Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài Tập 4 trang 24 Sách Bài Tập (SBT) Lịch Sử 8

Lý thuyết

Câu hỏi

Hãy nêu ý nghĩa lịch sử của Cách mạng 1905- 1907 ở Nga :

Hướng dẫn giải

- Cách mạng đã giáng một đòn mạnh vào nến trống trị của địa chủ và tư sản Pháp ở Nga, làm suy yếu chế độ Nga Hoàng và là bước chuẩn bị cho cuộc cách mạng XHCN sẽ diễn ra vào năm 1917.

- Có ảnh hưởng đến phòng trào công nhân ở một số nước tư bản và phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa và phụ thuộc.

Các câu hỏi cùng bài học