Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập 5 trang 118 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 11

Lý thuyết

Câu hỏi

 Hãy nêu nhận xét vế phong trào Hội kín ở Nam Kì

- Lực lượng tham gia :

-  Hình thức hoạt động :

- Địa bàn hoạt động :

- Thực chất của phong trào Hội kín:

Hướng dẫn giải

Phong trào Hội kín ở Nam Kì

- Lực lượng tham gia: Chủ yếu là nông dân ở Nam Kì

- Hình thức hoạt động: Tôn giáo, mê tín…

- Địa bàn hoạt động: Các tỉnh Nam Kì

- Thực chất của phong trào Hội kín: là phong trào đấu tranh của nông dân - những người bị đè nén đến cùng cực đã vùng lên quyết liệt, nhưng vì thiếu sự lãnh đạo của giai cấp tiên tiến nên đã nhanh chóng thất bại

Các câu hỏi cùng bài học