Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập 4 trang 54 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 11

Lý thuyết

Câu hỏi

Trật tự thế giới mới ra đời sau Chiến tranh thế giới thứ nhất như thế nào ?

Hướng dẫn giải

- Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc, các nước tư bản đã tổ chức Hội nghị hòa bình ở Vec-xai (1919- 1920) và Oa-sinh-tơn (1921 - 1922) để phân chia quyền lợi. Một trật tự thế giới được thiết lập mang tên hệ thống hòa ước Vecxai - Oasinhtơn.

- Hệ thống Vexai -Oasinh tơn mang tính chất đế quốc chủ nghĩa, nó mang lại quyền lợi nhiều nhất cho các nước thắng trận  Anh, Pháp, Mĩ xác lập sự nô dịch, áp đặt với các nước bại trận, gây nên mâu thuẫn sâu sắc giữa các nước đế quốc.

-  Để duy trì trật tự  thế giới mới, Hội Quốc Liên được thành lập với sự tham gia của 44 nước.

Các câu hỏi cùng bài học