Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập 5 trang 64 Sách Bài tập (SBT) Lịch Sử 9

Lý thuyết

Câu hỏi

Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc có vai trò như thế nào trong hội nghị thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam ?

Hướng dẫn giải

- Trực tiếp tổ chức và chủ trì Hội nghị thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam.
- Phê phán những quan điểm sai lầm của mỗi tổ chức cộng sản riêng rẽ và nêu chương trình Hội nghị.
- Đặt ra yêu cầu cấp thiết phải hợp nhất các tổ chức cộng sản để đi đến thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam.
- Viết và thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt của Đảng. Đó là cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng, có giá trị lý luận thực tiễn và lâu dài đối với cách mạng Việt Nam.
Đề ra kế hoạch để các tổ chức cộng sản về nước xúc tiến việc hợp nhất, rồi đi đến thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Các câu hỏi cùng bài học