Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập 3 trang 9 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 12

Lý thuyết

Câu hỏi

Hãy điền những nội dung phù hợp vào chỗ chấm (...) trong các câu sau:

1. ... là nước chịu tổn thất nặng nề nhất trong Chiến tranh thế giới thứ hai: hơn... triệu người chết, 1 710 thành phố và hơn 7 vạn làng mạc bị thiêu huỷ, gần 32 000 xí nghiệp bị tàn phá.
2. Về khoa học - kĩ thuật, năm ..., Liên Xô là nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo của Trái Đất. Năm...,Liên Xô đã phóng thành còng tàu vũ trụ đưa nhà du hành vũ trụ Gagarin bay vòng quanh Trái Đất, mở đẩu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người

Hướng dẫn giải

1. 
Liên Xô là nước chịu tổn thất nặng nề nhất trong Chiến tranh thế giới thứ hai: hơn 27 triệu người chết, 1 710 thành phố và hơn 7 vạn làng mạc bị thiêu huỷ, gần 32 000 xí nghiệp bị tàn phá.
2. 
Về khoa học - kĩ thuật, năm 1957, Liên Xô là nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo của Trái Đất. Năm 1961 Liên Xô đã phóng thành còng tàu vũ trụ đưa nhà du hành vũ trụ Gagarin bay vòng quanh Trái Đất, mở đẩu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người

Các câu hỏi cùng bài học