Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập 4 trang 66, 67 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12

Lý thuyết

Câu hỏi

Hãy điền tiếp các nội dung phù hợp vế phong trào dân chủ 1936 - 1939 để hoàn thành bảng sau.

Thời gian

Sự kiện

Kết quả, ý nghĩa

Năm 1936

Phong trào Đông Dương Đại hội

 

Năm 1937

 

Biểu dương lực lượng hùng hậu của quần chúng

Ngày 1-5-1938

 

Lần đầu tiên các cuộc mít tinh được tổ chúc công khai, thu hút đông đảo các tầng lớp xã hội tham gia.

Từ 1937

 

-Nhiếu tờ báo công khai ra đời, trở thành mũi nhọn xung kích trong những phong trào lớn của cuộc vận động dân sinh, dân chủ.

-Nhiều tác phẩm văn, thơ ra đời, phản ánh cuộc sống hiện thực.

-Đông đảo các táng lớp nhân dân được giác ngộ về con đường cách mạng của Đảng.

 

Tổ chức vận động để đưa người của Mặt trận Dân chủ Đông Dương ra ứng cử vào chính quyền của Pháp ở cả ba kì.

 

Hướng dẫn giải

Thời gian

Sự kiện

Kết quả, ý nghĩa

Năm 1936

Phong trào Đông Dương Đại hội

-Tháng 09/1936 Pháp giải tán Ủy ban hành động, cấm hội họp, tịch thu các báo.

-Qua phong trào, đông đảo quần chúng được giác ngộ, đoàn kết đấu tranh đòi quyền sống. Đảng thu được một số kinh nghiệm về phát động và lãnh đạo đấu tranh công khai, hợp pháp.

Năm 1937

Lợi dụng sự kiện đó Gô đa và Toàn quyền mới sang Đông Dương, Đảng tổ chức quần chúng mít tinh, biểu dương lực lượng đưa yêu sách  về dân sinh, dân chủ.

Biểu dương lực lượng hùng hậu của quần chúng

Ngày 1-5-1938

Mít tinh, biểu tình nhân ngày Quốc tế lao động

Lần đầu tiên các cuộc mít tinh được tổ chúc công khai, thu hút đông đảo các tầng lớp xã hội tham gia.

Từ 1937

Đấu tranh trên lĩnh vực báo chí

-Nhiếu tờ báo công khai ra đời, trở thành mũi nhọn xung kích trong những phong trào lớn của cuộc vận động dân sinh, dân chủ.

-Nhiều tác phẩm văn, thơ ra đời, phản ánh cuộc sống hiện thực.

-Đông đảo các táng lớp nhân dân được giác ngộ về con đường cách mạng của Đảng.

1937

Tổ chức vận động để đưa người của Mặt trận Dân chủ Đông Dương ra ứng cử vào chính quyền của Pháp ở cả ba kì.

Mở rộng lực lượng Mặt trận dân chủ và vạch trần chính sách phản động của thực dân, tay sai.

Các câu hỏi cùng bài học