Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập 7.22 trang 54 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Lý thuyết

Câu hỏi

Khi chưng cất một loại dầu mỏ, 15% (khối lượng) dầu mỏ chuyển thành xăng và 60% khối lượng chuyển thành mazut. Đem crăckinh mazut đó thì 50% (khối lượng) mazut chuyển thành xăng. Hỏi từ 500 tấn dầu mỏ đó qua hai giai đoạn chế biến, có thể thu được bao nhiêu tấn xăng ?

Hướng dẫn giải

Khối lượng xăng thu được nhờ chưng cất:

500. \(\frac{{15}}{{100}}\) =75 (tấn).

Khối lượng mazut là: 500. \(\frac{{60}}{{100}}\) = 300 (tấn).

Khối lượng xăng thu được nhờ crăckinh là:

300. \(\frac{{50}}{{100}}\) = 150 (tấn).

Khối lượng xăng thu được tổng cộng là:

150 + 75 = 225 (tấn).

Các câu hỏi cùng bài học