Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập 4: Trang 82 vbt toán 3 tập 2

Lý thuyết

Câu hỏi

Cho biết :

Lớp 3A có 9 học sinh giỏi, 18 học sinh khá và 5 học sinh trung bình.

Lớp 3B có 10 học sinh giỏi, 19 học sinh khá và 6 học sinh trung bình.

Lớp 3C có 9 học sinh giỏi, 20 học sinh khá và 4 học sinh trung bình.

Hãy viết số thích hợp vào ô trống :

Lớp

3A

3B

3C

3D

Số học sinh giỏi

 

 

 

 

Số học sinh khá

 

 

 

 

Số học sinh trung bình

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

Hướng dẫn giải

Lớp

3A

3B

3C

3D

Số học sinh giỏi

9

10

9

28

Số học sinh khá

18

19

20

57

Số học sinh trung bình

5

6

4

15

Tổng

32

35

33

100

Các câu hỏi cùng bài học