thất bại

Phong trào Hội kín ở Nam Kì

Phát triển rầm rộ ở miền Nam

Tôn giáo, mê tín

Chủ yếu là nông dân ở Nam Kì

Thất bại

Khởi nghĩa vũ trang của đổng bào các dân tộc thiểu số

Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nguyên

Vũ trang

Đồng bào Dân tộc thiểu số

Thất bại

Các câu hỏi cùng bài học