Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập 4 trang 16 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10

Lý thuyết

Câu hỏi

Vì sao cư dân trên lưu vực các dòng sông lớn ở châu Á, châu Phi có thể sớm phát triển lên xã hội có giai cấp và nhà nước ? Đặc điểm kinh tế của vùng này là gì ?

Hướng dẫn giải

- Nguyên nhân: Do điều kiện tự nhiên thuận lợi, sản xuất phát triển mà không cần đợi đến khi xuất hiện công cụ bằng sắt, trong xã hội đã xuất hiện của cải dư thừa dẫn đến sự phân hóa xã hội thành kẻ giàu, người nghèo, tầng lớp quý tộc và bình dân. Trên cơ sở đó, Nhà nước đã ra đời.

- Đặc điểm kinh tế: Cư dân ở đây sinh sống chủ yếu bằng nghề nông trồng lúa nước.

Các câu hỏi cùng bài học