Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập 7 trang 6 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12

Lý thuyết

Câu hỏi

Trình bày mục đích và nguyên tắc hoạt động của tổ chức Liên hợp quốc.

Hướng dẫn giải

* Mục đích của tổ chức Liên hợp quốc:

- Duy trì hòa bình và an ninh thế giới.

- Phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc.   

* Nguyên tắc hoạt động của tổ chức Liên hợp quốc:

- Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc.

- Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của các nước.

- Không can thiệp vào nội bộ các nước.

- Giải quyết tranh chấp, xung đột quốc tế bằng phương pháp hòa bình.

- Chung sống hòa bình và sự nhất trí giữa 5 cường quốc: Liên Xô, Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc. 

Các câu hỏi cùng bài học