Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập 8 trang 106 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 11

Lý thuyết

Câu hỏi

Điền những nội dung thích hợp vào cột để trống trong bảng tổng hợp dưới đây vế phong trào Cần vương chống Pháp cuối thế kỉ XIX.

Tên phong trào tiêu biểu

 

Mục tiêu

 

Lực lượng lãnh đạo

 

Lực lượng tham gia

 

Địa bàn hoạt động

 

Nguyên nhân thất bại

 

Ý nghĩa lịch sử

 

Hướng dẫn giải

Tên phong trào tiêu biểu

 Khởi nghĩa: Bãi Sậy, Ba Đình, Hương Khê, Yêu Thế

Mục tiêu

Đánh Pháp, giành độc lập dân tộc, bảo vệ chủ quyền đất nước, lập lại chế độ phong kiến.

Lực lượng lãnh đạo

gồm các văn thân sĩ phu yêu nước.

Lực lượng tham gia

các văn thân sĩ phu yêu nước và nông dân, đồng thời có các tộc người thiểu số.

Địa bàn hoạt động

rộng lớn, diễn ra trên phạm vi cả nước, chủ yếu là Trung, Bắc Kì, về sau chuyển về vùng trung du, miền núi.

Nguyên nhân thất bại

+ Các cuộc khởi nghĩa diễn ra lẻ tẻ, tự phát

+ Thiếu sự lãnh đạo và đường lối cách mạng đúng đắn

+ Phương tiện, vũ khí còn thô sơ, lạc hậu

+ Hạn chế của ý thức hệ phong kiến, Khẩu hiệu Cần Vương- Giúp vua cứu nước, khôi phục lại vương triều phong kiến, chỉ đáp ứng được một phần nhỏ lợi ích trước mắt của giai cấp phong kiến, về thực chất không đáp ứng được một cách triệt để yêu cầu khách quan của sự phát triển xã hội và nguyện vọng của nhân dân là xóa bỏ giai cấp phong kiến và nguyện vọng của nhân dân là xóa bỏ giai cấp phong kiến, chống thực dân Pháp giành độc lập dân tộc.

Ý nghĩa lịch sử

 Phong trào Cần Vương cuối thế kỉ XIX là 1 phong trào dân tộc. Và đây là 1 phong trào yêu nước chống chủ nghĩa thực dân kết hợp với chống triều đình phong kiến đầu hàng đã diễn ra sôi nổi rộng khắp. Phong trào này tuy thất bại nhưng nhưng đã tô thắm thêm truyền thống anh hùng, bất khuất của dân tộc Việt Nam. Đồng thời nó cũng đã cổ vũ khích lệ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ta ở những giai đoạn tiếp theo.

 

Các câu hỏi cùng bài học