Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài Tập 5 trang 97 Sách Bài Tập (SBT) Lịch Sử 8

Lý thuyết

Câu hỏi

Vì sao những đề nghị cải cách ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX không được thực hiện ? 

Hướng dẫn giải

Các đề nghị cải cách ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX không thực hiện được vì:
- Các đề nghị cải cách vẫn mang tính chất lẻ tẻ, rời rạc, chưa xuất phát từ những cơ sở bên trong, chưa động chạm tới những vấn đề cơ bản của thời đại.
- Triều đình phong kiến bảo thủ, cự tuyệt mọi đề nghị cải cách.

Các câu hỏi cùng bài học