Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập 7 trang 74 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Lý thuyết

Câu hỏi

Vì sao xã hội nước ta thời Bắc thuộc lại có những chuyển biến ?

Hướng dẫn giải

Xã hội nước ta thời Bắc thuộc lại có những chuyển biến vì sự phát triển của nội tại và nhân dân ta  biết tiếp thu những tiến bộ về kĩ thuật sản xuất nông nghiệp, thủ công nghiệp của phương Bắc, nhờ đó đã tạo ra sự chuyển biến về kinh tế.

Việc tiếp thu chọn lọc những nội dung mới của văn hóa Trung Hoa những vẫn bảo tồn được văn hóa truyền thống cũng đem lại những chuyển biến mới. Mâu thuẫn bao trùm trong xã hội là mâu thuẫn giữa nhân dân ta với chính quyền đô hộ phương Bắc đã dẫn đến các phong trào đấu tranh chống đô hộ.

Các câu hỏi cùng bài học