Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập 6.9 trang 42 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Lý thuyết

Câu hỏi

Hỗn hợp khí A chứa eten và hiđro. Tỉ khối của A đối với hiđro là 7,5. Dẫn A đi qua chất xúc tác Ni nung nóng thì A biến thành hỗn hợp khí B có tỉ khối đối với hiđro là 9.

Tính hiệu suất phản ứng cộng hiđro của eten.

Hướng dẫn giải

Giả sử trong 1 mol hỗn hợp A có x mol C2H4 và (1 - x) moỉ H2.

MA = 28x + 2(1 - x) = 7,5.2 = 15 (g/mol) ;

\( \Rightarrow \) x = 0,5.

Giả sử khi dẫn 1 mol A qua chất xúc tác Ni, có n mol \({C_2}{H_4}\) tham gia phản ứng :

C2H4 + H2 \( \Rightarrow \) C2H6

n mol    n mol     n mol

Số mol khí còn lại trong hỗn hợp B là (1 - n) mol. Theo định luật bảo toàn khối lượng :

mB = mA= 15 g.

Khối lượng của 1 mol B : MB = \(\frac{{15}}{{1 - n}}\) = 9.2 = 18(g/mol) \( \Rightarrow \) n = 1

Hiệu suất phản ứng : H = \(\frac{1}{{6.0,5}}\). 100% = 33,33%.

Các câu hỏi cùng bài học