Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập 4: Trang 38 vbt toán 3 tập 2

Lý thuyết

Câu hỏi

Vẽ thêm kim phút còn thiếu vào đồng hồ B :

Hướng dẫn giải

Sau 25 phút đồng hồ chỉ: 7 giờ + 25 phút = 7 giờ 25 phút.

Ta có kết quả như sau:

Các câu hỏi cùng bài học