Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập 7.5 trang 50 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Lý thuyết

Câu hỏi

Hoàn thành các phương trình hoá học dưới đây. Viết các chất sản phẩm hữu cơ ở dạng công thức cấu tạo và kèm theo tên.

1. \({C_6}{H_6} + C{l_2}\)   

2. \({C_6}{H_6} + C{l_2}\)  

 3. \({C_6}{H_5} - C{H_3} + C{l_2}\)  

4. \({C_6}{H_5} - C{H_3} + {H_2}\)(dư)  

5. \({C_6}{H_5} - C{H_3} + KMn{O_4}\)(dd) 

Hướng dẫn giải

. \({C_6}{H_6} + C{l_2}\)   + HCl

                                                clobenzen(phenyl clorua)

2. \({C_6}{H_6} + C{l_2}\)  

 1,2,3,4,5,6-hexacloxiclohexan

3. \({C_6}{H_5} - C{H_3} + C{l_2}\)   + HCl

benzyl clorua

4. \({C_6}{H_5} - C{H_3} + {H_2}\)(dư)  

metylxiclohexan

5. \({C_6}{H_5} - C{H_3} + KMn{O_4}\)(dd)   + \(2Mn{O_2} + KOH + {H_2}O\)

  kali benzoat

Các câu hỏi cùng bài học