Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập 6 trang 16 Sách Bài Tập (SBT) Lịch Sử 9

Lý thuyết

Câu hỏi

Tháng 12 năm 1978, Đảng cộng Sản Trung Quốc đề ra đường lối với trọng tâm và nhằm mục tiêu gì ? Sau 20 năm thực hiện công cuộc cải cách - mở cửa, Trung Quốc đã đạt được những thành tựu to lớn như thế nào ? 

- Đường lối mới ( trọng tâm và mục tiêu )…

- Thành tựu của công cuộc cải cách- mở cửa…

Hướng dẫn giải

- Đường lối mới ( trọng tâm và mục tiêu ) : 

Lấy xây dựng kinh tế làm trọng tâm, kiên trì nguyên tắc: 
 
 Con đường xã hội chủ nghĩa. 
 
Chuyên chính dân chủ nhân dân. 
 
Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, Chủ nghĩa Mác – Lênin và Tư tưởng Mao Trạch Đông. 
 
Thực hiện cải cách mở cửa phấn đấu xây dựng Trung Quốc thành nước xã hội chủ nghĩa hiện đại hoá, giàu mạnh, dân chủ và văn minh. 

- Thành tựu của công cuộc cải cách- mở cửa : 

Kinh tế : Năm 1998, kinh tế Trung Quốc tiến bộ nhanh chóng, đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới (GDP tăng 8% – năm), đời sống nhân dân cải thiện rõ rệt. 
 
Chính trị – xã hội : đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao. Thu hồi được Hồng Kông (7 – 1997) và Ma CaO (12 – 1999) 
 
Nền khoa học – kỹ thuật, văn hóa, giáo dục Trung Quốc đạt thành tựu khá cao (năm 1964, thử thành công bom nguyên tử; năm 2003: phóng thành công tàu “Thần Châu 5” vào không gian) 
 
Về đối ngoại : bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Liên Xô, Mông Cổ, Việt Nam…, mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước trên thế giới, góp sức giải quyết các vụ tranh chấp quốc tế. 
 
Từ sau khi thực hiện cải cách Trung Quốc đã đạt được nhiều thành tựu về kinh tế, tình hình chính trị, xã hội ổn định. Vai trò của Trung Quốc nâng cao trên trường quốc tế. 

Các câu hỏi cùng bài học