Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập 5 trang 102 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12

Lý thuyết

Câu hỏi

Hãy nêu những thành tựu cơ bản nhất mà miền Bắc đã đạt được trong những năm 1961 -1965.

Hướng dẫn giải

* Công nghiệp

- Được ưu tiên xây dựng, vốn đầu tư chiếm 48%, trong đó công nghiệp nặng chiếm 80%

- Giá trị sản lượng công nghiệp nặng năm 1965 tăng 3 lần so với 1960.

- Công nghiệp quốc doanh chiếm tỷ trọng 93% tổng giá trị sản lượng công nghiệp miền Bắc, giữ vai trò chủ đạo.

- Công nghiệp nhẹ, tiểu thủ công đã giải quyết được 80% hàng tiêu dùng.

* Nông nghiệp

- Đại bộ phận nông dân tham gia hợp tác xã  nông nghiệp.

- Các hợp tác xã bậc cao ra đời, áp dụng khoa học - kỹ thuật.

- Hệ thống thủy nông phát triển.

- Nhiểu hợp tác xã  vượt năng suất  5 tấn thóc/ha.

* Thương nghiệp

- Thương nghiệp quôc doanh được  được ưu tiên phát triển, góp phần phát triển kinh tế.

- Củng cố quan hệ sản xuất mới, ổn định và cải thiện đời sống nhân dân.

* Giao thông

- Đường bộ, đường sắt, đường liên tỉnh, đường sông,đường hàng không được củng cố.

- Việc đi lại trong nước  và giao thông quốc tế  thuận lợi.

* Giáo dục - y tế

- Giáo dục từ phổ thông  đến đại học phát triển  nhanh.

- Xây dựng 6.000 cơ sở y tế, xóa bỏ nhiều dịch bệnh.

* Nghĩa vụ hậu phương

- Chi viện cho miền Nam  vũ khí, đạn dược, thuốc men.

- Nhiều đơn  vị vũ trang, cán bộ quân sự, y tế giáo dục, bộ đội  đưa vào nam chiến đấu và xây dựng vùng giải phóng.

* Kế hoạch năm năm đang thực hiện  có kết quả ngày 7/02/1965, Mỹ gây chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất, miền Bắc chuyển hướng xây dựng và phát triển kinh tế cho phù hợp với điều kiện chiến tranh.

Các câu hỏi cùng bài học