Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập 6 trang 109 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Lý thuyết

Câu hỏi

 Vương triều Quang Trung đã làm gì để phục hồi và phát triển kinh tế ? Trong lĩnh vực văn hoá - giáo dục, Nhà nước đã thực hiện những chính sách và biện pháp như thế nào ?

- Về kinh tế: ………………………………………………..      

- Về văn hoá - giáo dục :………………………………………………..

Hướng dẫn giải

- Về kinh tế:

+ Ban chiếu kêu gọi nhân dân khôi phục sản xuất, lập lại sổ hộ => những người phiêu tán phải về quê làm ăn, giải quyết tình trạng ruộng đất bỏ hoang.

+ Bãi bỏ hoặc giảm nhẹ nhiều loại thuế, nhờ đó nghề thủ công và buôn bán được phục hồi dần.

+ Mở cửa ải, thông thương chợ búa. -> Hàng hoá không ngưng đọng, lợi cho tiêu dùng của dân.

- Về văn hoá - giáo dục:

+ Tổ chức lại giáo dục, thi cử

+ Ban bố "Chiếu lập học", các huyện, xã được nhà nước khuyến khích mở trường học ; dùng chữ Nôm làm chữ viết chính thức của nhà nước.

Các câu hỏi cùng bài học