Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập 4 trang 78 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Lý thuyết

Câu hỏi

Nêu nhận xét về phong trào đấu tranh giành độc lập của nhân dân ta thời Bắc thuộc.

Hướng dẫn giải

-  Trong suốt 1000 năm Bắc thuộc, dân Âu Lạc liên tiếp vùng dậy đấu tranh giành độc lập dân tộc.

- Các cuộc khởi nghĩa nổ ra liên tiếp, rộng lớn, nhiều cuộc khởi nghĩa có nhân dân cả ba quận tham gia.

*Kết quả: Nhiều cuộc khởi nghĩa đã thắng lợi lập được chính quyền tự chủ (Hai Bà Trưng, Lý Bí, Khúc Thừa Dụ).

* Ý nghĩa: Thể hiện tinh thần yêu nước chống giặc ngoại xâm, ý chí tự chủ và tinh thần dân tộc của nhân dân Âu Lạc.

Các câu hỏi cùng bài học