Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập 4 trang 69 Sách Bài tập (SBT) Lịch Sử 9

Lý thuyết

Câu hỏi

Hãy điền các mốc thời gian cho phù hợp với những nội dung lịch sử của phong trào cách mạng 1930-1931 trong bảng sau.

Thời gian

Sự kiện lịch sử

 

Cuộc bãi công của 3000 công nhân đồn điền cao su Phú Riềng.

 

Cuộc bãi công của 4000 công nhân nhà máy sợi Nam Định, của hơn 400 công nhân nhà máy diêm và nhà máy cưa Bến Thuỷ (Vinh), nhà máy xi măng Hải Phòng.

 

Lần đầu tiên, công nhân và các tâng lớp nhân dân Đông Dương tỏ rõ dấu hiệu đoàn kết với vô sản thế giới và biểu dương lực lượng của mình.

 

Phong trào Công- Nồng phát triển đến đỉnh cao

 

Cuộc biểu tình khổng lồ của nông dân huyện Hưng Nguyên

 ( Nghệ An)

Hướng dẫn giải

Thời gian

Sự kiện lịch sử

2/1930

Cuộc bãi công của 3000 công nhân đồn điền cao su Phú Riềng.

4.1930

Cuộc bãi công của 4000 công nhân nhà máy sợi Nam Định, của hơn 400 công nhân nhà máy diêm và nhà máy cưa Bến Thuỷ (Vinh), nhà máy xi măng Hải Phòng.

 1-5-1930

Lần đầu tiên, công nhân và các tâng lớp nhân dân Đông Dương tỏ rõ dấu hiệu đoàn kết với vô sản thế giới và biểu dương lực lượng của mình.

5/1930

Phong trào Công- Nồng phát triển đến đỉnh cao

12 tháng 9 năm 1930

Cuộc biểu tình khổng lồ của nông dân huyện Hưng Nguyên

 ( Nghệ An)

Các câu hỏi cùng bài học