Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập 6 trang 24 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 11

Lý thuyết

Câu hỏi

Điền tiếp vào chỗ chấm (...) những thông tin vế hậu quả nặng nề do cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất đã gây ra.

- Số người bị lôi cuổn vào chiến tranh :...............................                ,

- Số người chết:...............................................

- Số người bị thương :.......................................

- Nến kinh tế châu Âu :......................................

- Nhiều thành phố, làng mạc, nhà máy :  .............................

Hướng dẫn giải

- Số nguời bị lôi cuốn vào chiến tranh: 1,5 tỉ người                                            

- Số người chết: 10 triệu người

- Số người bị thương : 20 triệu người

- Nền kinh tế châu Âu : kiệt quệ                                                                            

- Nhiếu thành phố, làng mạc, nhà máy : bị phá huỷ

 

Các câu hỏi cùng bài học