Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập 5 trang 114 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 11

Lý thuyết

Câu hỏi

So sánh phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX với phong trào Cần vương chống Pháp  theo nội dung trong bảng dưới đây:

Nội dung so sánh

Phong trào cần vương

Phong trào yêu nước đầu thê kỉ XX

Mục tiêu

 

 

 

 

Lãnh đạo

 

 

 

 

 

 

Lực lượng tham gia

 

 

 

 

Quy mô

 

 

 

 

Kết quả, ý nghĩa

 

 

Hướng dẫn giải

Nội dung

 so sánh

Phong trào Cần vương

Phong trào yêu nước đầu thê kỉ XX

Mục tiêu

Đánh đuổi thực dân Pháp, giúp vua khôi phục lại chế độ phong kiến độc lập ở Việt Nam.

Các phong trào bị phân hoá: Phong trào thì đánh đuổi thực dân Pháp khôi phục chế độ phong kiến, phong trào thì đánh đuổi Pháp thực hiện cải cách xã hội theo hướng mới.

Lãnh đạo

 Vua Hàm Nghi và các sĩ phu yêu nước. Tiêu biểu là Đinh Công Tráng, Phạm Bành, Tống Duy Tân, Nguyễn Thiện Thuật, Phan Đình Phùng…

Các sĩ phu, văn thân chịu ảnh hưởng của khuynh hướng dân chủ tư sản. Tiêu biểu là Phan Bội Châu và Phan Chu Trinh và một số sĩ phu yêu nước tiến bộ.

Lực lượng tham gia

 Đông đảo quần chúng nhân dân, trước tiên là nông dân

Gồm nhiều tầng lớp, giai cấp khác như: Tư sản, địa chủ , phú nông, tiểu tư sản, nông dân.

Quy mô

Phát triển rộng khắp

Phát triển rộng khắp

Ý nghĩa

Đã giấy lên một phong trào đấu tranh vũ trang sôi nổi trong cả nước. Tập hợp được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Pháp nhiều tổn thất lớn, Pháp phải mất trên 10 năm mới bình định được Việt Nam.

+ Tuy thất bại, phong trào đã thể hiện tinh thần yêu nước của nhân dân ta. Báo hiệu con đường cứu nước theo ngọn cờ phong kiến đã hoàn toàn lỗi thời.

+ Giấy lên các phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc sôi nổi. Như: Đưa 200 thanh niên Việt Nam sang Nhật học hỏi, Phong trào Duy Tân, Phong trào kháng thuế ở trung kỳ. Các phong trào thức tỉnh lòng yêu nước của nhân dân.

+ Mặc dù thất bại nhưng nó đã thể hiện tinh thần yêu nước, sự tìm kiếm con đường cứu nước, cứu dân của các tầng lớp nhân dân và thể hiện tinh thần dân tộc là cơ sở trực tiếp sinh động để dân tộc ta lựa chọn con đường cứu nước mới.

Các câu hỏi cùng bài học