Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập 5.13 trang 37 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Lý thuyết

Câu hỏi

Khi đốt cháy hoàn toàn 1,8 g một ankan, người ta thấy trong sản phẩm tạo thành khối lượng C02 nhiều hơn khối lượng H20 là 2,8 g.

1. Xác định công thức phân tử của ankan mang đốt.

2. Viết công thức cấu tạo và tên tất cả các đồng phân ứng với công thức phân tử đó.

Hướng dẫn giải

1. \({C_n}{H_{2n + 2}} + \frac{{3n + 1}}{2}{O_2} \to nC{O_2} + (n + 1){H_2}O\)

Khi đốt (14n + 2) g ankan thì khối lượng C02 thu được nhiều hơn khối lượng H20 là 44n - 18(n + 1) = (26n - 18) g.

\(\frac{{14n + 2}}{{1,8}} = \frac{{26n - 18}}{{2,8}} \Rightarrow n = 5\)

CTPT: C5H12

2. CTCT : CH3 - CH2 - CH2 - CH2 - CH3

                             pentan

2-metylbutan (isopentan)

2,2-đimetylpropan (neopentan)

Các câu hỏi cùng bài học