Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập 7 trang 84 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Lý thuyết

Câu hỏi

Chính sách đoàn kết với các dân tộc ít người được thể hiện như thế nào trong hoạt động đối nội của các triều đại phong kiến Việt Nam thế kỉ XI - XV ?

Hướng dẫn giải

Thực hiện chính sách nhằm đoàn kết dân tộc và xây dựng nhà nước quân chủ vững mạnh của các triều đại Lý, Trần và Lê sơ, như :

+ Luôn coi trọng vấn đề an ninh của đất nước.

+ Quan tâm đến đời sống nhân dân : đắp đê chống lụt, quan tâm đến sản xuất nông nghiệp.

+ Chính sách "nhu viễn" đối với các vùng dân tộc ít người. 

Các câu hỏi cùng bài học