Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập 4 trang 128, 129 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12

Lý thuyết

Câu hỏi

Hãy điền thời gian cho phù hợp với các sự kiện lịch sử trong bảng dưới đây:

Thời gian

Sự kiện lịch sử

 

Nguyễn Ái Quốc tìm ra con đường đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam

 

Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên được thành lập

 

Ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam ra đời

 

Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập

 

Đại hội đại biểu lần thứ nhất Đảng Cộng sản Đông Dương

 

Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân được thành lập

 

Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời

 

Đại hội đại biếu lần thứ II của Đảng

 

Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp kết thúc thắng lợi

 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng

 

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân

 

Cuộc Tiến công chiến lược trên toàn miền Nam

 

Hiệp định Pari vế Việt Nam được kí kết

 

Miền Nam được hoàn toàn giải phóng

 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng - mở đầu giai đoạn cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội

 

Việt Nam là thành viên thứ 149 của Liên hợp quốc

 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng - mở đầu công cuộc đổi mới đất nước

 

Việt Nam gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)

 

Việt Nam trở thành thành viên của tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)

 

Việt Nam được bầu làm Uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

Hướng dẫn giải

Thời gian

Sự kiện lịch sử

Giữa 1920

Nguyễn Ái Quốc tìm ra con đường đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam

6/1925

Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên được thành lập

1929

Ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam ra đời

2/1930

Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập

3/1935

Đại hội đại biểu lần thứ nhất Đảng Cộng sản Đông Dương

22/12/1994

Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân được thành lập

2/9/1945

Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời

2/1959

Đại hội đại biếu lần thứ II của Đảng

7/1954

Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp kết thúc thắng lợi

9/1960

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng

1968

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân

1975

Cuộc Tiến công chiến lược trên toàn miền Nam

1973

Hiệp định Pari vế Việt Nam được kí kết

1975

Miền Nam được hoàn toàn giải phóng

12/1976

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng - mở đầu giai đoạn cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội

9/1977

Việt Nam là thành viên thứ 149 của Liên hợp quốc

12/1986

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng - mở đầu công cuộc đổi mới đất nước

7/1995

Việt Nam gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)

2006

Việt Nam trở thành thành viên của tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)

10/2017

Việt Nam được bầu làm Uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

Các câu hỏi cùng bài học