Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập 6 trang 57 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12

Lý thuyết

Câu hỏi

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời có ý nghĩa như thế nào đối với cách mạng nước ta?

Hướng dẫn giải

Ý nghĩa việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam

-   Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là kết  quả của cuộc đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp quyết liệt, là sự sàng lọc nghiêm khắc của lịch sử Việt Nam đầu thế kỷ XX.

-   Là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác - Lê-nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở Việt Nam trong thời đại mới.

-  Là một bước ngoặt  vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Từ đây, cách mạng giải phóng dân tộc của nhân dân Viêt Nam đặt dưới sự lãnh đạo duy nhất của Đảng cộng sản Việt Nam.

-   Là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên có tính quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt mới trong lịch sử tiến hóa của dân tộc Viêt Nam.

Các câu hỏi cùng bài học