Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập 4 trang 98 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 11

Lý thuyết

Câu hỏi

So sánh hệ quả của hai bản hiệp ước 1862 và 1874.

Hướng dẫn giải

Hiệp ước 1862

Hiệp ước 1874

-Triều Nguyễn mất đi 1/2 vựa lúa lớn nhất cả nước

- mở cửa biển tạo điều kiện cho Pháp dễ dàng đưa quân sang tấn công ta nhanh hơn

-bồi thường chiến phí làm cho lực lượng trong nước càng yếu hơn, nghèo hơn

=>Triều Nguyễn vì quyền lợi giai cấp đã quên đi nên độc lập dân tộc. Là cơ sở cho thực dân Pháp xâm lược lâu dài nước ta.

Đây là văn bản bán nước thứ 2 của triều Nguyễn

- triều đình mất đi vựa lúa lớn nhất của cả nước, làm cho thực lực trog nước càng yếu đi, ngược lại pháp mạnh lên, tạo điều kiện đẩy mạnh Pháo xâm lược nước ta

- triều đình mất 1 phần quan trọng về lãnh thổ ngoại giao, thương mại

Các câu hỏi cùng bài học