Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập 4 trang 113 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 11

Lý thuyết

Câu hỏi

Hãy điền chữ Đ vào ô trước câu đúng hoặc chữ S vào ô  trước câu sai vế khởi nghĩa nông dân Yên Thế.

 

Cuộc khởi nghĩa Yên Thế diễn ra là do mâu thuẫn giữa các tầng lớp nhân dân Việt Nam, nhất là nông dân, với thực dân Pháp..

 

Nông dân Yên Thế đứng lên khởi nghĩa để bảo vệ cuộc sống của mình, chống lại việc bình định của quân Pháp.

  Thực dân Pháp muốn dập tắt khởi nghĩa Yên Thế để ổn định tình hình, đẩỵ mạnh cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất. 
  Trong bối cảnh phong trào kháng chiến cả nước bị đàn áp dữ dội, nhiều cuộc khởi nghĩa đã thất bại, nhưng Đề Thám vừa củng cố lực lương vừa quyết tâm chống Pháp đến cùng.
 

khởi nghĩa Yên Thế chứng tỏ sức mạnh tiềm tàng cùng những hạn chế của giai cấp nông dân trong phong trào giải phóng dân tộc

 

Chứng mình rằng nông dân là giai cấp duy nhất có khả năng lãnh đạo phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam đi đến thắng lợi.

Hướng dẫn giải

 

 Đ

Cuộc khởi nghĩa Yên Thế diễn ra là do mâu thuẫn giữa các tầng lớp nhân dân Việt Nam, nhất là nông dân, với thực dân Pháp..

 Đ

Nông dân Yên Thế đứng lên khởi nghĩa để bảo vệ cuộc sống của mình, chống lại việc bình định của quân Pháp.

 Đ

Thực dân Pháp muốn dập tắt khởi nghĩa Yên Thế để ổn định tình hình, đẩỵ mạnh cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất. 

Đ

Trong bối cảnh phong trào kháng chiến cả nước bị đàn áp dữ dội, nhiều cuộc khởi nghĩa đã thất bại, nhưng Đề Thám vừa củng cố lực lương vừa quyết tâm chống Pháp đến cùng.

 Đ

khởi nghĩa Yên Thế chứng tỏ sức mạnh tiềm tàng cùng những hạn chế của giai cấp nông dân trong phong trào giải phóng dân tộc

 S

Chứng mình rằng nông dân là giai cấp duy nhất có khả năng lãnh đạo phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam đi đến thắng lợi.

Các câu hỏi cùng bài học